Серия търговски обекти в Бобов дол се отдават под наем в кв. „Миньор“

Общински съвет гр. Бобов дол се готви да даде съгласие да бъдат отдадени под наем, чрез публичен търг с явно наддаване на серия общински имоти. Обектите са временени до започване реализацията на инвестиционен проект за обект „Изграждане  на градски площад и зона за отдих в кв. „Миньор“, гр. Бобов дол,УПИ УПИ І- за площад и отдих , кв.49, гр. Бобов дол“. Съветниците се готвят да възложат на кмета на Община Бобов дол Елза Величкова да проведе публичен търг с явно наддаване на описаните в т.1 общински имоти, по реда на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество в Община Бобов дол както следва.

„Обект № 1, състоящ се от 55.04 кв.м. открита площ; обект № 8 състоящ се от 19.05 кв. м., открита площ и обект № 20, състоящ се от 8 кв.м., намиращи се в УПИ I – за площад ;  обект № 10 състоящ се от 68 кв. м. открита площ  и обект № 11, състоящ се от 11.07 кв. м. открита площ, намиращи се в улица – Тупик с ос. т. 234 ж- 234е,  по плана на гр. Бобов дол,  за поставяне на преместваеми обекти за търговска дейност и елементи на градско обзавеждане,  за срок от 3 години.“ – съобщи председателят на общинския съвет Елеонора Христова и уточни:

 „За общински имот, представляващ обект № 1, състоящ се от 55.04 кв.м. открита площ, при първоначална месечна наемна цена 93.57 лв. без ДДС;  за общински имот, представляващ обект № 8, състоящ се от 19.05 кв.м. открита плош , при първоначална месечна наемна цена 32.39 лв. без ДДС; за общински имот, представляващ обект № 10, състоящ се от 68.00 кв.м. открита плош , при първоначална месечна наемна цена 115.60 лв. без ДДС; за общински имот, представляващ обект № 11, състоящ се от 11.07 кв.м. открита плош , при първоначална месечна наемна цена 18.82 лв. без ДДС; за общински имот, представляващ обект № 20, състоящ се от 8.00 кв.м. открита плош , при първоначална месечна наемна цена 13.60 лв. без ДДС.

Общинска администрация гр. Бобов дол е собственик на недвижим имот представляващ. Процедурата е в ход поради изтичане на срока на сключените договори между Община Бобов дол и:

  • ЕТ“ Румен Ранов- Меркурий 90“ за общински имот, представляващ обект № 1, състоящ се от 55.04 кв.м. открита площ;
  • „Агромис“ ЕООД за общински имот , представляващ обект № 8 състоящ се от 19.05кв. м. открита площ;
  • Димитър Шишманов Иванов за общински имот , представляващ обект № 10 състоящ се от 68 кв. м. открита площ;
  • Илия Макрев за общински имот , представляващ обект № 11, състоящ се от 11.07 кв. м. открита площ;
  • „Ангелов “ ЕООД за общински имот, представляващ обект № 20, състоящ се от 8  кв.м. открита площ, за поставяне на преместваеми обекти за търговска дейност и елементи на градско обзавеждане, намиращи се в гр. Бобов дол.“

Отдаването под наем следва да се осъществи на основание Решение на Общинския съвет Бобов дол за съгласие за провеждане на публичен търг с явно наддаване по реда на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество в Община Бобов дол.

С отдаването под наем на имота се очаква да се увеличат собствените приходи на общината.

 

 

 

 

 

общинското имущество в Община Бобов дол, предлагам Общински съвет –  Бобов дол да вземе следното    

 
Вижте видеоканала ни:


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here