Избират нов шеф на „Общински пазари“ в Гоце Делчев

Конкурс за нов управител на дружество „Общински пазари“ ще се проведе в Гоце Делчев. Началото е в 9.30 часа на 24 януари в сградата на общината.

Кандидатурите за шеф на дружеството се подаваха до края на 2022 година. Кои са мераклиите предстои да се разбере.

Част от изискванията към тях бяха следните: Да са български граждани или граждани на друга държава – членка на Европейския съюз, на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, да притежават минимална образователно-квалификационна степен „бакалавър“, област на висшето образование „социални, стопански и правни науки“, професионални направления: право, стопанско управление или икономика.
Кандидатите е необходимо да имат най-малко 5 години професионален опит в ръководство, включително планиране, организиране, контрол и координиране, дейността на структурно звено, както и да не са поставени под запрещение и да не са осъждани.
Вижте видеоканала ни:


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here