Акция на ЮЗДП! Засаждат 100 дка със сухоустойчиви дървета в горите в Гоце Делчев, Петрич и Сандански

Дейностите по експериментално залесяване със сухоустойчиви дървесни видове се реализират по Проект „Климатично-интелигентно управление на горите в Централна и Източна Европа“ CLIMAFORCEELIFE (LIFE19CCA/SK/001276). Очаква се да бъдат създадени 100 дка горски култури с участието на сухоустойчиви видове дъб – каменен, корков, космат дъб, пърнар и валонея, както и атласки кедър, обикновен кипарис, черен бор и брутски бор. На част от площта е предвидена схема на залесяване, при която ще бъдат създадени и семепроизводствени градини от дървесни видове, които все по-рядко се намират на територията на страната ни. Определени са площи в най-южната част на Предприятието на  територията на ТП „ДГС Гоце Делчев“, ТП „ДГС Петрич“ и ТП „ДГС Сандански“, с цел извършване на наблюдения за възможностите избраните сухоустойчиви видове да се използват за по-мащабни залесявания. Общият принцип и съображенията, които са в основата на избора на видовете за залесяване, се основава на техните биологични особености и екологични изисквания. В по-голямата си част това са видове поне отчасти разпространени в субтропичните области и притежаващи определен капацитет за адаптация към наблюдаваната през последните десетилетия тенденция на засушаване на климата. Включени са местни дървесни видове (автохтонни видове от дендрофлората на България) и чуждоземни видове.

 В рамките на дейностите на Проекта, на 29.09.2022 год., в ТП „Държавно ловно стопанство Витошко Студена“ се проведе и обучение на тема „Влиянието на промените на климата върху горските територии“. Участваха представители на всички Териториални поделения на ЮЗДП ДП, които бяха запознати с концепцията за климатичните промени и тяхното влияние върху биоразнообразието в горските територии – засушаване, поройни дъждове, екстремни температури и повишен риск от пожари. Особено място бе отделено на изпълняващия се проект „Климатично-интелигентно управление на горите в Централна и Източна Европа”, с акроним CLIMAFORCEELIFE (LIFE19CCA/SK/001276), дейностите на който са тясно свързани с темата на обучението и предизвика особен интерес от присъстващите. Дискутирани бяха избраните дървесни видове за експерименталното залесяване по Проекта, споделени бяха практики и наблюдения на присъстващите лесовъди от ТП ДГС/ДЛС и Лесотехническия университет.

В началото на месец януари ще се проведе и национална конференция по проблемите на климатичните промени, в която водещи лектори ще бъдат представители на WWF България, преподаватели от Лесотехническия университет, както и представители на партньорите по Проекта. Горите в региона на Централна и Източна Европа представляват важен природен ресурс. Тяхното значение вероятно ще се увеличи в близко бъдеще. Това се дължи не само на нарастващото търсене на дървесина , но и на нарастващата осведоменост на обществото за екосистемните услуги, предоставяни от горите. Въпреки че икономическите и социалните изисквания понякога са в конфликт, предоставянето на двете услуги от горите днес е застрашено от изменението на климата. Настоящото управление на горите ще трябва да се адаптира към изменението на климата, не за да намали отрицателните му ефекти (като суша, повишено оттичане на вода, ерозия на почвата…), а вместо това да увеличи устойчивостта на горите към климатичните промени. Общата цел на Проекта, в който ЮЗДП ДП изпълнява и е партньор, е да подобри управлението на горите в Централна и Източна Европа чрез насърчаване на прехода към климатично-интелигентно горско стопанство в полза на хората и природата.
Вижте видеоканала ни:


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here