Министерски съвет даде на бизнесмен от Плетена да добива тикли край селото

Едноличен търговец „Кафадарци-Елхан Кафадаров” от Плетена, ще добива скалнооблицовъчни материали – амфиболити и гнайси, от находище „Бистрица ”, ситуирано в землището на село Плетена, област Благоевград. Това реши Министерският съвет на днешното си съвещание, определяйки търговеца за концесионер на находището.
Концесията се дава за период от 35 години.През този срок концесионерът ще вложи към 68 хиляди лева. за застраховане на добивната активност и нужните предпроизводствени вложения.
Очаква се концесионните заплащания за целия срок на контракта да надвишават 346 хиляди лева. Съгласно Закона за подземните благосъстояния 50 % от осъщественото концесионно заплащане постъпва в бюджета на общината по местоположение на концесионната повърхност – в тази ситуация това е община Сатовча.

 

С днешното си решение Министерският съвет оправомощи министъра на енергетиката в шестмесечен период да организира договаряния и да подписа контракт за концесия на находище „Бистрица“ с управителя на фирмата.

 

 

 
Вижте видеоканала ни:


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here