Подписа се договор между Община Костинброд и Агенция за социално подпомагане чрез Дирекция „Международно сътрудничество, програми и европейска интеграция“

Подписа се договор между Община Костинброд и Агенция за социално подпомагане чрез Дирекция „Международно сътрудничество, програми и европейска интеграция“ за изпълнение на проект BG05SFPR003-1.001-0044-C01 „Топъл обяд в Община Костинброд” по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027, съфинансирана от Европейски социален фонд +.
Чрез изпълнението на проекта ще се осигури предоставянето на услугата „топъл обяд“ до 30.09.2025 г., ще се допринесе за постигане на общата цел на програмата да добави принос към цялостната национална политика за смекчаване и намаляване на бедността и за преодоляване на социалното изключване чрез осигуряване на подкрепа за преодоляване основните идентифицирани лишения от храна и основни материали за осигуряване на нормални условия за живот на хора, които живеят в крайна бедност, изпитват тежки материални лишения и живеят в социална изолация. Стойността на проекта е 302 966,40лв.
Топъл обяд ще продължи да се осигурява на 110 лица всеки работен ден на територията на Община Костинброд. Услугата ще се предоставя до дома на потребителя за целия период от изпълнението на проекта, както до момента.
На потребителите ще бъдат оказани и съпътстващи мерки, изразяващи се в съдействие за ползване на административни услуги при нужда, информация относно управление на семейния бюджет, здравословното хранене и др.
Целите на проекта са:
– да се осигури здравословна, разнообразна и питателна топла храна за обяд на 110 лица, които не са в състояние сами или с помощта на свои близки да си осигуряват такава. Ползвателите на „топъл обяд“ ежедневно разчитат на тази помощ и са силно зависими от нея. Топъл обяд за най-нуждаещите се лица се предоставя до дома на всеки потребител целогодишно, в отговор на установени трайни и/или неотложни нужди;
– Прясно приготвена топла храна, под формата на супа, основно ястие и хляб и поне веднъж седмично десерт ще се предоставя на потребителите от цялата територия на община Костинброд, която ще бъде пълноценна и разнообразна, съобразно общоприети рецептурни норми и при спазване на изискванията за безопасност на храните.
Допустимите целеви групи са:
– лица и семейства без доходи или с ниски доходи, възрастни семейства пенсионери и самотно живеещи пенсионери, които имат ниски доходи, не могат да се издържат с тези доходи и имуществото си и не получават подкрепа от близките си;
– лица, обект на социално подпомагане, включително и от кръга на лицата по чл. 4, ал. 1, които са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности и за тях е установена нужда от ежедневна допълнителна подкрепа;
– лица с ниски доходи, които поради налични увреждания или здравословни ограничения са със затруднено или невъзможно самообслужване, в това число самотни лица с трайни увреждания с ниски лични доходи от пенсия, за които няма подходящ кандидат за асистент по механизма лична помощ;
– лица, които поради инцидентни обстоятелства са в затруднена и уязвима ситуация и за тях е установена нужда от този вид подпомагане;
– скитащи и бездомни лица;
– лица от уязвими групи – граждани на трети страни, по смисъла на § 1, т. 17 от допълнителните разпоредби от Закона за убежището и бежанците.
Община Костинброд продължава приема на заявления – декларации от лица, желаещи да бъдат включени в Проект BG05SFPR003-1.001-0044-C01 „Топъл обяд в Община Костинброд” по Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027, съфинансирана от Европейски социален фонд +.
Всички идентифицирани нуждаещи се лица подлежат на потвърждаване от Дирекция социално подпомагане – град Костинброд за принадлежност към допустимата целева група.Вижте видеоканала ни:


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here