С пари по проект обновиха селски здравни пунктове, купиха техника за болницата в Гоце Делчев

В Гоце Делчев отчетоха изпълнението на проект за ремонти в здравните пунктове в Брезница и Лъжница и закупуването на нова техника за Медицински център „Гоце Делчев“ МБАЛ „Иван Скендеров. Проектът е „Подобряване на достъпа и качеството на здравните услуги в труднодостъпни и отдалечени населени места на трансграничния район на Община Гоце Делчев и Община Пагайо“, акроним MED4ALL, финансиран с договор за безвъзмездна финансова помощ №B2.9a.02 от 05.09.2017 г. по Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-А Гърция – България 2014 – 2020. На пресконференцията бяха представи постигнатите резултати по проекта, както и неговата основна цел, която е свързана с намаляване неравенствата по отношение на здравния статус и подобряване достъпа до качествени здравни услуги – първична медицинска/доболнична помощ в трудно достъпните/отдалечени места чрез въвеждането на телемедицина в трансграничния регион.

Проектните дейности се изпълниха в няколко основни етапа, включващи: ремонт и оборудване на здравните пунктове в селата Брезница и Лъжница, и на здравния център в гр. Гоце Делчев доставка на мобилен медицински кабинет и, изграждане на комуникационна свързаност и инсталиране на специализиран софтуер. В рамките на проекта са обновени и оборудвани местните здравни служби в селата Брезница и Лъжница, както и Медицинския център на Гоце Делчев. За МБАЛ „Иван Скендеров“ е закупен медицински автомобил, предназначен и оборудван за извършване на мобилни медицински прегледи и тестове на пациенти. Трите медицински центрове са снабдени с ново медицинско обзавеждане, инструменти и консумативи. Закупени са медицински апарати и уреди, предимно предназначени за сърдечно – съдова диагностика, стерилизация, както и комуникационна техника и конфигурации. През тази година бе получено и допълнително финансиране, използвано за закупуване на оборудване – медицински изделия и медицинска апаратура за диагностика и лечение на заразени пациенти, предназначени за отделенията, в които се лекуват Ковид болни пациенти. Част от новото оборудване са: Интензивен респиратор, реанимационни легла, мониторни станции за телеметрия и наблюдение, 2 броя мобилни рентгени, дефибрилатори, ехограф, стерилизатор и др. Изпълнението на проекта има силно осезаемо въздействие за цялото население чрез подобряване на здравните услуги в регион Гоце Делчев. МБАЛ Иван Скендеров и три здравни центъра са реорганизирани, модернизирани и преоборудвани, и предлагат на своите пациенти по-адекватна, бърза и по-качествена медицинска помощ.
Резултатът от изпълнението на проектните дейности служи както на ръководството на общината, така и на болницата за конфигуриране на нови проекти, подобряване на постиженията и предлагане на непрекъснато подобряване на грижите за пациентите.
Проектът се финансира 85% от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и 15% от националните фондове на Гърция и България, в рамките на Програмата за трансгранично сътрудничество (ТГС) ИНТЕРРЕГ V-A Гърция-България 2014 -2020.
Съдържанието на тази публикация е отговорност единствено на община Гоце Делчев и по никакъв начин не може да бъде считано, че отразява възгледите на Европейския съюз, участващите страни, управляващия орган и Съвместния секретариат.
Вижте видеоканала ни:


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here