Людмил Веселинов взе участие в Седемнадесетото заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма

Областният управител на Област Перник Людмил Веселинов взе участие в Седемнадесетото заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР), което се проведе на 23 ноември в София.
Веселинов бе представител на Югозападния район на срещата, в която се включиха и представители на Европейската комисия, МОН и ИАПО.
На заседанието се разгледа напредъкът в изпълнението на ОПНОИР и Програмата за образование 2021-2027. Бе дискутирано и одобряване на методологии и критерии за избор на операции по Програмата за програмен период 2021-2027. По време на срещата се представи и информация за реализацията на подхода ВОМР, както и за изграждането на капацитет на МИГ по прилагането му. Комитетът одобри Индикативната годишна работна програма за 2023 г. по Програмата за периода 2021-2027, както и Годишния й план за действие за информация и комуникация.
Комитетът за наблюдение на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. (ОП НОИР) е създаден на основание Закона за администрацията и Постановление № 79 от 10 април 2014 г. на Министерски съвет за създаване на комитети за наблюдение на Споразумението за партньорство на Република България и на програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове, за програмен период 2014-2020 г.
Комитетът за наблюдение е колективен орган, основан на принципа на партньорство, чиято основна задача е да следи за ефективността и качеството на изпълнение на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.Вижте видеоканала ни:


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here