Представиха проект „Рекултивация на депо за неопасни отпадъци на град Перник“

В Заседателната зала на Община Перник, се проведе  пресконференция за представяне на целите и дейностите по проект „Рекултивация на депо за неопасни отпадъци на град Перник“, финансиран по проектна ос 2 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци“, процедура № BG16M1OP002-2.010-0041 на Оперативна програма „Околна среда“ 2014 – 2020 г.”, АДБФП № Д-34-64/02.07.2020 № от ИСУН BG16M1OP002-2.010-0041-C01.

Г-жа Тотка Стоилова, представител на екипа за управление на проекта, подчерта, че главната цел на проекта е предотвратяване и намаляване във възможно най-висока степен на риска за околната среда и човешкото здраве, чрез осигуряване на безопасно извеждане от експлоатация на съществуващото депо и неговото окончателно закриване. Избраният метод за рекултивиране на сметището на община Перник е „in situ” и рекултвацията ще протече в следната последователност:

– вертикална планировка;

– предепониране на предвиденото количество отпадъци за оформяне проектното тяло на депото и почистване на околните замърсени терени;

– техническа рекултивация.

Предвижда се рекултивацията да се извърши на един етап, като основните мерки предложени в работния проект са съобразени с действащата нормативна уредба в България.

Изпълнението на процедурата ще допринесе за реализацията на поетите задължения от Република България по процедура по нарушение на правото на ЕС във връзка с постановеното решение на съда на Европейския съюз от 16.07.2015 г. по дело С-145/14.

Стойността на проекта „Рекултивация на депо за неопасни отпадъци на град Перник“, финансиран по процедура № BG16M1OP002-2.010-0041 на Оперативна програма „Околна среда“ 2014 – 2020 г.”, е 12 579 930.62 лева, от които европейското съфинансиране е в размер на 10 692 941.03 лв., а националното е  1 886 989.59 лв. Всички дейности по проекта ще бъдат финализирани до месец май 2023 г.
Вижте видеоканала ни:


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here