Зам.-кметът Иван Гюров и експерти от Община Разлог разговаряха за възможностите за кандидатстване по оперативна програма „Околна среда“ за периода 2021- 2027 година.

Зам.-кметът Иван Гюров проведе среща с експерти от Община Разлог във връзка с разглеждане възможностите за кандидатстване по оперативна програма „Околна среда“ за периода 2021- 2027 година.
След проведените първоначални разговори, с оглед на най- добрите възможности за община Разлог, експертите насочиха общинските интереси по приоритет „Отпадъци“ към системите за разделно събиране и транспортиране на битовите биоразградими отпадъци – градински и хранителни отпадъци, хартия, картон и дървесни отпадъци като част от морфологичния състав на битовите отпадъци, с фокус върху биоотпадъците (градински и хранителни), кандидатстване по мерки за изграждане на системи/ центрове за разделно събиране и подготовка за повторни употреба и поправка, както и рекултивация на депа и/или осигуряване на безопасност на съществуващи депа без увеличаване на техния капацитет.
На предстоящо заседание, на което ще присъстват и останалите членове на Регионалното сдружение за управление на отпадъците (РСУО) Разлог- кметовете на Банско, Белица и Якоруда, следва да се вземе решение по горепосочените предложенията, относно потребностите и съгласие за финансиране, както и мерките за постигане на целите на ниво регионално по управление на отпадъците към 2030 година.
Вижте видеоканала ни:


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here