Без заплати 10 дни в „Напоителни системи“, Мулетаров: До края на седмицата ще ги изплатим, ситуацията е тежка, има рокди по места, новите директори не са вписани в Търговския регистър!

Александър Мулетаров, изпълнителен директор на централата

Работниците и служителите на „Напоителни системи“ в страната отново са без заплати за месец август. „Закъснението е вече 10 дни, синдикатите не си помръдват пръстта. Причината е, че средствата по Опазване и организиране на вредното въздействие на водите са съкратени от 2 600 000 лв. на месец на 1 600 000 лв., вероятно това е направено от Министерството на земеделието и храните. Съкращения на персонал няма. Не са събрани и средствата от напояване. Липсва организация, наводненията допълнително утежниха ситуацията.“ – съобщиха служители от държавното дружество.

Веднага се свързахме с изпълнителния директор Александър Мулетаров, намерихме го на интерконектора при Хасково.

„Проблемите са много, но заплати до края на месеца ще има. Има и рокади на директори по места, но те не са вписани в Търговския регистър, предходните директори обжалват в съда уволненията, нормална процедура. Но разходите за ОПВВ трябва да бъдат доказани, затова и средствата са по- малко, но пък съм ги разсрочил и в следващите месеци, така че всичко е по план.“ – каза изпълнителния директор Александър Мулетаров.

Припомняме, че членове на Синдикат „Земеделие“ към КТ „Подкрепа“ протестират с искане за по-високи заплати миналата година. Те настояват увеличението на трудовите възнаграждения да е с 10% до 1500 лв., а на парите за храна – от 5 на 7 лв. Протестната проява се проведе в сградата на „Напоителни системи“ в София.

Павел Черийзки от синдикат „Земеделие“ обясни, че от ръководството отказват да разговаря с протестиращите по тези точки, тъй като според тях няма нужда от увеличение за заплатите, но в крайна сметка бе постигнат консенсос. Красимир Бойчев от Напоителни системи „Гоце Делчев“ подчерта, че в момента дигите са в плачевно състояние – подкопани и износени. По негови думи от 8 броя диги, които са били ремонтирани, 5 вече са напълно компрометирани.

„Категорично искаме отговор от министъра на земеделието, понеже анонсира фалит на дружеството, искаме резултати максимално бързо от проверката, която ще бъда направена, дали ще фалира дружеството, или не и респективно ние настояваме за нашия договор за ръст на заплатите. Хората са тук и чакат резултати днес„, заяви председателят на национална федерация „Земеделие и горско стопанство“ в КТ „Подкрепа“Анелия Иванова.

Напоителни системи“ ЕАД е в критично финансово състояние, с много ниска степен на ликвидност и финансова устойчивост, а размерът на задълженията е два пъти по-голям в сравнение с размера на вземанията. Това е основен извод от доклада на Сметната палата, след одит на 100% държавната „Напоителни системи“ за периода от 01.01.2018 г. до 31.12.2019 г. Правата на собственост на държавата се упражняват от министъра на земеделието, храните и горите.

Една от причините за състоянието на дружеството е липса на финансиране от Министерството на земеделието храните и горите на извършени разходи, както и сериозното забавяне на средства за предходни периоди. Сметната палата констатира забавяне с 2 години. Това поражда съществен ликвиден проблем на дружеството, като затруднява дейността и влошава финансовото му състояние.

В края на 2019 г. размерът на задълженията е близо два пъти по-голям в сравнение с размера на вземанията.

Вземанията на „Напоителни системи“ ЕАД за 2018 г. са в общ размер на близо 18,9 млн. лв., а за 2019 г. – близо 20,8 млн. лв., формирани от: свързани лица в лицето на Министерството на земеделието храните и горите, продажби, предоставени аванси, съдебни спорове и други текущи вземания.

През 2019 г. вземанията от Министерството на земеделието храните и горите по договорите за обществената услуга нарастват с 20 на сто спрямо тези през 2018 г. заради неизплатени задължения от страна на министерството към дружеството по посочените по-горе договори за изпълнение на услугата. Дружеството има вземания и по неразпределени суми от частни съдебни изпълнители в размер на около 1,1 млн. лв. за 2018 г., които нарастват с 2 млн. лв. през 2019 г. и достигат 3,1 млн. лв.

Задълженията на „Напоителни системи“ ЕАД за 2018 г. са в размер на около 38,4 млн. лв., а за 2019 г. – 37,8 млн. лв., формирани от: доставчици, свързани лица под общия контрол на Министерството на земеделието храните и горите, банков дългосрочен кредит и овърдрафт, такси за водоползване към Басейнови дирекции и др

Сметната палата констатира още един сериозен проблем – липсата на модернизация на измервателните устройства, поради което са налице сериозни загуби на вода.

Търговската дейност на „Напоителни системи“ – доставка и продажба на вода за напояване, генерира голяма част от приходите, които постъпват в резултат на сключените договори с физически и юридически лица (водоползватели). Площите, обслужвани от съоръжения, стопанисвани от дружеството, обхващат 7,4 млн. дка, от които годни за напояване са около 5,4 млн. дка.

Дружеството обаче не е модернизирало и обновило измервателните устройства при съоръженията си, както и не е монтирало индивидуални водомери за всеки водоползвател, за да се осигури качествено и непрекъснато водоснабдяване и намаляване на техническите и търговски загуби на вода. От монтираните измервателни устройства, собственост на дружеството, едва 26 на сто са въведени в експлоатация през периода 2001- 2019 г., докато повече от половината – 58 на сто, са монтирани в периода от 1961 г. до 1980 г.

В резултат са налице големи отклонения между източени/транспортирани, подадени и актувани водни маси, най-вече при напояване. Разликата е около 135,4 млн. куб. м. при потребление за напояване и близо 13,3 млн. куб. м при потребление за промишлени цели за 2019 г.

Снимка 546575

Дружеството не осъществява и ефективен контрол по изпълнението на договорите за доставка на вода за напояване, сключени през 2018 г. и 2019 г., и са допуснати закъснения на плащанията, неначисляване на лихви за забава, липсват и изрично писмено упълномощаване на лицата, отговорни за измерването на подаваните водни маси към водоползвателите и подписването на съответните актове, което е предпоставка за риск от подписване на посочените документи от лица без необходимата компетентност и от допускане на грешки при измерване и отчитане на подаваните водни маси.

Напоителни системи“ нямат и регистър на недвижимите имоти, забавено е плащането по почти половината договори за наем.

Към края на 2019 г. за 29 на сто от недвижимите имоти (897 земи и сгради) и за 60 на сто от язовирите (88 бр.), дружеството не притежава документи за собственост, въпреки предприетите мерки от ръководството му.

Снимка 546574

Не е създаден и утвърден регистър на недвижимите имоти, стопанисвани и управлявани от дружеството. При изпълнението на договорите за наем е допуснато забавено плащане на годишната наемна цена при 44% от сключените през одитирания период договори за наем (27 договори); не е начислявана неустойка за забавено плащане, с изключение на три договора, като по този начин не са защитени финансовите интереси на дружеството.

През периода 2018 г. – 2019 г. част от тръжните процедури за отдаване под наем на недвижими имоти – публична държавна собственост, са проведени без да е приложен законовия ред.

Опасявам се, че напоителните системи ще се окажат като магистралите – най-скъпите в Европа

Най-голям относителен дял от разходите на „Напоителни системи“ ЕАД през двете години заемат разходите за заплати и осигуровки на персонала, съответно 62 на сто през 2018 г. и 59 на сто през 2019 г. За 2018 г. отчетените разходи за заплати са с 3,1 млн. лв. повече от планираните в бизнес програмата на дружеството, а за 2019 г. са с близо 1,8 млн. лв. повече спрямо планираните. Намаляването на разходите, в т.ч. и за заплати, биха подобрили приходната част на дружеството, и оттам – финансовото му състояние.

Сметната палата откри и нарушения при обществените поръчки:

При възлагането на обществени поръчки не са изпълнявани и прилагани контролни дейности. Пет обществени поръчки са прекратени поради допуснати грешки при изготвянето на обявата. Допуснато е две обществени поръчки да бъдат възложени по по-облекчен от предвидения в закона ред. Възлагането на обществени поръчки чрез изпращане на покана до определени лица е в несъответствие с изискванията на Закона за обществените поръчки.

Не е извършен предварителен контрол за законосъобразност на проведените процедури по Закона за обществените поръчки, в резултат на което две от тях са прекратени, поради допуснати грешки при откриването и оповестяването им. Процедурите на пряко договаряне са проведени в несъответствие със Закона за обществените поръчки и Правилника за прилагането му.

Всички договори за обществени поръчки са сключени без да бъде взето решение от Съвета на директорите в нарушение на вътрешните правила. За всички договори, с изключение на един, не е осъществен предварителен контрол за законосъобразност преди поемане на задължение. При три договора е допуснато да бъдат извършвани услуги и доставки за обекти, които не са били включени в предмета им. Съставени са три акта за нарушение на Закона за обществените поръчки.

От Сметната палата припомнят, че още през 2010 г. са отказали да заверят финансовия отчет на тогавашното Министерство на земеделието и храните заради незаведени в баланса му хидросъоръжения, сред които 11 язовира.

От 416 язовира, предвидени за ремонт само 10 са завършени. Но и 10-те язовирни стени са изградени без разрешение за строеж.

Десетте язовирни стени, които нямат разрешение за строеж са: Пазар дере, община Угърчин, Злати войвода 3, община Сливен, Злати войвода 4, община Сливен, Мънгови ливади, община Хисаря, язовир „Найден Герово“, община Съединение, Генерал Николаево 3, община Раковски, Сакма дере, община Тополовград, Ястребово, община Опан, Хаджидимитрово 3, община Казанлък и язовир Винарско, община Камено.

Архитект Влади Калинов от ДНСК уточни, че всички останали частни фирми, работили по язовирните стени не носят никаква отговорност, защото тук има изпълнение на строеж, който не е регламентиран съгласно закона.

През декември миналата година стартира пълна вътрешна проверка на „Напоителни системи“. Резултатите от одита щяха да бъдат предоставени на прокуратурата както на българската, така и на европейската, но проверката излезе ялова. Има сигнали за нарушения, които се инспектират, включително и опит за злоупотреба с европейски средства, за ремонт на напоителни съоръжения, които са в разрез с европейското законодателство. По тази причина съществува и опасност от налагане на финансови корекции, което ще се отрази и на цялостното финансово състояние на „Напоителни системи“. Това заяви министърът на земеделието д-р Иван Иванов при инспекция на разрушените съоръжения в община Садово. Опасявам се, че напоителните системи ще се окажат като магистралите – най-скъпите в Европа, наду балоните Иванов и в крайна сметка не показа нито един документ за злоупотреба.

Първоначалните данни показват, че възлагането на ремонтите се е извършвало по непрозрачен начин, като има информация за нелоялни практики, като поставяне на дискриминационни условия. Общата сума на сключените договори за дейности по напоителни съоръжения е 107 млн. лв. Дигата при Садово, както и всички ремонтирани през последни две години нямат Акт 16. Работата по тях не е изцяло приета, но всички дейности са напълно платени, обясни Иванов. И уточни, че те все още са в гаранция и трябва фирмите, работили по тях, да извършат възстановяването за собствена сметка. По думите му, на компаниите вече са изпратени писма, а ако откажат да обновят съоръженията всички материали ще бъдат изпратени на прокуратурата.

Снимка 557918

Източник: Министерството на земеделието

По думите му експерти от Министерството на земеделието ще направят нужния анализ за ситуацията в района и увери, че всички производители, чиято продукция е била унищожена, ще бъдат обезщетени. В крайна сметка всичко се оказа „буря в чаша вода“ като в поговорката „Стани куме да седна!“, са коментарите в дружеството.
Вижте видеоканала ни:


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here