Кметът на Община Перник и представители на Синдикалния регионален съюз на КТ „Подкрепа“ в Перник подписаха колективен трудов договор в сектор „Социални дейности“

Кметът на Община Перник и представители на Синдикалния регионален съюз на КТ „Подкрепа“ в Перник подписаха колективен трудов договор в сектор „Социални дейности“. С документа се уеднаквяват социалните придобивки на всички работещи в 11 социални услуги на територията на общината като отпуски, допълнително заплащане, условия на труд и взаимна комуникация.
Двете страни се обединиха около нуждата от непрекъснато повишаване на жизнения стандарт на работниците и служителите и подобряване на условията на труд, като механизъм за повишаване качеството на предлаганите социални услуги. В договора е подчертана и взаимната ангажираност и отговорност при вземането на разумни и приемливи решения за осигуряване на минималните стандарти, гарантиращи професионалното самочувствие и удовлетвореност от условията на труд за работещите в системата на социалните дейност.
В договора, който има срок на действие до 2024 г. на равноправна основа се уреждат трудовите и осигурителните права на работещите в: Дневен център за деца и младежи с увреждания «Добро сърце», Дневен център за деца и младежи с увреждания, Център за социална рехабилитация и интеграция за деца, Център за обществена подкрепа, Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания, Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания, Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания, с потребност от постоянна медицинска грижа, Кризисен център за деца, Дневен център за пълнолетни лица с увреждания, Защитено жилище за лица с умствена изостаналост, както и Центърът за асистентска подкрепа.
Може да бъде изображение с 7 души, изправени хора и на закритоВижте видеоканала ни:


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here