Kонсултации с представителите на парламентарно представените партии и коалиции в 47-то Народно събрание за изготвяне на предложение за състав на Районна избирателна комисия (РИК) на 14 Пернишки многомандатен район ще се проведат тази неделя, информират от областната администрация.
В консултациите могат да участват и други партии и коалиции, които не са представени в 47-тото Народно събрание.
Консултациите на 7 август са от 10.00 часа в зала „Струма“, намираща се на партерния етаж на Областна администрация— Перник, адрес гр. Перник, пл. „Св. Иван Рилски“ №1Б.
Съгласно Решение №1198-НС/02.08.2022г. на ЦИК, съставът на РИК за изборните райони до 9 мандата включително (какъвто е 14 Пернишки многомандатен избирателен район) следва да има 13 членове, включително председател, двама заместник – председатели и секретар, като се спазва съотношението между партиите и коалициите, а именно:
1. Коалиция „Продължаваме промяната“ — 4 членове;
2. Коалиция „ГЕРБ-СДС“ — 3 членове;
3. Политическа партия „ДПС“ — 2 членове;
4. Коалиция „БСП за България” – 1 член;
5. Политическа партия „Има такъв народ“ — 1 член;
6. Коалиция „Демократична България – обединение” — 1 член;
7. Политическа партия „Възраждане“ – 1 член
Съгласно чл. 60, ал. 3 от Изборния кодекс /ИК/, при провеждане на консултациите партиите и коалициите представят следните документи:
1. Писмено предложение за състав на РИК, което да съдържа имената на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в Комисията, образование, специалност и партията или коалицията, която ги предлага;
2. Заверено от партията копие на удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от датата на насрочване на изборите – 01.08.2022г. (в случай на невъзможност да се спази срокът е допустимо представяне на удостоверение, издадено по-рано), или заверено от представителя на коалицията копие от решение за образуване на коалиция, с което се удостоверяват пълномощията на лицата, представляващи съответната партия или коалиция;
3. Пълномощно от лицата, представляващи съответната партия или коалиция в случаите, когато в консултациите участват упълномощени лица.
4. Копие от диплома за завършено висше образование или оригинал на уверение за завършено висше образование от съответното висше училище (ако все още няма издадена диплома); в случай че документът за завършено висше образование е издаден на чужд език, същият се представя заедно с легализиран превод на български език
5. Предложение на партиите и коалииците за резервни членове.
6. Декларация за съгласие от всяко лице да бъде предложено за член на РИК и че отговаря на изискванията на Изборния кодекс (Приложение към Решение №1198-НС).
За резултатите от проведените консултации се изготвя протокол, който се подписва от всички участници в тях. При отказ да се подпише протокола от участник в консултациите, както и когато протоколът се подписва с особено мнение, към него се прилагат мотивите на отказалите да го подпишат, особените мнения, както и писмените възражения на партиите и коалициите, ако има такива.
Следва да се има предвид, че в сградата на Областна администрация –Перник се спазват въведените противоепидемични мерки.Вижте видеоканала ни:


ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here