Министерски съвет отпусна близо 13 млн. лв. за общинската инфраструктура в Пернишка област

Кирил Стоев

На последното заседание Министерски съвет взе решение 397,8 млн. лв. от бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството да се осигурят за целево финансиране на общински проекти за ВиК, пътища, техническа и социална инфраструктура, съобщи областният управител Кирил Стоев.

По покана на Министерство на финансите местните администрации подадоха 740 проекта за над 1,5 млрд. лв. От тях бяха одобрени за финансиране е 302 проекта. Средствата са предназначени за 196 общини с население от общо 5,9 млн. жители. Основен критерий за подбор на проектите е наличието на проектна готовност с разрешително за строеж, когато такова се изисква. Освен това с решението се цели да се гарантира финансирането на максимален брой общини, като се обхващат 74% от общините в България и 87% от населението на страната по данни на НСИ. За да се постигне равнопоставеност, в зависимост от населението на отделните общини са въведени максимални прагове за финансиране на един проект, както и максимален праг за финансиране за дадената община.

Необходимите средства за изпълнение на проектите за 2022 г. следва да се осигурят от бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2022 г. чрез преструктуриране на разходите по бюджета на МРРБ. Следва служебният министър да подпише договори с общините за изпълнение на проектите, като те ще се финансират 30% авансово, а останалите средства ще се изплащат периодично  след представяне на документи за извършени дейности.

СПИСЪК НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ЦЕЛЕВО ФИНАНСИРАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ ЗА 2022г. НА ОБЩИНИТЕ ОТ ОБЛАСТ ПЕРНИК, ЗА ОБЕКТИ НА ТЕХНИЧЕСКАТА И СОЦИАЛНАТА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА СУМАТА ОТ 12 708 210 ЛЕВА:

Подобект: Реконструкция и рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа на с. Извор, общ. Радомир – актуализация 1,097,983 лв.

Подобект: Реконструкция и рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа на с. Друган, общ. Радомир – актуализация 1,062,012 лв.

Рехабилитация на улици в град Радомир с подобекти, ул. „Братя Миленкови“ и ул „Шар“ 576,887 лв.

Реконструкция на ул. „Александър Филипов“ гр. Брезник, общ. Брезник  1,237,000 лв.

„Строителство, реконструкция и рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари, гр. Земен, общ. Земен“- “Реконструкция на ул. „хан Аспарух“, гр. Земен“ 145,270 лв.

„Строителство, реконструкция и рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари, с. Пещера и с. Жабляно, общ. Земен“- 163,959 лв.

„Строителство, реконструкция и рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари, с. Пещера и с.Жабляно, общ.Земен“ 210,817 лв.

Рехабилитация на ул. „Благой Гебрев“, кв. Изток, гр. Перник, община Перник“ 3,400,000 лв.

Изграждане на допълнително водоснабдяване на село Драгичево, община Перник 2,471,441 лв.

Изграждане на улична водопроводна мрежа на с. Ярджиловци – III – ти етап, община Перник, с. Ярджиловци 2,342,841 лв.




Вижте видеоканала ни:


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here