Р Е Ш Е Н И Е №328
На основание: чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24, и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация, Общински съвет – Кресна, реши:
1. Упълномощава кмета на община Кресна да подпише Запис на заповед, без
протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие” в размер
на 144 744,84 лева, (словом сто четиридесет и четири хиляди, седемстотин четиридесет и четири лева и 84 стотинки), за обезпечаване на 100 % от размера на финансиране на разходи за ДДС върху заявения размер на авансово плащане (723 724,20 лв.) по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-8.004-0037-С01 от 12.06.2020 г. по подмярка 8.3 „Предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“ на мярка 8 „Инвестиции в развитие на горските райони и подобряване жизнеспособността на горите“ за Проект „Възстановяване на щети по гори на общ. Кресна от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития” сключен между Община Кресна и ДФ „Земеделие”.
2. Възлага на кмета на община Кресна да подготви необходимите документи за
получаване на авансовото плащане по договор № BG06RDNP001-8.004-0037-С01 и да ги
представи пред ДФ „Земеделие”.

Струма Строй ЕООД.

Ето и протоколът Тук
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
Вижте видеоканала ни:


ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here