Тодор Петров: Кметът на Кресна Н. Георгиев дойде на кафе със служебния Ленд Роувър днес, пълни го с 300 л. гориво на месец, все едно че общината му е петролен кладенец, а той арабски шейх?

На редакционния имейл получих писмо от Тодор Петров, в което се поставят въпроси към кмета на Община Кресна Николай Георгиев и към Областния управител Валери Сарандев за използването на служебен автомобил за лични цели, а също и с колективна злоупотреба с пари на честните данъкоплатци за горива и заплати в особено големи размери. Представям на вашето внимание както самото писмо и очакваме отговор от Областен управител и кмета на Кресна Николай Георгиев, който не си вдига телефона:

Уважаеми Г-н Сарандев,

Уважаема редакция,

Автомобилът Ленд Роувър Дефендър F, с регистрация E 00 28 НB е на Община Кресна. Бихте ли ни дали рационален отговор какво прави въпросният автомобил, шофиран от кмета Николай Георгиев днес пред кафето на читалище „Култура- 1932 година“, а до него кметът седнал и пие кафе? Очевидно не е свързано със служебните му задължения, още повече че е почивен ден, а и от администрацията обявиха, че кметът е в платен годишен отпуск. Камера на 4ВЛАСТ в петък засне, че автомобилът липсва на общинския паркинк, изобщо го няма и в Кресна в петък. Къде е бил? Нека камерите на АПИ да дадат пълна картина за пътешествията на кмета и джипа по време на отпуск, според като каза зам.- кметът Петър Петров. Истина ли са твърденията на общински съветници в социалната мрежа, че са гласували на кмета разходи за горива 300 л. на месец. Истина ли е, че пълни и личния си автомобил с гориво за сметка на избирателите? В Кресна има 3 бензиностанции, колко литра е заредил от всяка една? Може ли ни дадете пълна информация къде е ходи кметът с този джип и как е възможно, ако е така, да изгария 300 л. гориво на месец? Да не би общината да му е петроле кладенец, а той да се изживявакато арабски шейх? Защо областният управител и прокуратурата не са се самосезирали от докланата, в която кметът е внесъл това предложени, а то е в докладната за приемане на „Бюджет 2022“, според изявления на съветници в социалните мрежи? Кметът днес пи кафе на центъра, не беше с личнатаси кола, която закупи наскоро, при това чисто нов Опел Гранд Ланд Х, а със служебната джипка. С коя от двете коли кметът изкачи връх Бузлуджа вчера, ако е бил там? Може ли да направите точна справка в АПИ за да се види каква работа върши кметът със служебната кола. Истина ли е, че кметът е искал заплата 3 800 лв., но е получил малко над 3 380 лв. ., коео си е пак министерска заплата? В случай, че собственост на институция- общината, следи ли се кой и за какво я използва или по отколешна българска традиция от социализма, шофьорът на другарите се приема за институция, а не за служител?

Бъдете здрави!

Поздрави,

Тодор Петров“

Справка на 4ВЛАСТ показа, че делегирания лимит за гориво само на кмета е 300 литра. Съветниците единодушно приемат предложениео на кмета за гориво, а именно: „9. Приема лимит за разходи за гориво на кмет на община, кметовете на кметства и кметските наместници, както следва: 9.1. За Кмета на община Кресна – 300 литра гориво на месец; 9.2. За Кметовете на с.Долна Градешница, с.Сливница и с.Г.Брезница по 30 литра гориво на месец; 9.3. Кметски наместник на с.Стара Кресна – 50 литра гориво на месец; 9.4. Кметски наместник на с.Ощава – 65 литра гориво на месец;10.Утвърждава списък на длъжностите, които имат право на транспортни разходи за пътуване от местоживеенето до местоработата и обратно, съгласно Приложение № 12″

„Това не е ли конфликт на интереси, зоупотреба със служебното си положение, използване на служебин автовобил за лични цели, този кмет е за прокуратурата, пуснеге сигнал до там и да му се проверят банконите сметки и имуществото. От къде има пари и за новия му личен автомобил? Да отговори пред съда!“- пише ни Росица Тотева.

Потърсихме за коментар кмета Николай Георгиев, той отказа да говори. Потърсихме и заместниците му, те също отказаха, но запазват правото си на отговор.

В Кресна има три бензиностанции, но на нито една от тях собствениците не се съгласиха да съобщят колко литра на месец гориво осребрява кметът и общинска администрация. 4ВЛАСТ ще поиска пълна справкаот АПИ за дестинациите на служебната джипка на кмета от 2019 г. до сега, като и за осребрените фактури за сметка на данъкоплатците.

Ето и глауваният Бюджет -2022 г. на Община Кресна, който е разпределен за харчене:

Р Е Ш Е Н И Е №339
На основание чл.52, ал.2 и чл.21, ал.1, т.6, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл.94, ал.2 и ал.3 и
чл.39 от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2022 г., ПМС №31 от
17.03.2022 г за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2022 г. и Наредбата за
условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три
години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Кресна,
Общински съвет – Кресна, приема проект на Бюджет на община Кресна, област Благоевград за 2022
г., както следва:
1.1. По приходите: 8492000,00
1.1.1. Приходи с държавен характер 4404973,00
В т.ч.:
1.1.1.1. Обща субсидия за делегираните от държавата дейности 4201973,00
1.1.1.2. Преходен остатък 203948,00
1.1.1.3. Средства по §8803 -948,00
1.1.2. Приходи с общински характер 4087027,00
В т.ч.:
1.1.2.1. Изравнителна субсидия /без трансфера за зимно поддържане/ 656500,00
1.1.2.2. Данъчни приходи 367000,00
1.1.2.3. Неданъчни приходи 883991,00
1.1.2.4. Трансфер за зимно поддържане 123600,00
1.1.2.5. Капиталова субсидия 451200,00
1.1.2.6. Предоставени трансфери -57200,00
1.1.2.7. Преходен остатък 1665504,00
1.1.2.8. Средства по §8803 -1,00
1.1.2.9.Възстановени срезства по §3120 -3567,00
1.2. По разхода 8492000,00
В т.ч.:
1.2.1. За делегираните от държавата дейности 4404973,00
1.2.2. За допълнително финансиране със средства от собствените приходи и от
изравнителната субсидия на делегираните от държавата дейности 68565,00
1.2.3. За местни дейности 4018462,00
в т.ч. Резерв 4531,00
2.Приема разпределението на бюджета по дейности, функции и параграфи на държавните и
общинските дейности, съгласно Приложения № № 1,2,3,4;
3. Утвърждава средносрочна цел за бюджетното салдо по бюджета на общината, изчислено на
касова основа – придържане към балансирано бюджетно салдо;
4. Приема програма за капиталовите разходи за 2022 г., съгласно Приложение №13 – Списък на обектите,
финансирани със средства от капиталови разходи, както следва:
4.1. Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи в размер на 451 200 лв.,
и 16 200 лв. от преходен остатък от целевата субсидия за капиталови разходи от 2020 г.
по Приложение №13 за финансиране на капиталовите разходи през 2022 г.;
4.2.Приема разчет за капиталовите разходи, финансирани с приходи от постъпления от продажба на
общински нефинансови активи в размер на 143 000 лв. и 20 000 лв. финансирани със средства от
отчисленията по чл.64, ал.1 от ЗУО, съгласно Приложение №13
4.3. Приема разчет за капиталови разходи от преходните остатъци на делегираните от държавата
дейности за сумата от 112 022 лв., както следва: за дейност 239 „Други дейности по вътрешната
сигурност“ – 5600 лв.., за д-ст 311 „Детски градини“ – 45 922 лв., за д-ст 431 „Детски ясли“ – 45 500 лв.
и д-ст 551 „Дневен център за пълнолетни лица с увреждания -15000 лв., съгласно Приложение №13;
4.4. Приема разчет за капиталови разходи от преходните остатъци на местни дейности /нецелеви/
за сумата от 78 214 лв., както следва: за дейност 603 „Водопроводи и канализации“ – 7 345 лв.,
за дейност 619 „Други дейности по благоустрояването “ – 12 545 лв., за д-ст 714 “ Спортни бази за
масова физкултура“ – 4 500 лв. и за д-ст 832 „Пътища“ – 53 824 лв.
4.5 Целеви остатъци за капиталови разходи, както следва: – за „Общ устройствен план“ – 34 830 лв.;
„Аварийно възстановянатне на подпорни стени на р.Струма“ – 687 340 лв.; „Реконструкция на
водопроводна мрежа и резервор с.Стара Кресна“ – 125 851 лв. и за „Изграждане но подпорни стени
на северната и южна страни на дере за укрепвнане на бреговете му и за възстановяване на улица
с.Долна Градешница“ – 495 991 лв.
5. Утвърждава разходите за заплати за 2022 г., без звената от системата на образованието,
които прилагат системата на делегиран бюджет и определя:
5.1 Числеността на персонала за делегираната от държавата дейност „Общинска администрация“
съгласно Приложение №2 и №4;
5.2 Разпределението на плановите разходи за заплати за 2022 г.,съгласно Приложение №2 и №4;
5.3. Определя численост на персонала по функции в държавни и общински дейности
описани в Проекто бюджета за 2022 г.;
6. Утвърждава разчет за целеви разходи и субсидии, както следва:
6.1. Членски внос – 3 844.00 лв.;
6.2. Обезщетения и помощи по Решение на Общински съвет – 20000 лв., които да бъдат изплащани
според изпълнението на бюджета на община Кресна;
6.3. Други текущи трансфери за домакинствата – 8 000 лв. за покриване на таксите за ползване на
детска кухня на децата до 2 г. възраст, които се освобождават от заплащането на такава ако са
жители на община Кресна;
6.4 Одобрява бюджетни кредити по бюджета за 2022 г., предоставени във вид на
помощ за разходи за прогребения /ковчег/ в размер на 100 лв., която се дава за самотни, без близки и
роднини, бездомни, настанени в заведения за социални услуги и регистрирани в службите за
социално подпомагане лица;
6.5. Субсидии за:
6.5.1 За читалища – 74 241 лв.;
6.5.2 За ЦСРИ И ЦОП – 308 495 лв.;
6.5.3 За футболен клуб „Перун“ гр.Кресна – 20 000 лв.;
6.5.4 За футболен клуб с.Долна Градешница – 5000 лв.
6.5.5 За новооткрито сдружение с нестопанска цел в
обществена полза – ДЮШ – 7000 лв.
6.6 Упълномощава Кмета да определи и договори допълнителни условия по предоставянето и
отчитането на средствата по т.6.1-6.5;
7. Приема лимит за представителни цели на Кмета на община Кресна в размер на 4 000 лв.
и лимит за представителни цели на Председателя на ОбС гр.Кресна в размер на 2 000 лв.;
8. Приема лимит за СБКО в размер до 3% от средствата за работна заплата по трудови
правоотношения;
9. Приема лимит за разходи за гориво на кмет на община, кметовете на кметства и кметските
наместници, както следва:
9.1. За Кмета на община Кресна – 300 литра гориво на месец;
9.2. За Кметовете на с.Долна Градешница, с.Сливница и с.Г.Брезница по 30 литра гориво на месец;
9.3. Кметски наместник на с.Стара Кресна – 50 литра гориво на месец;
9.4. Кметски наместник на с.Ощава – 65 литра гориво на месец;
10.Утвърждава списък на длъжностите, които имат право на транспортни разходи за пътуване от
местоживеенето до местоработата и обратно, съгласно Приложение № 12;
11. Одобрява индикативен разчет за сметките за средствата от Европейски съюз ,
съгласно Приложение №8;
12. Одобрява актуализираната бюджетна прогноза за местни дейности с показатели за 2022 г.
и прогнозни показатели за периода 2023 и 2024 г., както и бюджетна прогноза 2023 – 2025 г., по
Приложение № 15;
13. Определя като второстепенен разпоредител с бюджетни кредити директора на СУ „Св.Паисий
Хилендарски“ – гр.Кресна;
14. Определя максимален размер на новите задължения за разходи в размер до 15% от средногодишния
размер на отчетените разходи за последните четири години съгласно чл.94, ал.3, т.1 от ЗПФ ;
15. Определя маскималния размер на ангажиментите за разходи в размер до 50% от средногодишния
размер на отчетените разходи за последните четири години съгласно чл.94, ал.3, т.2 от ЗПФ ;
16. Определя максималния размер на новия общински дълг за 2022 г. в размер на 271 600 лв.
17. Определя просрочените задължения от минали години в размер на 347 960 лв. и задължения
по заведени съдебни дела в размер на 2 066 744 лв., от които от бюджета за 2022 г. да бъдат разплатнени, по План-график за погасяване Приложение № 5 – 181 019 лв., и по заведените дела 120 000 лв..
Определя и размера на просрочените вземания от минали години,които да бъдат погасени през 2022 г.
в размер на 207 000лв..
18. Оправомощава Кмета да извърши компенсирани промени:
18.1. В частта за делегираните от държавата дейности – между утвърдените показатели за разходите
в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран бюджет, при условие, че не се
нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма просрочени задължения в
съответната делегирана дейност;
18.2. В частта за местните дейности – между утвърдените разходи в рамките на една дейност,
или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите;
18.3. В разходната част на бюджета за сметка на резерва за непредвидени и/или неотложни разходи;
19. Възлага на Кмета на общината:
19.1 Да определи бюджетите на разпоредителите с бюджет от по-ниска степен;
19.2. Да определи конкретните правомощия и отговорности на второстепенните разпоредители
с бюджетни кредити;
19.3. Да организира разпределението на бюджета по тримесечия и да утвърди разпределението;
19.4. Да ограничава или спира финансиране на бюджетни организации и звена при
нарушаване на бюджетната и финансова дисциплина и при неспазване на приетите приоритети
и разписаните правила по Системата за финансово управление и контрол;
19.5. Да информира Общински съвет в случай на отклонение на средния темп на нарастване
на разходите за местни дейности и да предлага конкретни мерки за трайно увеличаване на
бюджетните приходи и/или трайно намаляване на бюджетните разходи;
19.6. Да включва информация по чл.125, ал.4 от Закона за публичните финанси в тримесечните отчети;
19.7 Да разработи детайлен разчет на сметките за средства от Европейски съюз по отделните общински
проекти , в съответствие с изискванията на съответния Управляващ орган и Министерството на
финансите;
20. Упълномощава Кмета:
20.1. Да предоставя временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския
бюджет и от сметките за средства от ЕС за плащания по проекти, финансирани със средства от ЕС,
по други международни, национални и други програми, включително и на бюджетни организации,
чиито бюджет е част от общинския бюджет;
20.1.1 За всеки отделен случай кметът на общината определя или договаря срока на погасяване на
заемите в съответствие с условията на финансиращата програма, но не по-късно от края на 2022 г.;
20.1.2. При предоставяне на временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския
бюджет да се спазват изискванията на чл.126 от ЗПФ;
20.1.3. При предоставянето на средства от сметките за средства от ЕС да се спазват изискванията на
чл.104, ал.1, т.4 от ЗПФ;
20.1.4. Във всички останали случаи, при възникване на потребност от предоставяне на временни
безлихвени заеми, кметът на общината внася предложение за предоставянето им по решение на
общински съвет;
20.2. Да ползва временно свободните средства по бюджета на общината за текущо финансиране на
одобрените по бюджета на общината разходи и други плащания, при условие че не се нарушава
своевременното финансиране на делегираните от държавата дейности в определените им размери,
както и на местните дейности, и се спазват относимите за общините фискални правила по ЗПФ, като
не се променя предназначението на средствата в края на годината;
20.3 Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти и да кандидатства за
финансирането им със средства по Европейски структурни и ивестиционни фондове и от други
донори, по международни,национални и други програми и от други източници за реализиране на
годишните цели на общината за изпълнение на общинския план за развитие;
20.4 Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за финансиране на
плащанията и за съфинансиране на общински програми и проекти;
20.5. Да отразява служебно промените по общинския бюджет с размера на
постъпилите и разходвани средства от дарения и спонсорства и в съответствие с волята на дарителя;
21. Приема разпределението на Преходните остатъци по Справка за разпределение на преходните
остатъци от 2021 г. по бюджета на общината от 2022 г. – Приложение № 6.
22. Приема обобщения бюджет и бюджета на разходите по кметства на територията на община Кресна
съгласно Приложение №14.
23. Приема бюджета и щатното разписание на ЦСРИ И ЦОП, както и разпределението на преходния
им остатък по Приложение № 11 и Докладна записка с вх.№6300-37 от 18.02.2022 г.
24. Приема за сведение Протокола от публичното обсъждане на бюджета съгласно Приложение № 16
Допълнителни приложения:
1. Приложение № 7 – Натурални и стойностни показатели за прилагане на стандартите в делегираните
от държавата дейности за 2022 г. на община Кресна;
2. Приложение №9- Разпределение на субсидията за 2022 г. по читалища;
3. Приложение № 10 -Информация по план-сметката по чл.66 от ЗМДТ и 4 бр. калкулации за ТБО;
/коригирана план-сметака по чл.66 от ЗМДТ/
4. Приложение № 11 – Бюджет и щатно разписание и разпределение на преходния остатък на д-ст 550
„Център за социална рехабилитацияи интеграция“ и дейност 526 „Център за обществена подкрепа“;
5. Приложение №12 – Списък на лицата, които имат право на транспортни разноски;
6. Приложение №13 – Списък на обектите, финансирани със средства от капиталови разходи на
община Кресна;
7. Приложение №15 -Бюджетна прогноза.
––––––––––––––––––––––––––––

Ето и протоколът от заседанието на съветниците от 06.04.2022г.: ТУК

Ето и заплатите на кмета и част от атуража му:

На основание чл.21, ал.1, т.5 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с Постановление №4 от 10 януари
2019 година за изменение и допълнение на Постановление №67 на Министерски съвет от 14.04.2010
г. за заплатите в бюджетните организации и дейности, във връзка с Предложение от Кмета на
община Кресна с вх. №37/17.03.2022 г., след проведено поименно гласуване с 7 гласа „за”, 1
„против” и 5 „въздържал се”, ОбС-Кресна, прие:
Р Е Ш Е Н И Е №333
На основание чл.21, ал.1, т.5 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с Постановление №4 от 10 януари
2019 година за изменение и допълнение на Постановление №67 на Министерски съвет от 14.04.2010
г. за заплатите в бюджетните организации и дейности, Общински съвет – Кресна:
1. Утвърждава размера на основните месечни работни заплати на кмет на община и на кметове на
кметства в община Кресна, считано от 01.04.2022 г., както следва:

по
ред
Наименование на длъжността и населеното
място
Размер на основната
месечна заплата
1 Кмет на община Кресна 3 380 лв.
2 Кмет на кметство с.Долна Градешница 1 210 лв.
3 Кмет на кметство с.Сливница 1 210 лв.
4 Кмет на кметство с.Горн а Брезница 1 210 лв.
2. Дава съгласие размерите на допълнителните трудови възнаграждения с постоянен и
непостоянен характер да се определят от Кмета на общината съгласно действащата
нормативна уредба за заплащане на труда и вътрешните правила за организация на
работната заплата в община Кресна.
Изпълнението на настоящето решение се възлага на Кмета на община Кресна.

Кметът даде отговор в 22.00 часа на страницата „Кресна“ във Фейсбук с невероятно признание, пътувал с личния автомобил, но го пълнел с гориво за сметка на общината. Публикуваме изявлението ме без съкращения, за да се види цинизма и наглостта, примесени с наглост и високомерие, които лъхат, за да се види що за морал има човек, избран за пръв ръководител, а в ръцете му са поверени близо 9 000 000 лв. и съдбата на цяла една община:

Драги ми Смехурко (не вярвам да има значение как се обръщам към Вас),
в опитите си да привлечете внимание към жалките ви журналистически опити, ставате смешни!
Надали в общината ни има човек, който не знае, че аз служебен автомобил не ползвам. Личният ми автомобил е единственото превозно средство, използвано от мен за служебни ангажименти. Интересно, след като Ви е в специалността, защо не се разходихте из Кресна, с подръчни средства пак, за да попитате хората Николай Георгиев каква кола ползва. Поне по цвят ще ви ориентират, ако не по марка 😁
Относно цитираният от Вас служебен автомобил – същият е на обслужване от поне две седмици в гр. София.
И между другото – от Вас разбирам неща за себе си, които и аз самият не ги знам – време е да се преориентирате, врачките вършат същата работа.
Няма лошо да пишете, но пишете ИСТИНАТА, така няма да превръщате професията журналист в жалка и отвратителна!
Хайде толкоз стига!
Поздрав най-сърдечен!“
Очакваме отговор от полицията, прокуратурата и АПИ за пътешествиета с личния и служебния автомобил и народни пари на Николай Георгиев.Вижте видеоканала ни:


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here