ВСС избра Петър Узунов за административен ръководител на Окръжен съд- Благоевград

Съдия Петър Узунов

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет избра с 8 гласа „за“ и 2 гласа „против“ Петър Узунов за административен ръководител – председател на Окръжен съд – Благоевград.

Той има над 27 години юридически стаж в органите на съдебната власт като съдия. Професионалната му кариера започва през 1995 г. като младши съдия в Окръжен съд – Благоевград, след което с решение на ВСС по протокол № 19/14.05.1997 г. е назначен на длъжност „съдия“ в Районен съд – Благоевград, а на 21.02.2001 г. е преназначен в Окръжен съд – Благоевград. Пред членовете на ВСС той заяви, че познава в дълбочина както постиженията, проблемите и администрирането на съда, така и дейността на районните съдилища и процесите в съдебната власт. Благодарение на дългогодишната си работа, той е формирал личностен и професионален профил, които създават увереност и мотивират неговия стремеж да се кандидатира за поста. Кандидатът споделя амбиция да издигне комуникацията в съда, чрез толерантност, диалогичност, етика, морал, законност, справедливост и принципност, и да продължи оптимизирането на неговата дейност, за да се повиши качеството и ефективността на правораздаването. Според Петър Узунов основните насоки за развитие и управление на Окръжен съд – Благоевград, следва да обуславят постигане на ефективност, бързина и прозрачност на правораздавателния процес; навременно и качествено обслужване на гражданите; гарантиране достъпа до правосъдието и осигуряване еднаквото прилагане на закона чрез уеднаквяване на практиката. Като негов приоритет е отбелязана борбата с корупцията и противодействието на всички форми на нерегламентирано влияние върху магистратите и съдебните служители. Кандидатът се ангажира да осъществява контрол на движението на делата, както и на отменените съдебните актове, като успоредно се извършва обективен анализ на причините за забавянето на всяко конкретно дело и на проблемите в правоприлагането. Той посочва необходимост от диалог и засилена комуникация между магистратите, провеждане на периодични срещи с тях, а в определени случаи и със съдебните служители, за набелязване на организационни мерки за повишаване на надеждността и ефективността на съдебния процес, включително чрез популяризиране на основните процесуални задължения на страните и последиците от тяхното неизпълнение. Съдия Узунов определя като приоритет в управлението на съда електронното правосъдие, работата по ефективни стратегии за неговото усъвършенстване, реинженеринг на работните процеси, насърчаване на оперативна съвместимост и интегрираност на информационните системи в съдебната власт и други. Той е набелязал мерки за обмен на добри практики в съдебния район, за повишаване на общественото доверие, както и за подобряване на материално-битовите условия в съда.

Въпроси към кандидата поставиха Георги Чолаков – председател на Върховния административен съд, Олга Керелска, Атанаска Дишева – членове на ВСС, и Боян Магдалинчев – представляващ ВСС, които поискаха информация за участието му в съдебния състав по конкретно дело, относно приложението на института за командироване на магистрати в Окръжен съд – Благоевград, и неговото отражение върху натовареността на районните съдилища в съдебния район, за микроклимата в съда и за възлаганите на съдия Узунов административни задачи; във връзка с предложените от него идеи за ротация на командированите магистрати, за промяна в начина на провеждане на конкурсните процедури, както и за оптимизиране на работата на съдебната администрация.

Подкрепа за кандидатурата на съдия Узунов заявиха Георги Чолаков – председател на ВАС, Боян Магдалинчев – представляващ ВСС, Даниела Марчева и Боян Новански – членове на ВСС, като обърнаха внимание, че кандидатът отговаря на законовите изисквания, притежава необходимите професионални и личностни качества и административен опит, и е получил подкрепа от общото събрание на съдиите. Посочени бяха неговата визия за разрешаване на проблемите в съда и показаното чувство за отговорност. Акцентирано бе, че за преодоляване на напрежението в съда е необходимо да се обезпечи ръководството му с мандатен административен ръководител.
Вижте видеоканала ни:


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here