Костадин Загорчин
Екс кметът на Банско Г. Икономов, зад него е К. Загорчин. Снимката е от времето на кметуването на Икономов.

КПКОНПИ да установи дали председателят на Общинския съвет Костадин Загорчин е бил в конфликт на интереси, след като баща му е подписал договор с община Банско за ремонт в село Гостун. Договорът е от лятото на 2017 г., касае ремонт на довеждащ водопровод и е на стойност 14 826 лв. Парите не са по проект, въпросът е не попада ли в конфликт на интереси Загорчин, ако е гласувал за одобрението на харча за ремонта с приемането на бюджета? Така той реализира облага за свързано с него лице- неговия баща Иван Загорчин, който е собственик на капитала и управител на фирма „Ланче-21”. „Правилно и закосъобразно поведение би било, ако Загорчин си е направил самоотвод при изпълнение на задълженията си на съветник при това гласуване. В противен случай го чака глоба, която може да се окаже равна на усвоената сума като и връщане на парите за ремонта, съгласно закона.”, коментират банскалии. Потърсихме го за коментар, но той не беше открит.

Заместници на Загорчин *в средата* са Александър Весков и Костадин Дурчов , до тях е кметът Иван Кадев
Наша проверка показа, че поименото гасуване на Бюджет-2017 година е изрязано от протокола. По закон общините публикуват стеногравски запис на заседанията. Всички съветници са били „За“, което косвено показва, че Костадин Загорчин е гласувал, което го вкарва по всяка вероятност в КОМПИ.
Петър Баряков поздрави съветниците от ГЕРБ Малин Бистрин, Костадин Загорчин, Сакарев и Иван Тонин

Ето и Решение №331 за харчовете по Бюджет-2017

На основание чл.52 ал.1 и чл.21 ал.1 т.6, във връзка с чл.27 ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, във връзка с чл.94 ал.2 и ал.3 и чл.39 от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2017г., ПМС №374/2016г. за изпълнение на ЗДБРБ за 2017 г.  и Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Банско и докладна с вх. №ОС-01-2141/11.01.2017г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, Общински съвет-Банско реши:

 1. Приема бюджета на Община Банско за 2017 година, както следва:

1.1. По приходите в размер на 18579098 лв., съгласно Приложение №1, в т.ч.:

1.1.1. Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 6320629 лв., в т.ч.:

1.1.1.1. Обща субсидия за делегирани от държавата дейности в размер на 5788202 лв.

1.1.1.2. Целева субсидия за капиталови разходи за финансиране на делегирани държавни дейности в размер на 0 лв.

1.1.1.3. Собствени приходи на звената на делегиран бюджет в размер на 0 лв.

1.1.1.4. Финансиране 0 лв.

1.1.1.5. Преходен остатък от 2016 година в размер на 532427 лв., съгласно Приложение №2.

1.1.2. Приходи за местни дейности в размер на 12258469 лв., в т.ч.:

1.1.2.1. Данъчни приходи в размер на 6204000 лв.

1.1.2.2. Неданъчни приходи в размер на 4985000 лв.

1.1.2.3. Трансфери за местни дейности в размер на 231400 лв., в т.ч.:

1.1.2.3.1. Обща изравнителна субсидия в размер на 144800 лв.

1.1.2.3.2. Трансфер за зимно поддържане и снегопочистване в размер на 86600 лв.

1.1.2.4. Целева субсидия за капиталови разходи в местни дейности в размер на 425300 лв.

1.1.2.5. Предоставени трансфери в размер на 172000 лв.

1.1.2.6. Трансфери между бюджетни и извънбюджетни сметки в размер на 0 лв.

1.1.2.7. Временни безлихвени заеми в размер на 0 лв.

1.1.2.8. Финансиране 0 лв.

1.1.2.9. Преходен остатък от 2016 година в размер на 1007769 лв.

1.2. По разходите в размер на 18579098 лв., разпределени по функции, дейности, съгласно Приложение №3.

1.2.1. За делегирани от държавата дейности в размер на 6320629 лв., в т.ч. резерв за непредвидени и/или неотложни разходи в размер на 90464 лв.

1.2.2. За допълнително финансиране на делегираните от държавата дейности със средства от собствените приходи и от изравнителната субсидия в размер на 1242199 лв., в т.ч. резерв за непредвидени и/или неотложни разходи в размер на 0 лв.

1.2.3. За местни дейности в размер на 11016270 лв., в т.ч. резерв за непредвидени и/или неотложни разходи в размер на 200000 лв.

 1. Приема инвестиционната програма за 2017 г. (поименен списък по обекти, видове разходи и източници на финансиране) в размер на 3280275 лв., съгласно Приложение №4, като:

2.1. Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи в размер на 425300 лв., съгласно Приложение №5.

2.2. Приема разчет за разходите, финансирани с приходи от постъпления от продажба на общински нефинансови активи, съгласно Приложение №6.

 1. Утвърждава разходите за заплати през 2017г., без звената от системата на народната просвета, които прилагат системата на делегирани бюджети, съгласно Приложение №7.

3.1. Числеността на персонала за делегираните от държавата дейности във функциите „Здравеопазване”, „Социално осигуряване, подпомагане и грижи”, „Почивно дело, култура, религиозни дейности” (без читалищата) се определя от кмета на общината в рамките на средствата, определени по стандартите и утвърдените размери по т.3 от настоящото решение.

 1. Утвърждава разчет за целеви разходи и субсидии, както следва за:

4.1. Членски внос – 10000 лв., за обществени организации – НСОРБ, ЮСДО;

4.2. Обезщетения и помощи по решение на Общински съвет (за погребение, за други цели) – 50000 лв.;

4.3. Стипендии в  размер на 6000 лв. (за стипендии, осигурявани от местни приходи);

4.4. Субсидии за:

4.4.1. читалища – 160600 лв., съгласно Приложение №8

4.4.2. спортни клубове – 795000 лв., съгласно Приложение №9

4.4.3. младежки организации – 0 лв.

4.4.4. организации с нестопанска цел -136569 лв., съгласно Приложение №10

4.5. Упълномощава кмета на общината да договори допълнителни условия по предоставянето и отчитането на целевите средства по т.4.1. – 4.4.

 1. Приема следните лимити за разходи:

5.1. СБКО в размер на 3% (до 3 на сто) от средства за работна заплата на заетите по трудови правоотношения;

5.2. Разходи за представителни цели и международна дейност на кмета на общината в размер на 27000 лв.

5.3. Разходи за представителни цели на Председателя на ОбС в размер на 760 лв.

 1. Утвърждава списък на длъжностите и на лица, които имат право на транспортни разноски:

6.1. За пътуване в границите на населеното място, в съответствие с характера на трудовата дейност не се предвижда.

6.2. За пътуване от местоживеенето до местоработата и обратно, съгласно Приложение №11.

 1. Утвърждава разходите, целите по приходите и числеността на щатния и извънщатен персонал на общинските предприятия, съгласно Приложение №12.
 2. Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз в размер на 15932190 лв., съгласно Приложение №13.
 3. Одобрява актуализираната бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2017, 2018, 2019 г.
 4. Определя второстепенните разпоредители с бюджет, съгласно Приложение №14.
 5. Определя максимален размер на дълга, както следва:

11.1. Максимален размер на новия общински дълг за 2017 година в размер на 0 лв.

11.2. Общинските гаранции, които може да бъдат издадени през 2017 година – 5 на сто от общата сума на приходите и общата изравнителна субсидия по последния годишен отчет за изпълнението на бюджета на Община Банско.

11.3. Максимален размер на общинския дълг и общинските гаранции към края на 2017 година в размер съгласно Приложение №15.

11.4. Намеренията за поемане на нов дълг по чл.13 от ЗОД през 2017 г. се определят в размерите, съгласно Приложение №15а.

 1. Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2017 година, не могат да надвишават сумата от 2294700 лв., изчислена от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години; ограничението не се прилага за задължения и разходи, финансирани за сметка на помощи и дарения.
 2. Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2017 година, като наличните към края на годината поети ангажименти за разходи не могат да надвишават сумата от 7649050 лв., изчислена от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години. Ограничението не се прилага за задължения и разходи, финансирани за сметка на помощи и дарения.
 3. Определя размера на просрочените задължения от 2016 година, които ще бъдат разплатени от бюджета за 2017 година – съгласно Приложение №16.
 4. Определя размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани през 2017 година, в размер на 2000000 лв.
 5. Преотстъпва (не по-малко от 30%) от приходите от продажба или отдаване под наем на имотите, предоставени за управление на кметовете на райони или на кметства по Закона за общинската собственост за изпълнение на дейности от местно значение.
 6. Оправомощава кмета на общината да извършва компенсирани промени:

17.1. В частта за делегираните от държавата дейности – между утвърдените показатели за разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран бюджет, при условие, че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност.

17.2. В частта за местните дейности – между утвърдените разходи в рамките на една дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите; между приходната и разходната част със средства за предоставени трансфери, в т.ч. и утвърдени целеви разходи.

17.3. Да извършва компенсирани промени между показатели за капиталовите разходи, както и между отделни обекти, финансирани със собствени бюджетни приходи и от целевата субсидия, определена със Закона за държавния бюджет за съответната година в рамките на бюджетната година.

17.4. В разходната част на бюджета за сметка на резерва за непредвидени и/или неотложни разходи по т.1.2. от настоящото решение.

17.5. След извършване на промените по реда на 17.1. – 17.4., кметът представя в Общински съвет информация за извършените промени и актуализирано разпределение на променените бюджети и капиталова програма за всяко тримесечие.

 1. Възлага на кмета:

18.1. Да определи бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет.

18.2. Да утвърди бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет.

18.3. Да организира разпределението на бюджета по тримесечия и да утвърди разпределението.

18.4. Да информира Общинския съвет в случай на отклонение на средния темп на нарастване на разходите за местни дейности и да предлага конкретни мерки за трайно увеличаване на бюджетните приходи и/или трайно намаляване на бюджетните разходи.

18.5. Да включва информацията по чл.125 ал.4 от ЗПФ в тримесечните отчети и обяснителните записки към тях.

18.6. Да разработи детайлен разчет на сметките за средства от Европейския съюз по отделните общински проекти, в съответствие с изисквания на съответния Управляващ орган и на МФ.

 1. Упълномощава кмета да предоставя временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския бюджет за авансово финансиране на плащания по проекти, финансирани със средства от Европейския съюз и по други международни програми, включително и на бюджетни организации, чийто бюджет е част от общинския бюджет.

19.1. Упълномощава кмета да пренасочва временно свободните средства по бюджета на общината, в т.ч. и утвърдените по план сметката за дейност „Чистота” средства, за текущо финансиране на одобрени по бюджета на общината разходи и други плащания, при условие че не се нарушава финансирането на делегираните от държавата дейности в определените размери, както и на местни дейности, и се спазват относимите фискални правила по ЗПФ, като не се променя предназначението на средствата в края на годината.

19.2. За всеки отделен случай кметът на общината определя или договаря срока на погасяване на заемите в съответствие с условията на финансиращата програма, но не по-късно от края на 2017 година.

19.3. При предоставянето на временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския бюджет да се спазват изискванията на чл.126 от ЗПФ.

19.4. Във всички останали случаи при възникване на потребност от предоставяне на временни безлихвени заеми, кметът на общината внася предложение за предоставянето им по решение на ОбС.

 1. Упълномощава кмета:

20.1. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти и да кандидатства за финансирането им със средства по структурни и други фондове на Европейския съюз и на други донори, по национални програми и от други източници за реализиране на годишните цели на общината за изпълнение на Общинския план за развитие.

20.2. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за финансиране и за съфинаниране на общински програми и проекти.

 1. При неотложна необходимост да разрешава изплащането на помощи на нуждаещи се граждани в размер до 500 лв. с издаването на заповед в рамките на средства, определени по т.4.2., копие от която да представя на председателя на Общински съвет-Банско.
 2. Приема за сведение Протокола от публичното обсъждане на бюджета.

 

Г-н Колчагов обяви 15-минутна почивка.

 

По т.7. разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-2142/12.01.2017г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно приемане на Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците на територията на Община Банско – докладва г-жа Тренчева.

Докладната записка е разгледана в Постоянната комисия по местна политика в образованието и духовната сфера.

Г-жа Тренчева прочете проекторешението.

Други предложения не бяха направени и се премина към гласуване.

 

С 13  гласа ЗА  (присъстват  13  съветника), ОбС прие:?????????????????????????

Ето и целия протокол:

protokol-19-30-01-2017 (1)
Вижте видеоканала ни:


ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here