Областният управител Катя Димитрова върна на община Дупница формални точки от бюджета на Дупница в размер на 42 млн. лв. Така на предстоящата другата седмица сесия съветниците отново трябва да разгледат проблемните фрагменти по ключовия за общината документ. 6 точки от бюджета, приет на 19 април, се връщат за ново обсъждане.
„Посочените точки не намират практическо приложение при текущото изпълнение на общинския бюджет. Същите са част от решението, доколкото в примерната бланка утвърдена от НСОРБ такива текстове са предвидени. Доколкото същите текстове са част от предходните решения за приемане на бюджетите на общината и не са били прилагани, считам, че няма пречка същите да бъдат отменени.», пише в докладната.
Пробмлемна се оказва точката за покриване на транспорнти разходи на педагогически персонал, конкретно е върнато уточнението, че кметът трябва да утвърждава поименния списък на ползващите отстъпката при промяна в списъка. Другите касаят конкретни правила при покриване на азходи чрез заеми.
20. Общински съвет гр. Дупница дава съгласие, при спазване на относимите за общините фискални правила по ЗПФ, за предоставяне на временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския бюджет за авансово финансиране на плащания по проекти, финансирани със средства от Европейския съюз и по други международни програми, включително и на бюджетни организации, чиито бюджет е част от общинския бюджет.
20.1. За безлихвени заеми, до възстановяването им по одобрени проекти и програми, съфинансирани от ЕС, в т.ч. по оперативни програми, срокът за погасяване се обвързва със сроковете на ползването на съответното финансиране и свързаното с тях национално съфинансиране.
20.2. Дава съгласие при временен недостиг на бюджетни средства за финансиране на Делегирани от държавата дейности, да се отправи мотивирано искане за предоставяне на авансова сума от одобрената със ЗДБРБ субсидия.
20.3. За разходи, до възстановяването им по одобрени проекти и програми, съфинансирани от ЕС, в т.ч. по оперативни програми, да се отправи мотивирано искане за ползване на безлихвен заем от централния бюджет.
20.4. Временно свободните средства могат да се ползват за текущо финансиране на одобрените по бюджета на общината разходи и други плащания, при условие, че не се нарушава своевременното финансиране на делегираните от държавата и на местните дейности, и се спазват относимите за общините фискални правила по Закона за публичните финанси.
20.5. За финансиране на наложени корекции по проекти и програми, съфинансирани от ЕС, в т.ч. по оперативни програми, да отправи мотивирано искане за ползване на целеви безлихвен заем от централния бюджет, както и да предприеме стъпки за сключване на споразумения, съгласно чл. 82, ал. 3 от ЗПФ.


НА ВНИМАНИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ В ЮГОЗАПАДНА БЪЛГАРИЯ!

ОТОРИЗИРАНО ДЕПО ЗА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ

БОБОШЕВО ДО ГАРАТА

ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА АКТ 2!

ЗА КОНТАКТ: 0889 429032

ДА ПАЗИМ ПРИРОДАТА ЧИСТА, ТЯ Е НАШИЯТ ДОМ!Вижте видеоканала ни:


ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here