Бивша шефка на социалното в община Банско на съд за разпиляване на 222 263 лева

С обвинителен акт Окръжна прокуратура – Благоевград повдигна обвинение и предаде на съд Е.П. за извършени от нея престъпления по чл. 219, ал. 1, вр. чл. 26, ал. 1 от НК и по чл. 219, ал. 3, вр. ал. 1, вр. чл. 26, ал. 1 от НК.

С решение на Общински съвет гр. Банско била създадена служба „Заведения за социални услуги“. Тя имала статут на второстепен разпоредител с бюджетни средства, предоставяни й ежегодно от общината.

Ръководството на службата било възложено на обвиняемата Е.П., главен експерт „Социални дейности“ към община Банско. В рамките на изпълняваната от нея длъжност тя отговаряла за организиране и контролиране на дейността в сферата на социалните заведения и услуги. Служебните й задължения включвали финансовото управление по законосъобразен, икономичен, ефикасен и ефективен начин на предоставените публични средства. Принципите и начините за осъществяването и прилагането им са регламентирани в Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор и Закона за публичните финанси.

В качеството си на ръководител на службата обвиняемата била длъжна да организира и да приложи контролни дейности за предварителен контрол за законосъобразност, в съответствие с нормативна и поднормативна уредба.

Въпреки вмененото й задължение за това Е.П. не го изпълнила. В службата нямало изградена система за предварителен контрол при поемане и извършване на разход. Нямало вътрешни правила, които да регулират и определят обема на проверките за плащане, вида и съдържанието на документите при извършването им, както и определени лица за осъществяване на предварителен контрол.

В периода на управление на службата обвиняемата Е.П. сключила множество договори с различни физически и юридически лица, които имали за предмет ремонт и поддръжка на поверените й заведения за социални услуги, както и доставка на стоки и услуги. Тя самостоятелно преценявала с кого да договаря, да сключва писмен или устен договор, неговото съдържание и цена. Писмените договори и издадените фактури съдържали неясни и най-общи формулировки на договорената услуга или стока. При устните договори не било изисквано удостоверяване на представителната власт, самоличност и доказателства за налични технически възможности на търговеца за изпълнението му. Много граждански договори обвиняемата сключила с неустановени лица, ползващи чужда самоличност.

Задълженията по голяма част от договорите се изплащали в брой, като в разходните касови ордери не се посочвало поименно лицето, което получавало сумата. В преобладаващия брой случаи в службата при заплащане към фактурите не били прилагани протоколи за извършени строително – ремонтни работи или други, удостоверяващи извършената услуга или доставка. Липсвали подписи на получатели на паричните средства.

За осъществяване на дейността на службата на обвиняемата Е.П. били предоставени от Община Банско 6 леки автомобила. Един от тях с пълномощно от нейно име бил предоставен за ползване на спортен клуб. Въпреки това горивото и смазочните материали продължили да се заплащат от служба „Заведения за социални услуги“ към община Банско. Операциите по тези разходи били невярно документирани, като Е.П. допуснала неправомерен достъп и злоупотреба със средства на службата в размер на 59 830,17 лева, довели до разпиляването им.

В хода на разследването са били събрани доказателства за това, че с действията си обвиняемата утвърдила да бъдат платени средства от бюджета на служба „Заведения за социално подпомагане“ – гр. Банско по неизпълнени граждански договори за извършване на работа чрез личен труд, представляващи неистински документи; по неистински фактури за недоставени стоки, неизвършени услуги и СМР; за закупуване на винетни стикери, надхвърлящи реалния брой на ползваните от службата през съответния период моторни превозни средства. Общият размер на неправомерно изплатените средства е 222 263,19 лева.

В качеството си на длъжностно лице обвиняемата Е.П. умишлено не положила достатъчно грижи за ръководенето, управлението и стопанисването на повереното й имущество. В резултат на това последвало значително разпиляване на средствата, предоставени от бюджета на Община Банско.

Предстои делото срещу Е.П. да продължи в съда.

 
Вижте видеоканала ни:


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here