ЮЗДП осигури безвъзмездно 50 фиданки, които бяха посадени в двора на Трето бригадно командване в Благоевград.

Деца от всички училища на територията на Благоевград се включиха в засаждането на аризонски и обикновен кипарис, конски кестен и китайски мехурник в кампанията на Военното формирование в Благоевград „Деца засаждат бъдеще“.

„Всеки от нас трябва да засади поне по едно дърво“- това каза инж. Василий Маринковски, зам.-директор на ЮЗДП. Служители на Предприятието също се включиха в кампанията и засадиха своя кипарис.

Една от главните дейности на Югозападното държавно предприятие, гр. Благоевград е възобновяването на горите.

Равносметката, която може да се направи през изминалите няколко години е, че са залесени 12 676 дка нови гори с близо 5,8  млн фиданки от местни дървесни видове – дъбове, черен бор, горскоплодни и др.

През 2022 год. са планирани за залесяване 3182 дка. Към момента са залесени над 1400 дка в териториалните поделения „ДГС Кресна” – 280 дка, „ДГС Рилски манастир” – 120 дка, ДЛС Дикчан- 117 дка, ДГС Земен – 34 дка, ДГС „Радомир” – 23 дка и др.

Югозападно държавно предприятие работи по  три проекта, финансирани по програма Лайф на Европейската комисия, свързани с възстановяването на ценни природни местотобитания и създаване на експериментални култури от сухоустойчиви видове, предвид настъпващите климатични промени.

Продължава  планираното за периода 2020–2022 г. залесяване на 3552 дка опожарени площи в Кресна и Симитли, финансирано от ДФЗ по подмярка 8.4. „Възстановяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития” от Програмата за развитие на селските райони. Към момента по тази мярка за залесени 2822 дка.

Югозападно държавно предприятие ДП, гр. Благоевград през последните години насочва големи усилия за разнообразяване на видовия състав при залесяване и попълване на горските култури. По периферията на иглолистните култури, се залесяват горскоплодни дървесни видове: дива круша, джанка, киселица и др. Създават се култури и от сребролистна липа, както и такива с основно участие на различни видове дъбове и медоносни видове в помощ на пчеларите.

През тази вегетационна година е предвидено залесяване и попълване със следните медоносни видове – 27 хил. бр. дива круша, 11,2 хил. бр. сребролистна липа, над 160,0 хил. дъбове, бук, явор и др.
Вижте видеоканала ни:


ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here