Вергил Кацов от Дупница захранва имоти с минерална вода в Сапарева баня

Вергил Кацов

Лидерът на земеделците в Дупница Вергил Кацов пак получава разрешение за прокарване на трасе за минерална вода, този пък чрез своя родственица. Той напусна общинския съвет в Дупница, където беше председател на постоянната комисия по икономически дейности, но успя да си купи за 16 000 лв. златен имот в ж. к. Бистрица на Дупница, който е поредният от община Дупница. А преди няколко години купи на безценица най- голямата почивна база в Сапарева баня до Санаториума, в центъра на града. Базата беше собственост на Областната управа и търгът беше органициран от губернаторът Виктор Янев. Кацов купи базата за 600 000 лв, като по- късно я продаде за 3 000 000 лв. Сделките бяха изповядани чрез адвокат Михаела Крумова, председател на общинския съвет в Кюстендил и общински лидер на ГЕРБ. Крумова е адвокат на Виргил Кацов от десетилетие.

Кметът на община Сапарева баня предлага Общински съвет да вземе решение за учредяване право на прокарване и/или преминаване на водопроводно отклонение за минерална вода на „АС ДИ АЛ” ЕООД, ЕИК 206394454 със седалище и адрес на управление: гр. Дупница, област Кюстендил, ул. Отец Паисий, бл. 13, вх. А, ет. 1, представлявано от Аксения Георгиева Кацова за захранване на имот: идентификатор ПИ 65365.601.69 по Кадастралната карта на гр. Сапарева маня, попадащ в /УПИ/ ХI – 2767, кв. 111 по регулационен план на гр. Сапарева баня, Община Сапарева баня, съгласно представения проект за присъединяване през  поземлени имоти – общинска собственост, както следва: поземлен имот с идентификатор 601.830, 65365.601.834, 65365.601.835, 65365.601.869, 65365.601.840, 65365.601.870 по КК на гр. Сапарева баня.

Правото на прокарване и/или преминаване ще е възмездно по цена определена по реда на чл. 210 от ЗУТ. Учреденото на „АС ДИ АЛ” ЕООД, право на прокарване и/или преминаване е с краен срок, идентичен със срока на  Разрешително за водовземане № 45/31.08.2021 година издадено от Община Сапарева баня.

Общински съвет гр.Сапарева баня упълномощава Кмета да предприеме всички правни и фактически действия за изпълнение на настоящето Решение.

 
Вижте видеоканала ни:


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here