Днес – 28.03.2022 г., в сградата на Общинска администрация – Костенец, в присъствието на кмета Йордан Ангелов и зам.-кмета Маргарита Минчева, се проведе обществено обсъждане на проекта на бюджет за 2022 г. на община Костенец. Презентацията представиха г-жа Емилия Касова – финансов
консултант на община Костенец и г-н Николай Хаджиниколов – главен счетоводител на общината.
На общественото обсъждане присъстваха и г-н Иван Банчев – Председател на Общински съвет – Костенец, г-н Тодор Стойнов – Заместник-председател на Общински съвет, общински съветници, кметове и кметски наместници, директори на училища и детски градини, служители на Общинска
администрация, неправителствени организации, граждани.
Г-жа Емилия Касова презентира бюджетната рамка на проекта за бюджет на община Костенец за 2022 г.
Предвиденият проект на бюджета е в общ размер на 19 171 015 лв. (с разпределен преходен остатък) както следва:
 Държавно финансиране: 9 222 651 лв.
 Общинско финансиране: 9 468 045 лв.
 Дофинансиране: 480 319 лв.
Присъстващите бяха запознати на аналитично ниво по дейности и функции със справката за разпределение на средствата от преходния остатък от 2021 г. по Бюджета на 2022 г.
Презентацията нагледно позволи да се видят съотношенията спрямо предходните отчетни данни на бюджета, както и в детайли бяха представени средствата по всички приложения към доклада с мотиви на проектобюджета
на общината.
По отношение на Републиканския бюджет за делегираните от държавата дейности беше отбелязано, че увеличена субсидията е в резултат на прилагане на стандартите за покриване на ръста в минималната работна заплата от 01.04.2022 г., увеличението на възнагражденията в държавния сектор с 15%, но не е приложен механизмът, с цел осигуряване на ресурс за
„догонване“ ръста на минималната работна заплата в местните дейности и/или за преодоляване на инфлацията.
По отношение на разходите за местна дейност, беше отразено, че планираните бюджетни средства за дофинансиране покриват недостига за възнаграждения и осигурителни вноски на заетите лица в Общинска администрация, като базата за изчисление е заета численост и фонд работна заплата в месец февруари 2022 г.
Планирането на разходите за делегираните от държавата дейности се извършва на база на показателите, определени в Закона за Държавния бюджет на Република България за 2022 година. В стандарта е намерило отражение увеличението на МРЗ и увеличението на възнагражденията в държавната администрация.
В единните разходни стандарти по образование не се отчита ръст на средствата за общинската администрация, както и за пълно обезпечаване на реалната издръжка на децата в детската градина, поради отпадането на таксите. Определянето на разчетите е пропорционално, т.е. компенсацията
е от 01.04.2022 г. В инвестиционната програма от Приложението се анализираха видовете източници на средства по поименния списък на обектите, за които са предвидени средства в размер на 4 136 255 лева.
Специален акцент в проекта на бюджета беше общинският дълг, за който се предвижда погашение на безлихвения заем от МФ в размер на 1 200 хил. лв. с падеж до 01.12.2022 г. и процедура за удължаване срока за връщане на
заема в размер на 1 388 800 лв., с падеж 20.04.2022г. Вижте видеоканала ни:


ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here