Съветниците приеха отчетите на председателя К. Загорчин за дейността на ОбС Банско и на кмета Иван Кадев за изпълнение на решенията

На първото си редовно заседание за 2022 г. общинските съветници приеха отчетите на председателя на ОбС Костадин Загорчин за дейността на Общинския съвет и неговите комисии и на кмета Иван Кадев за изпълнение на решенията на Общинския съвет.
Иван Кадев
Кметът Кадев докладва също годишен отчет на Програмата за управление на Община Банско за мандат 2019-2023 г. и отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление по видове и категории. Разгледана бе и Последваща оценка на изпълнението Общински план за развитие за 2014 – 2020 г. Направените препоръки ще залегнат в Плана за интегрирано развитие на Община Банско за периода 2021-2027 г. (ПИРО-Банско).
На сесията бяха обсъдени и одобрени важни нормативни документи на местната власт за текущата година и в перспектива:
• Годишната програма за управление и разпореждане с имотите собственост на Община Банско за 2022г.
• Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество на Община Банско.
• План за защита от бедствия на Община Банско.
• Общинска програма за намаляване на риска от бедствия в Община Банско 2021-2025г.
• Годишен план за ползване на дървесина през 2022г. от общински горски територии, собственост на Община Банско, предоставени за стопанисване на ТП „ДГС Места“.
• Годишен план за паша и Правила на ползване на мерите, пасищата и ливадите от Общинския поземлен фонд за 2022г. и задълженията на Община Банско и на ползвателите за поддържане на мерите, пасищата и ливадите.
• Списък за отдаване под наем за пет години на пасища, мери и ливади от ОПФ по реда на чл.37“и“ от ЗСПЗЗ на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегралната информационна система на БАБХ.
Общинските съветници направиха актуализация на своя Правилник за организацията и дейността на ОС, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация.Вижте видеоканала ни:


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here