На вниманието на прокуратурата: Строителният бос Н. Галчев „слага ръка“ на стадиона на Добринище, съди Банско за 314 000 лв., „короновал“ кмета Иван Кадев за управител без съгласието съветниците?!

Фирма "Галчев инженеринг" взе поръчката за ремонта на Младежкия дом в Дупница. На снимката кметът Методи Чимев разговаря с управителя Любомир Галчев на първата копка на проекта.

Адвокатско дружество „Гемков и Партньори“ лапа 26 000 лв. за да „брани“ стадиона на Добринище в съда, кметската администрация начело с Иван Кадев „пропуснала“ разпада на фирма „Спорт Добринище ООД” ,  „стопанисвала“ общинските спортни имоти!

Иван Сакарев

Общинският съветник Иван Сакарев извади на показ престъпна схема, по силата на която се присвояват най- апетитните имоти в община Банско, а именно- спортните бази и средства на честните данъкоплатци.

„Искам да зачета нещо от докладната, която е изпратена до нас. Чета само определени пасажи от нея: Значи, за периода от около две години дружеството „Спорт Добринище ООД”не е имало управител, което е довело до влошаване на дружествените работи и е дало възможност на трети недобросъвестни лица да се възползват от ситуацията и да предявят към дружеството финансови претенции в особено големи размери. След това чета още един пасаж. И по двете финансови претенции са издадени записи на заповеди с дати на издаване за периода, когато на „Спорт Добринище ООД” е бил управител Николай Галчев. Въпросът ми към Иван Кадев е дали има връзка между Николай Галчев и „Фармвил” ЕАД, защото аз на последната комисия разбрах, че има и ако не съм разбрал правилно, моля да ме извините.“ – хвърли бомбата на последното заседание на Общинския съвет Иван Сакарев. 

Фирма „Галчев инженеринг“ взе поръчката за ремонта на Младежкия дом в Дупница.

На сесията стана ясно, че синът на Николай Галчев „шари“ с частната си фирма по почти всички общински обекти. “ С кмета Иван Кадев сме „дупе и гащи“, много сме близки, не е важно да съм от ГЕРБ или БСП, а да съм с този, който е на власт днес.“- откровено призна на чаша кафе в центъра на Дупница Любомир Галчев пред екип на 4ВЛАСТ.

Иван Кадев

Кметът на община Банско Иван Кадев поиска от Общински съвет-Банско и получи разрешение да изтегли безлихвен заем в размер на 26 000 лв. на „СПОРТ ДОБРИНИЩЕ” ООД за покриване на текущи разходи на дружеството. Разбра се, че общината плаща колосални суми на същата адвокатска кантора, която ще лапне и тази сума, като част от нея щяла да отиде за „счетоводни услуги“, при положение, че от две години не развива дейност.

Кметът, който зад гърба на съветниците е станал управител, две години си е „затварял очите“ за „тъмните дела“ във фирмата, за действията и бездействията на управителите и съдружниците на общината“, обеща заемът да бъде погасен на две вноски, съобщиха за 4ВЛАСТ общинските съветници, а именно:

– 13 000 (тринадесет хиляди) лева до 31.08.2022г.

– 13 000 (тринадесет хиляди) лева до 31.08.2023г. Сумата беше предвидена от резерва в Бюджет 2021г. на Община Банско. Съветниците одобриха представения проектодоговор за безлихвен заем между Община Банско и „СПОРТ ДОБРИНИЩЕ” ООД.

 

Спас Валеюв

Съветникът Спас Валеюв разкри, че съгласно дружествения договор съдружници са „Пропърти Камп” АД с 51% от капитала и Община Банско с 49% от капитала. С решение на съда обаче от 2018г. „Пропърти Камп”АД е обявен в несъстоятелност. Поради обявяването в несъстоятелност на съдружника, на основание чл.125, ал1, т.4 от Търговския закон, участието на „Пропърти Камп”АД в „Спорт Добринище“ ООД е прекратено по силата на закона. С оглед на тези обстоятелства Община Банско към момента се явява единствен собственик на капитала на дружеството. За да бъдат защитени интересите на дружеството, е необходимо да се подаде отговор на искова молба в съда и да се осъществи процесуално представителство по образуваното дело по описа на Окръжен съд-Благоевград. В тази връзка, управителят е сключил договор с Адвокатско дружество „Гемков и Партньори“, по силата на който адвокат Иван Гемков е упълномощен да осъществява процесуално представителство и да извършва всички действия за защита правата и интересите на дружеството в предявения иск. На първо време според управителя са необходими средства, които да бъдат използвани за заплащане на адвокатския хонорар и за счетоводни разходи, относно изготвянето на балансова стойност на съдружника с прекратено участие, както и за покриване на други разходи свързани с тези дейности.

Това е причината кметът Иван Кадев да иска този заем, уточни Валеюв.

Георги Икономов

Екскметът Георги Икономов „дръпна завесата“ и разкри големи финансови задължения, който общината трябва да плаща, заради несъстоятелността на частната фирма и липсата на контрол от страна на администрацията и съветниците.

„Прочетох докладната внимателно, там има издадени едни заповеди за задължения на дружеството към друга фирма, нали така? Също прочетох, че това задължение не се знае за какво или поне аз не можах да разбера,  не е отразено в счетоводните документи на фирма „Спорт Добринище” и не знаем има едни 140 000 лв., едни 170 000 лв., за какво се отнася? Заем ли е даден или разходи са покривани, какво точно се е случило, ако може това да ни кажете, г-н Георги Кадев – управителят на дружеството, виждам че е тук. Второто нещо, което ми прави впечатление – дали имате информация, че е минала публична продан, която е текла един месец какво точно се е случило тогава, щом е имало публична продан продадено ли е, не е ли продадено? Прекратено ли е, не е ли, какво точно е станало? Все едно не е имало, а за мен е много чудно като действие на съдия изпълнител прочетох, че част от тези 26 000 лв. ще бъдат за счетоводни разходи. Доколкото знам тази фирма не е имала някаква дейност и какво точно ще оценява това счетоводство. И как се предполага да се върне този безлихвен заем, от какви приходи на дружеството, като то няма приходи? А иначе моето лично мнение е, че трябва да се направи всичко възможно този терен да се запази в полза на общината, както е бил години наред и ако това сега е възможно, трябва да използваме максимално възможността това да стане общински терен, това е моето лично мнение. Нека се отговори на тези четири въпроса.

Кметът Кадев отговори, че има предявен иск в размер за 174 000 лв. от  дружеството  „Фарвил” ЕАД .

Иван Кадев

„Образувано е дело пред Окръжен съд Благоевград, поради което съм сключил договор за процесуално представителство с адвокат Гемков. Към момента чакаме насрочване на съдебно заседание и ще видим накъде ще тръгнат нещата. Относно Вашето питане откъде произтичат тези задължения, Ви информирам, че има издадена запис на заповед, която е издадена от предишния управител на дружеството, с което дружеството безусловно се е задължило да плати тази сума. За мен като управител не е ясно и няма налични в счетоводството на дружеството документи, от които да е видно откъде накъде дружеството се е задължило да плати тази сума. Не само това. Има запис на заповед за сума в размер на 140 000 лева, за която също нямам данни откъде е решено, че дружеството дължи и тази сума. Подал съм в качеството ми на управител на дружеството възражения и за двете суми, като за сумата от 140 000 лв. към момента чакаме още произнасяне на Окръжен съд – Благоевград. Относно втория въпрос – имало е насрочена публична продан, но доколкото съм информиран такава не е осъществена, а в следствие на подаденото от моя страна възражение, което съдът е приел за основателно, публичната продан е спряна. Поради това от съда е изпратено писмо до дружеството „Фарвил” ЕАД да може същото да си претендира по исков ред въпросната сума от 174 000 лв. Относно въпроса откъде ще се върнат приходите, ние се надяваме да спечелим делата и съдът да ни присъди разноски. След като тези разноски бъдат присъдени ние ще можем да си ги вземем от дружеството „Фарвил” ЕАД. Действително в момента положението на дружеството е много тежко, защото нямаме дейност, не генерираме приходи и това е точно поради съществуващите правни проблеми. В Търговския регистър дружеството фигурира все още като ООД с участието на „Пропърти Камп” АД и Община Банско, а в действителност вече, след като „Пропърти Камп” е обявено в несъстоятелност действителен собственик на капитала се явява Община Банско. Това обстоятелство, обаче все още не е отразено в Търговския регистър.

Разбра се от дебатите, че това дружество, въпреки че дейност няма, то си има неговите разходи и е необходимо да има някакъв бюджет, заведено е дело за продажба на имот- стадиона на Банско, от съдия – изпълнител, нает от „Фарвил”. Претенцията на „Фервил“ към общината е по два иска от 140 000 лв. и 174 000 лв.

Благой Кишев

Благой Кишев уточни, в докладната става въпрос за стадиона на гр. Добринище:

„Има Докладна от г-н Кадев, в която е записано, че фирмата „Пропърти Камп” АД е в несъстоятелност от 2018г. В последствие, на 14.05.2021г. зачитам – „по инициатива на Община Банско беше проведено Общо събрание на съдружниците на „Спорт Добринище” ООД. Общото събрание прие решение, по силата на което беше избран управител на дружеството, беше направена промяна на седалището и адреса на управление и т.н. За управител беше избран Георги Иванов Кадев”. Аз се въздържах да гласувам на комисията по така предложената докладна, поради тези неясноти, които ги има около нея. Иначе напълно подкрепям и считам, че би следвало да се направи всичко възможно за да се възстанови собствеността на стадиона в гр. Добринище към Община Банско, но от 14.05. до ден днешен, до началото на месец декември никой не ни беше подал някаква  информация какво се е случило. Тук имам два въпроса. Първият е  – как беше проведено Общото събрание на съдружниците, ако принципал в „Спорт Добринище” ООД  е Общински съвет-Банско и как без ние да вземем никакво решение на това Общо събрание, какво се е случило? Ако може тука да бъда запознат с протокола от това събрание. Вторият ми въпрос е – ако идем на такъв лош сценарий, че и двете присъдени публични вземания бъдат доказани от фирмата кредитор, имаме ли готовност от Община Банско при сполучлив завършек да платим тези 310 000 лв. и да си придобием стадиона и каква е визията за в бъдеще, защото да не се окаже в последствие, т.е искаме ясна и категорична позиция, че парите ще бъдат платени и стадионът ще си дойде собственост на Община Банско и ще се менажира и управлява по най-добрия начин?“

Кметът Иван Кадев отговори така: „Общото събрание е проведено, както казахте през май тази година. Избран съм за управител. Сега не мога аз да коментирам защо това не е минало през Общинския съвет. По принцип тези решения си се взимат на Общото събрание на съдружниците. Общото събрание на съдружниците от „Пропърти Камп” е взело това решение и аз съм избран за управител, като предварително, разбира се съм дал своето съгласие. Относно менажирането на стадиона, надявам се ако се спечелят тези дела и той си остане собственост на дружеството и Община Банско в качеството и на едноличен собственик на капитала да може да взима съответните най-добри решения за дружеството и нещата да тръгнат на добре и стадионът да може да се ползва по предназначение.“

Зам.- кметът Въчкова допълни относно провеждането на Общото събрание: „Факт е, че бяхме уведомени в последния момент за насрочената публична продан и делата и трябваше да се реагира веднага. Да, правилно е Общинския съвет да е информиран, правилно е било сигурно това да стане и много по-рано, но не е станало и трябваше да се реагира веднага за да може да се спре публичната продан и да започнат действия за възражение срещу подадените искови молби. Що се отнася до публичното менажиране, то въпрос на всеобщо решение е действително, ако това нещо си остане на общината, да бъдат взети най-правилните решения.“

Кишев настоя: „Да се надяваме, че в бъдеще ще бъдем уведомявани по надлежния ред, който вече сме създали и да знаем какво се случва, а не 6 месеца по-късно. Имах още един въпрос – ясно и категорично готови ли сме да платим тези 300 000 лв. и стадиона да остане собственост на Община Банско, т.е. да не преминава после в нечии други ръце и да се прави нещо друго. Готови ли сме да платим тези 300 000 лв.“

Въчкова: „Готови сме да водим до край борба за да не стигаме до плащането на тези 300 000 лв.“

Кметът Кадев се обади:“Това е ясно. Това е целта.“

Кишев:“Дали ще се платят, ако се наложи да идем на лош сценарий?“

Въчкова: „Ако се отиде на лош сценарий ще го мислим заедно.Всичко е възможно. Ние не знаем как ще приключат делата в съда. Нали трябва да направим опит и да направим всичко възможно да запазим собствеността, а в последствие как ще се управлява, г-н Кадев каза – възможно най-добре.“

Благой Кишев апелира:

„Колеги, искаме просто ясно и категорично да се заяви от Община Банско, че този стадион, бидейки придобит в един момент срещу 300 000 лв. или дай Боже безплатно да стане това нещо, само срещу едни разходи за дела от 26 000 лв., то той ще бъде в собствеността на Кметство Добринище към Община Банско или както прецените. Просто да не се окаже, че тогава нямаме да дадем тези 300 000 лв. и да трябва да харизваме стадиона на някой друг. Ето това, просто искам да разбера дали посоката, в която вървим е придобиване и оставане в активите на Община Банско без никакви други дружества в последствие.

Благой Милев

Благой Милев добави още въпроси:

„Защото казахте, че стадионът се ползва по предназначение. Има ли някаква връзка между събитията, които се случват около стадиона със закриване на футболен клуб „Балкан”, Добринище? Както всичките знаят, виждам че има тук запознати, „Балкан” вече не функционира. Не участва в А Окръжна футболна група, а на негово място играе футболен клуб „Банско тийм 2”, неясно с какви средства се издържа. Тук по гаранции на някои общински съветници с негови лични средства. Въпросът ми е има ли връзка това нещо, което се случва с „Балкан Добринище” с нещата, които се случват със стадиона в гр. Добринище?“

Русков и Кадев

Доскорошният председател на ОбС Димитър Русков, който е трябвало да уведоми съветниците за общото събрание и състоянието да дружеството, също беше озадачен: „В момента с решение на Общинския съвет се отпускат 26 000 лв. на това дружество. Ако не дай си Боже, трябва да отпуснем други пари тогава пак трябва да имаме решение на Общинския съвет. Какво има тука да се умува. Всичките пари са отпускани с решения на Общинския съвет. Ако не дай си Боже да дойде такъв момент ще бъде в компетенциите на Общинския съвет да вземе такова решение.“

Заместници на Загорчин *в средата* са Александър Весков и Костадин Дурчов , до тях е кметът Иван Кадев

Костадин Дурчов от БСП се обърна към кметът Кадев:

„Присъствал съм на две комисии, на които беше казано, че за първата запис на заповед от 140 000 лв. има издаден изпълнителен лист. Има ли издаден изпълнителен лист или няма издаден изпълнителен лист? Това е първият въпрос. Вторият въпрос – днеска, колеги, приехме две решения, на които упълномощихме г-н Кадев – кмет на Община Банско или негов заместник, като представител на две общи събрания, да представлява Община Банско. Как е станала промяната и избора на нов управител без да има решение на Общински съвет?“

Кадев веднага отговори: „Уважаеми господин Дурчов, и за двете суми има издадени изпълнителни листове, заповеди и решения за незабавно изпълнение от съда. Просто по отношение на сумата от 140 000 лв., които се дължат към момента по подаденото възражение още Окръжен съд не се е произнесъл за да разберем дали го уважава или не. Относно избора на управителя и провеждане на Общото събрание, мога да Ви предоставя документите и самия протокол от избора на управител и от промяната на дружествения договор, от заседанието, което е проведено на 14 май тази година.“

Дурчов поздрави Главчев, до тях са Иван Сакарев и Димитър Юлев.

Иван Сакарев призна, че на последната комисия, която била за бюджет и финанси гласувал „въздържал се”.

„Да, обаче и аз искам стадиона да си дойде в собственост на общината. Тук говорим за някои фирми и т.н., обаче не споменаваме нищо конкретно. Та моят въпрос е свързан със следното. Искам като цяло да достигнем до това как се е достигнало до това сега да теглим тези кредити? Искам  да попитам управителят на дружеството Кадев кой е бил управител на „Пропърти камп” АД и също така кой е свързан с „Фармвил” ЕАД? Дали може да отговори конкретно, защото на комисиите конкретно се отговори. Искам да видя дали и тука ще отговорим.“

Кадев отговори: По справка от Търговския регистър се вижда, че представител на дружеството „Фармвил” ЕАД е дружеството „Аруна Адвайзъри” ООД с представляващ Васил Стефанов. В Съвета на директорите влизат „Аруна Адвайзъри” ООД и Румен Тодоров Стоименов. Едноличен собственик на „Фармвил” ЕАД е „Аруна Адвайзъри” ООД.

Сакарев продължи с въпросите си:“ А „Пропърти камп”?“

Иван Кадев: За „Пропърти камп” има информация от Търговския регистър. Към момента синдик е Елин Топалов. Другите обстоятелства са заличени, понеже дружеството е в несъстоятелност.

Сакарев: „Искам да зачета нещо от докладната, която е изпратена до нас. Чета само определени пасажи от нея: значи за периода от около две години дружеството не е имало управител, което е довело до влошаване на дружествените работи и е дало възможност на трети недобросъвестни лица да се възползват от ситуацията и да предявят към дружеството финансови претенции в особено големи размери. След това чета още един пасаж. И по двете финансови претенции са издадени записи на заповеди с дати на издаване за периода когато „Спорт Добринище ООД” е бил управител Николай Галчев. Въпроса ми към Георги Кадев е дали има връзка между Николай Галчев и „Фармвил” ЕАД, защото аз на последната комисия разбрах, че има и ако не съм разбрал правилно моля да ме извините.“

Благой Милев задълбоа:

„Искам да попитам дали има връзка със закриването на „Балкан” Добринище, защото то съвпада точно след назначаването на Георги Кадев, а „Спорт Добринище” ООД до колкото знам трябва да извършва тази дейност? И има ли някаква връзка със създаването на „Банско тийм 2”, който играе футболните срещи от тази футболна група на стадиона в Добринище и процесите, които се случват със стадиона?“

Кметът Кадев поде: „Съжалявам, че не присъства тук г-н Драгосинов, защото той е най-запознат с течение на цялата процедура, но аз считам, че няма връзка между двете неща.  Не, нямам информация като управител да има нещо общо между тези две неща – стадиона и футболния клуб.“

Костадин Дурчов поиска от кмета Георги Кадев: „Ако може да ни представите протокола, защото виждам, че разполагате с доста богат набор от документи да го погледнем от 14.05.21г. Кои са участвали, защото до колкото разбрах едно дружество, което е обявено в ликвидация няма право да участва в Общото събрание и има една юридическа процедура, в която до колкото съм запознат, че собственик ще стане Община Банско, но не съм наясно дали и тя е завършена и дружеството е още ЕООД или ООД?“

Иван Кадев уточни, че към момента дружеството продължава да е ООД, защото заличаването на другия съдружник е несъстоятелно и още не е извършено в търговския регистър. Дружеството в търговския регистър си е още ООД за трети, защото не са предприети мерки за несъстоятелност на другия съдружник, за да може за външния свят е ЕООД макар, че на практика е ЕООД.

Благой Кишев подчерта, че днешното решение ще бъде важно и може би ще трябва всички да го подкрепят, за да бъде даден шанс да се случат нещата.

„Апелирам към г-н кмета да се начертаят в най-кратки срокове мерките какво ще се прави. Т.е. първо махане на този съдружник, второ ето това и т.н. Да бъдем запознати, всички съветници. В момента ние ще го гласуваме това и ще го подкрепим, но за в бъдеще да имаме по-голяма яснота какво ще се случва и занапред да няма такива подводни камъни, да бъдем запознати всички.“

“ Ще направим каквото е необходимо. Първата цел е да се заведат делата и да се зачеркне, за да се изясни дали ще ставаме собственици, да се види какво ще бъде решението на съда, разбира се и тогава вече и финансовата част и тогава вече всичко ще зависи от нас да се стопанисва и развива.“- каза кметът Кадев.

Съветникът Весков направи строга забележка:

„Моето мнение, до голяма част съвпада с изказването на г-н Кишев и нашата група също ще подкрепи предложението, но имам един апел към г-н Георги Кадев и към Общинска администрация: когато провеждат процедури свързани с  общински предприятия, които по принцип се падат на Общинския съвет, общинските съветници своевременно да бъдат информирани за това. Било то общи събрания, както сме свидетели днес на две от тях, на които сме дали становище или също така касаещи подписването на договори където са цитирани суми, но според мен е не сериозно дружество, което няма никакви средства и никаква дейност в последните две години да сключва договор за не малка сума от 26 000 лв., преди това да не бъде обсъдено принципал, който е ОбС. Още повече ние имахме една временна комисия създадена точно за дружествата, на която разглеждахме всички дружества с общинско участие. На тази комисия нас никой не ни запозна в детайли, как е станало избирането на новия управител. За мен е правилно решението – човек от Общинска администрация е назначен на поста и мисля даже, че самият управител е достатъчно способен да извършва дейността на дружеството, но пак апелирам за по-голяма прозрачност към тези дела.“

Зам.- кметът Въчкова „плонжира“ умело за да загаси „пожара“:

„Г-н Весков, г-н Кишев забележката Ви е правилна, че Вие сте принципал на тези дружества. Говорихме в началото на месец декември, но решихме, да бъде след празниците, с г-н Георги Кадев да изготви подробен доклад за дружеството и какво се случва с делата, вписванията в търговския регистър, какво ще се случи, кое е вписано, кое не е вписано и т.н., с подробности. Грешката по повод избирането на този управител е направена по обстоятелствата, които го наложиха, но го имаме предвид и ще бъдете информирани за абсолютно всичко. Договора за сумата от 26 000 лв. не е подписан. Тук са предвидени сумите за адвокатите, за други последващи услуги, които ще се наложи. И като пример, защото се зададе този въпрос за вписването на общината като едноличен собственик на капитала, се изисква изготвянето на баланс на дружеството от счетоводител. Там сигурно ще ни потърсят някаква такса от 300-400-500 лв., не знам каква е сумата. Съдът е поискал най-различни данни от БНБ от НСИ, относно дружеството, много данни, които отново се плащат, различни суми и дано не се стигне до там да се похарчат всичките пари, а пък дано спечелим и да ни бъдат върнати. Предприели сме действия, ще имате пълен доклад за стъпките до сега и за напред.“

Весков зададе доуточнителен въпрос: „По мои спомени на комисията по младежки дейности и спорт разгледахме точката и ни беше представен договор с адвокатското дружество, има го и в докладната, но сега до колкото разбирам няма такъв договор. Аз нещо почнах да се обърквам има или няма такъв договор?

Въчкова отговори: „Няма договор за тези 26 000 лв., това е сумата, която се сформира и за други разходи.“

Георги Думанов поде с пълно недоверие към кмета Кадев:

„Колеги, аз също ще подкрепя решението, но де факто ние друг начин да се справим със ситуацията нямаме. Но как талкова лесно се е стигнало до тук като вече имаме горчив отит със стадиона в Банско. И горе долу ми намирисва на същата схема, с цел обогатяване на някои лица с общинско имущество и не е ли време да помислим (и без това общината плаща сериозни суми на това адвокатско дружество), да се направи една ревизия на всички дружества свързани с общината и за в бъдеще да няма такива ситуации.

Иван Сакарев го подкрепи: Съгласен съм с г-н Думанов. Аз също ще подкрепя проекта за решение, но апелирам за в бъдеще да има повече контрол и прозрачност на нещата, които се случват.“

Други  предложения не постъпиха и се премина към гласуване.

 

Поименно гласуване:

Благой Кишев – ЗА

Евгения Тренчева – ЗА

     Кадри Туталъ – ЗА

Костадин Загорчин  – ЗА

Марио Шопов – ЗА

Димитър Русков  – ЗА

Георги Главчев – ЗА

Димитър Юлев – ЗА

Иван Сакарев  – ЗА

Александър Весков  – ЗА

Спас Валеюв  – ЗА

Костадин Дурчов  – ЗА

Благой Милев  – ЗА

Георги Думанов  – ЗА

Любомир Мутафчиев  – ЗА

Георги Икономов – ЗА

 

С 16  гласа ЗА (присъстват 16 съветника), ОбС прие:

 

Решение №583

На основание чл.21, ал.1, т.10 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и докладна с вх. №ОС-01-845/09.11.2021г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, Общински съвет-Банско реши:

  1. Дава съгласие за отпускане на безлихвен заем в размер на 26 000 лв. на „СПОРТ ДОБРИНИЩЕ” ООД за покриване на текущи разходи на дружеството.
  2. Дава съгласие заемът да бъде погасен на две вноски, както следва:

– 13 000 (тринадесет хиляди) лева до 31.08.2022г.

– 13 000 (тринадесет хиляди) лева до 31.08.2023г. 

  1. Сумата да бъде предвидена от резерва в Бюджет 2021г. на Община Банско
  2. Одобрява представения проектодоговор за безлихвен заем между Община Банско и „СПОРТ ДОБРИНИЩЕ” ООД.
  3. Упълномощава Кмета на Община Банско – Иван Михайлов Кадев, да подпише всички необходими документи за отпускането на безлихвения заем.
    Иван Гешев и Борислав Сарафов

    Екип на 4ВЛАСТ подготви сигнал до главният прокурор Иван Гешев и началникът на НСС Борислав Сарафов, който е и зам.- главен прокурор за лъсналата частично хпрестъпна схема, която потресе жителите на община Банско, който имаха възможност да проследят дебатите на видеозаписът ни във Фейсбик- ТУК
Вижте видеоканала ни:


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here