И община Кресна обяви бедствено положение! Кметът Георгиев: Нарушена е цялостната ВиК инфраструктура за битови нужди за населението

ОБЩИНА КРЕСНА ОБЯВЯВА БЕДСТВЕНО ПОЛОЖЕНИЕ ОТ 04:00 ЧАСА НА 13.12.2021 г. ДО 18:00 ЧАСА НА 15.12.2021 г.
Това обяви кметът на Кресна – Николай Георгиев.
На основание чл. 44, ал. 1, т.1 и т.4 от ЗМСМА и чл. 49, ал.1, във връзка с чл. 65, ал. 2, т. 3 от Закона за защита при бедствия и в предвид създалата се тежка обстановка породена от проливни дъждове на територията на община Кресна, в резултат на което е прекъснат главен довеждащ водопровод за гр. Кресна, с. Долна Градешница, с. Сливница и в с. Горна Брезница и е нарушена цялостната ВиК инфраструктура за битови нужди за населението на територията на цялата община Кресна; в резултат на придошлите водосборни дерета и увеличените нива на река Брезнишка и река Струма са засегнати общински имоти, полски и общински пътища и залети земеделски земи.
НАРЕЖДАМ:
1.Обявявам „Бедствено положение” и въвеждам в изпълнение Плана за защита при бедствия в частта „Наводнения” на територията на община Кресна считано от 04:00 часа на 13.12.2021 г. до 18:00 часа на 15.12.2021 г.
2. За овладяване на бедствието да се пристъпи към изпълнение на следното:
2.1 Дежурния по ОСС да оповести по техническите средства за връзка органите за управление и силите предвидени за действия при наводнения.
2.2 Щабът за изпълнение на Плана за защита при бедствия, назначен с моя Заповед да премине на непрекъснат режим на работа.
2.3 Информация за хода на спасителните и неотложни аварийно-възстановителни работи да ми се представя през 2 часа. Същата да се предоставя чрез ОЦ на РДПБЗН и на средствата за масово осведомяване.
2.4 Зам.кметовете да създадат необходимите условия за ефективна работа на екипите на единната спасителна система.
2.5 Началникът на РУ на МВР да организира охраната на обществения ред в района на бедствието, съдейства на длъжностните лица при изпълнение на възложените им задачи;
2.6 Управителя „ВиК-Кресна” ЕООД да организира възстановяването на водоподаването.
3. Длъжностните лица за прилагането на предприетите мерки по т. 2 да предават информация за хода на спасителните и неотложни аварийно-възстановителни работи през 2 часа.
4. Въвеждам временни ограничения:
4.1 Забранявам влизането, пребиваването и движението на МПС в района на бедствието, освен тези на екипите от единната спасителна система и за снабдяване на населението.
4.2 При отказ от доброволно напускане на опасни за живота на гражданите сгради, да се извърши принудително извеждане на същите.
Заповедта да се доведе до знанието на всички длъжностни лица за сведение и изпълнение.
Обявеното бедствено положение и въведените временни ограничения да се разгласят чрез средствата за масово осведомяване и на интернет страницата на общината.
Копие от заповедта да се изпрати незабавно до Министъра на вътрешните работи и Областния управител.
Контрол по изпълнението на заповедта ще осъществявам лично.
КМЕТ НА ОБЩИНА КРЕСНА:
Николай Георгиев
Съгласувал:
Петър Галчев
Секретар на община КреснаВижте видеоканала ни:


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here