Иван Андонов

Съветниците гласуват удължаване срока на меморандум община Кюстендил и „Индустриални зони“, както и приемане на окончателен годишен
план на Община Кюстендил за 2021 г.

На предпоследното редовно за годината заседание на Общински съвет- Кюстендил съветниците ще трябва да изберат председател на местния мини- парламент. Точката е под №2 в дневният ред на сесията, която е насрочена за 30 ноември от 14 часа и този път, след две заседания от разстояние, то ще бъде присъствена в голямата зала на читалище „Братство1869“. Това информира сегашният председател на ОбС Иван Андонов. Общо 20 точки са включени в дневния ред.
Под №1 е избор на комисия и председател на Общински съвет Кюстендил. Според въведеният ротационен принцип гласуването се прави на всеки 6 месеца.

 

С решение на Общински съвет ще се удължи срокът за подаване документи за съдебни заседатели до 14 януари, тъй като не са набрани необходимият брой желаещи.

Предстои и извънредно заседание на Асоциацията по ВиК с две точки в дневният ред. Представителят на община Кюстендил ще гласува с „НЕ“ на предложението община Дупница да излезе от Асоциацията по ВиК. По втора точка със „ЗА, която е за увеличаване на вноската на държавата с 20 000 лв.

„Има внесени докладни записки свързани с промяна на решение на ОбС относно избор на съдебните заседатели. Това се налага заради не набрания необходим брой от 26 човека. Срокът за прием на документи на хора работили в системата или са били съдебни заседатели се удължава до 14 януари 2022г. Внесена е докладна записка за провеждане на извънредно заседание на Асоциацията по ВИК с дневен ред от две точки. Първата е предложение за изключване на община Дупница от Асоциацията за което представителя на община Кюстендил в лицето на зам. кметът Росица Плачкова ще бъде упълномощена да гласува „Против“, и втора точка -увеличаване вноската на държавата в Асоциацията чрез МРРБ с 20 000 лева -община Кюстендил ще подкрепи това предложение. Съветниците ще одобрят удължаване на тригодишния срок на меморандума между община Кюстендил и Национална компания „Индустриални зони“. Ще се разгледа докладна записка относно утвърждаване и приемане на окончателната план сметка за разходи на ОП „Чистота“ за 2021 година в размер на 3 млн.191 хил.193 лева. Средствата по пера са за :осигуряване на съдове за битови отпадъци, за събиране на битови отпадъци и транспортирането им до депа, капиталови разходи за проучване, проектиране, поддържане, и експлоатация ,закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци, за почистване на улични платан, улици, паркове, тротоари.“ информира Иван Андонов.

 

                                              ДНЕВЕН РЕД:


1.ДЗ No 93001682/10.11.2021 г. относно създаване на Временна
комисия за избор на председател на Общински съвет Кюстендил.
Вносител: Иван Андонов Председател на Общински съвет Кюстендил

2.ДЗ No 93001683/10.11.2021 г. относно избор на председател на
Общински съвет Кюстендил.
Вносител: Иван Андонов Председател на Общински съвет Кюстендил

3.ДЗ No 93001705/19.11.2021 г. относно промяна и определяне на
членския състав в Постоянните комисии в Общински съвет Кюстендил,
Мандат 2019 2023 г.
Вносител: Иван Андонов Председател на Общински съвет Кюстендил

4.ДЗ No 93001746/23.11.2021 г. относно изменение на Решение No
523/31.08.2021 г. на Общински съвет Кюстендил относно удължаване на
срока за определяне на кандидати за съдебни заседатели за района
Кюстендилски окръжен съд мандат 2021 2025 г., които да бъдат
предложени от Общински съвет Кюстендил за избиране от Общото
събрание на Апелативен съд София.
Вносител: Иван Андонов Председател на Общински съвет Кюстендил

5.ДЗ No 6100287/19.11.2021 г. относно провеждане на Извънредно
заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособена
територия, обслужвана от „Кюстендилска вода” ЕООД, гр. Кюстендил.
Вносител: Петър Паунов Кмет на Община Кюстендил

6.ДЗ No 6100279/16.11.2021 г. относно одобряване на Меморандум за
сътрудничество между Община Кюстендил и „Национална компания
индустриални зони“ ЕАД.
Вносител: Петър Паунов Кмет на Община Кюстендил

7.ДЗ 6100290/22.11.2021 г. относно утвърждаване на окончателна План
сметка за разходите за чистота за 2021 г.
Вносител: Петър Паунов Кмет на Община Кюстендил

8.ДЗ 6100291/22.11.2021 г. относно приемане на окончателен годишен
план на Община Кюстендил за 2021 година.
Вносител: Петър Паунов Кмет на Община Кюстендил

9.ДЗ No 6100280/17.11.2021 г. относно допълване на утвърдения
Списък на персонала, имащ право на транспортни разходи, съгласно
Приложение No 14 към Решение No 379/25.02.2021 г. за приемане на бюджета
на Община Кюстендил.
Вносител: Петър Паунов Кмет на Община Кюстендил

10. ДЗ No 930045/22.11.2021 г. относно финансово подпомагане по
остри здравословни и социални причини на жители от Община Кюстендил.
Вносител: др Маргарита Исталиянова Общински съветник и Председател на ПК
по здравеопазване, социални дейности и жилищна политика

11.ДЗ No 6100288/22.11.2021 г. относно даване съгласие и
утвърждаване на пазарна оценка на поземлен имот с идентификатор
48355.501.123 по кадастралната карта и кадастрални регистри на с. Вратца,
общ. Кюстендил частна общинска собственост, предвиден за продажба по
реда на Закона за общинската собственост.
Вносител: Петър Паунов Кмет на Община Кюстендил

12.ДЗ No 6100289/22.11.2021 г. относно даване съгласие и
утвърждаване на пазарна оценка на недвижим имот частна общинска
собственост, УПИ ІV462, кв.41 по ПУП на с.Шишковци, общ.Кюстендил
предвиден за продажба по реда на Закона за общинската собственост.
Вносител: Петър Паунов Кмет на Община Кюстендил

13.ДЗ No 6100276/12.11.2021 г. относно разпореждане със застроен ПИ
с идентификатор 41112.504.1535 по КККР на гр.Кюстендил частна общинска
собственост, при учредено право на строеж.
Вносител: Петър Паунов Кмет на Община Кюстендил

14.ДЗ No 6100277/12.11.2021 г. относно разпореждане със застроен,
поземлен имот с идентификатор 48355.501.45 по КККР на с. Вратца, общ.
Кюстендил частна общинска собственост, при учредено право на строеж.
Вносител: Петър Паунов Кмет на Община Кюстендил

15. ДЗ No 6100275/10.11.2021 г. относно промяна в списъка на
видовете общински жилища във връзка с чл. 3, ал. 2 от Наредбата за
условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под
наем и продажба на общински жилища /НУРУЖНННПОЖ/, приета с
Решение No768/31.07.2014 г., изменена с Решение No988/28.02.2019 г. на ОбС
гр. Кюстендил.
Вносител: Петър Паунов Кмет на Община Кюстендил

16.ДЗ No 6100293/23.11.2021 г. относно даване на съгласие за
разрешение за изработването на проект за изменение на подробен
устройствен план план за регулация и застрояване (ИПУППР) в обхвата на
УПИ I„за ОбНС“, кв. 57 по плана за регулация на с. Драговищица, общ.
Кюстендил
Вносител: Петър Паунов Кмет на Община Кюстендил

17.ДЗ No 6100292/23.11.2021 г. относно разрешение за изработване на
проект за частично изменение на Общия устройствен план на Община
Кюстендил (ОУПОК), както и проект за подробен устройствен план план
за застрояване (ПУППЗ) в обхвата на поземлени имоти (ПИ) с
идентификатор 67790.42.129, местност „Станчовица”, землище на с.
Соволяно, общ. Кюстендил от Кадастралната карта и кадастралните
регистри (КККР).
Вносител: Петър Паунов Кмет на Община Кюстендил

18З No 6100282/18.11.2021 г. относно мотивирано искане от
Общинска служба по Земеделие гр.Кюстендил на основание §27, ал.2, т.1 от
ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ за землище на с.Ръсово, община Кюстендил.
Вносител: Петър Паунов Кмет на Община Кюстендил

19З No 6100283/18.11.2021 г. относно мотивирано искане от
Общинска служба по Земеделие гр.Кюстендил на основание §27, ал.2, т.1 от
ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ за землище на с.Ръсово, община Кюстендил.
Вносител: Петър Паунов Кмет на Община Кюстендил

20.ДЗ No 6100284/18.11.2021 г. относно мотивирано искане от
Общинска служба по Земеделие гр.Кюстендил на основание §27, ал.2, т.1 от
ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ за землище на с.Берсин, община Кюстендил.
Вносител: Петър Паунов Кмет на Община Кюстендил

21. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.


ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here