Увеличение на работните заплати на заетите в Министерство на земеделието (МЗХГ), Селскостопанска академия и „Напоителни системи“ ЕАД, искат от Федерацията на независимите синдикати от земеделието (ФНСЗ).

 От организацията смятат, че замразяването на нивата на минималната работна заплата (МРЗ) за страната, както и бюджетната рамка на МЗХГ за 2022 г., посочени в Средносрочната бюджетна прогноза за периода 2021-2023, е сериозно обезпокояващо.

„В периода 2020-2021 г. нито една от структурите на МЗХГ не е спирала дейността си и всички работници и служители работеха много по-интензивно и натоварено, изпълнявайки отговорно функциите си на терен. Отговорностите на служителите в структурите на министерството не само не намаляват, а напротив – с поетите нови ангажименти във връзка с усложнената кризисна ситуация, се увеличиха”, заявяват от Федерацията.

ФНСЗ: Като оценяваме положителните стъпки в последните години в посока нарастване на възнагражденията на работниците и служителите във всички структури на МЗХГ, категорично настояваме в Бюджет 2022 да бъдат увеличени разходите за персонал с 20 %.

Ето какво конкретно искат синдикалистите:
  • Увеличение със 30 млн. лв. на средствата за персонал в бюджета на МЗХГ за 2022 г., което ще даде възможност за увеличение на работните заплати с 20% на работещите на терен във второстепенните разпоредители;
  • Добавка към възнаграждението за изпълнение на трудовите/служебните задължения в условия на извънредна епидемична обстановка/извънредно положение – в размер до 30 % от индивидуалната основна месечна заплата;
  • Предоставяне на нормативна възможност за еднократно увеличение на индивидуалната основна месечна заплата в случаите, когато е обявено извънредно положение или извънредна епидемична обстановка;
  • За служителите по трудово правоотношение в държавната администрация (назначени по трудов договор) да се уреди правото на парични средства за представително облекло, както това е уредено за държавните служители;
  • За Селскостопанска академия в Бюджет 2022 да бъде предоставен трансфер в размер на 36 млн. лв., което ще позволи осъществяването на научно-приложна дейност. По този начин работните заплати ще нараснат с 15%;
  • За извършване на услугата за защита от вредното въздействие на водите, възложена на „Напоителни системи” ЕАД, да бъдат отпуснати 27 млн. лева. Дружеството отводнява 1.5 млн. дка площи и поддържа над 3208 км корекции на реки и дерета, 255 км дунавски диги, 283 км предпазни диги, 75 броя отводнителни помпени станции и редица други съоръжения.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here