Инж. Здравчо Тодоров

3 878 проверки са извършили през първите 6 месеца на годината служителите на РДГ-Кюстендил в изпълнение на задълженията си по контрола и опазването на горските територии от териториалния обхват на РДГ – Кюстендил. Това информира пред медии инж. Здравчо Тодоров, директор на институцията.

Видове проверки:

Обекти  за  складиране  и  преработка и търговия с дървесина 404
Обекти  за  добив на  дървесина 969
Превозни  средства 1969
Ловци 191
Риболовци 32
Други  физически  лица 313
Всичко извършени проверки 3878
   

Задържани вещи за периода:

-36,7 пр. куб. метра широколистни и иглолистни дърва за огрев; 2 броя МПС; 3,4 пр. куб.м. обла иглолистна строителна дървесина.

Извършени съвместни проверки/комисии/ експертни съвети с представители на: ЛЗС; ГСС; Басейнова дирекция; РИОСВ; Общини; ЮЗДП;ПБЗН; ОД на МВР;РУП; ОСлО при ОП Кюстендил; ОСЗ.

За  периода са образувани 191 административно наказателни производства. Издадени са 134 броя наказателни постановления, от които са влезли в сила 76 броя. В срок за обжалване- 49 бр. наказателни постановления. Начислените суми са глоби, имуществени санкции и парична равностойност на липсващи вещи в размер на 10784 лв. От тях по влезлите в сила наказателни постановления  са за сумата от 7 027,30 лв., от които до момента са изплатени 2632,61 лв.

Извън административно-наказателните производства от РДГ-Кюстендил в Районна прокуратура са изпратени 6 бр. преписки за констатирани нарушения.

Основания:

1./ в РПрокуратура Дупница – за установена сеч на немаркирани дървета,.

2./ в РПрокуратура Перник – за издаден ЕПБ с невярно съдържание.

3./ в РПрокуратура Кюстендил – за издаден ЕПБ с невярно съдържание,.

4./ в РПрокуратура Кюстендил – за разтоварена дървесина в обект по чл.206  ЗГ без да е придружена с документ за произход,.

5./ в РПрокуратура Кюстендил – за намерен убит див заек,.

6./ в РПрокуратура Кюстендил – за транспорт на дървесина с неизвестен произход, придружена с превозни билети, попълнени с невярно съдържание.

Най-често пропуски и нарушения констатирани от служителите  при проверки:

В обекти за добив на дървесина, независимо от собствеността на горската територия:

  • Извършена сеч на немаркирани с контролна горска марка дървета,;
  • Направа на просеки и извозни пътища, без същите на са отразени в технологичен план схематично и по параметри и/или без да са ограничени на терен;
  • Неизпълнение на разпоредбите на нормативната уредба – без даден достъп на лица  по позволителното за сеч в информационната система на ИАГ;
  • Несъответствие между маркираните на терен дървета и изготвената документация – карнет-опис, сортиментни ведомости и технологичен план;
  • Липсващи информационни табели;

 

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here