Община Долна баня спечели пореден  проект. Проектът е с наименование „Оборудване и обзавеждане в пет социални услуги в община Долна баня”, финансиран по договор РД 04-36/12.05.2021г. от Фонд „Социална Закрила“.

Общия бюджет на проекта е 35 724,56 лв. , като размера на финансиране от Ф“СЗ“ е 31 794.86 лева, а собствения принос на община Долна баня е в размер на 3 929,70 лв.

Община Долна баня е доставчик на значителен брой социални услуги. Настоящият проект е насочен към  модернизиране на материалната база и осъвременяване на съществуващото оборудване и обзавеждане в Център за обществена подкрепа, Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с психични разстройства – 2 броя услуги, Център за социална рехабилитация и интеграция за лица с психични разстройства, Център за настаняване от семеен тип за лица с деменция.

Проектът е насочен към следните  целеви групи:

  • 40 деца и родителите им, потребители на Център за обществена подкрепа
  • 30 лица пълнолетни лица с психични разстройства, потребители на Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с психични разстройства
  • 30 пълнолетни лица с психични разстройства, потребители а Център за социална рехабилитация и интеграция за лица
  • 15лица, ползващи услугата Център за настаняване от семеен тип за лица с деменция

Целите на проекта са:

– разширен обхват, достъпност, повишено качество и ефективност на предоставяните услуги в съответствие със стандартите за качество за предоставяне на социални услуги.

– създаване на условия за интеграция  и възстановяване на изгубени социални умения и навици.

– осигуряване на адекватни условия и оборудване, необходими за постигане на максимално качество на обслужване по отношение на  потребителите.

С реализацията на проекта ще се постигне:

  • Създаване на благоприятна среда за развитието и социалното включване на целевите групи.
  • Осигурена безопасна и сигурна среда за потребителите на пет социални услуги.
  • Създадена материална база и обзавеждането, които изцяло са съобразени с възрастта и специфичните нужди на потребителите на всяка от обхванатите социални услуги.
  • Създаване на среда за целодневна работа с потребителите, отговаряща на стандартите и критериите за предоставяне на социални услуги.
  • Развиване и подобряване на социалните услуги за уязвими категории от населението.
  • Подобряване на жизнената среда и социалната инфраструктура за предоставяне на услуги за лицата в неравностойно положение в съответствие с изискванията на действащата нормативна база.

Любомир Кузев

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here