Преди половин година в Благоевград беше даден страт на проекта за анаеробна инсталация на депото за над 30 млн. лв.

Официална церемония за откриване на депо в Благоевград е насрочена за четвъртък, от 11.00 часа. Обща стойност на проекта: 11 945 990,08 лв., от които: европейско финансиране: 7 635 433,52 лв., национално финансиране: 1 347 429,44 лв.,Собствен принос: 1 000 314,37 лв., Възстановим ДДС: 1 962 812,75 лв.

Община Благоевград в партньорство с общините симитли, Рила, Кочериново и Бобошево приключва изпълнението на дейностите по проект „Проектиране и изграждане на допълнителна инфраструктура /инсталация за предварително третиране на битови отпадъци и компостираща инсталация за разделно събрани биоразградими и/или зелени отпадъци/ за развитие на регионалната система за управление на отпадъците на регион Благоевград, включващ общини Благоевград, Симитли, Рила, Кочериново и Бобошево“, административен договор №BG16M10P002-2.002-0017-C05/23.04.2018 г, по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16M10P002-2.002 „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци“, Приоритетна ос 2 „Отпадъци“, Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г. “.

„На 17.06.2021г. от 11:00 часа ще се проведе официална церемония за откриване на обект в изпълнение на проект „Проектиране и изграждане на допълнителна инфраструктура /инсталация за предварително третиране на битови отпадъци и компостираща инсталация за разделно събрани биоразградими и/или зелени отпадъци/ за развитие на регионалната система за управление на отпадъците на регион Благоевград, включващ общини Благоевград, Симитли, Рила, Кочериново и Бобошево“, административен договор №BG16M10P002-2.002-0017-C05/23.04.2018 г.

Ясен Попвасилев

На официалната церемония ще присъстват Вр.ИД Кмет на Община Благоевград Ясен Попвасилев, кметовете на общините-партньори по проекта, екипът по проекта, представители на фирмата-изпълнител на инженеринг, общински експерти, медии и др.

Проектът цели намаляване на количеството депонирани битови отпадъци, обработване и третиране на отпадъците по безопасен за околната среда начин, както и постигане на целите, заложени в законодателство и в Националния план за управление на отпадъците 2014-2020 г. Чрез реализирането на проекта Община Благоевград цели да бъде повишено и общественото съзнание за разделно събиране и оползотворяване на отпадъците.

В рамките на проекта се изгради допълнителна инфраструктура – инсталация за компостиране на разделно събрани зелени и инсталация за предварително третиране на смесено събрани битови отпадъци с модул за стабилизиране на органични отпадъци в контейнери. Закупи се оборудване, съоръжения, обзавеждане, техника и машини, необходими за разделното събиране и транспортиране на зелени и/или биоразградими битови отпадъци.

Бенефициенти по проекта са: Община Благоевград – Водеща община и Община Симитли, Община Рила, Община Кочериново и Община Бобошево – партньори по проекта.

 

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here