На основание Заповед № ОА-РР-102 / 09.04.2021 г. от Областна администрация Благоевград, във връзка с настъпването на пожароопасния сезон в горите от 05.04.2021 год. до 30.11.2021 год., кметът на община Гоце Делчев Владимир Москов издаде заповед, с която нарежда:
1. Да не се палят стърнища, сухи треви и храсти за почистване на пасища, ниви, градини и вилни места в горите от горския фонд и в селскостопански земи;
2. Да не се пали огън и да не се пуши при пребиваването в селскостопанските земи през пожароопасните периоди и при ветровито време;
3. Да не се пали открит огън и да не се пуши на непожарообезопасени месата в селскостопанските зeми извън обозначените и пожарообезопасени от собствениците на селскостопански земи за целта места;
4. При запалване на огън на пожарообезопасените и обозначените с указателни табели места, гражданите са длъжни да спазват противопожарните мерки преди и по време на ползването на огнището и да не напускат мястото преди да се убедят, че огъня в огнището е напълно угаснал;
5. Овчарите и пастирите да не палят растителност по гори и пасища;
6. Туристите да гасят огнищата и да правят оборка след излет;
7. Да се повиши отговорността на доброволното формирование за участие в пожарогасене при нужда;
8. При забелязване на пожар:
– Да се уведоми незабавно противопожарната служба на тел 112, както и най-близкото кметство и държавно лесничейство
– Ако е възможно да се започнат незабавни гасителни действия с наличните уреди и средства, като се спазва техника на безопасност – да не се застава срещу вятъра, до високи горящи дървета или в рискови зони, предстоящи да бъдат обградени от огъня; да се движат най-малко по двама в района на пожара и при изгасяване на пожара да се представят на ръководителя на пожарогасенето за отчисляването и освобождаването им.
9. При нарушаване разпоредбите на Заповедта ще бъдете санкционирани по реда на чл. 44, ал. 1 и ал. 2 от Наредба №1за осигуряване на обществения ред, поддържане на чистотата, опазване на околната среда и защита на имуществото на територията на община Гоце Делчев (Приета с Решение № 86 от 02.08.2012 г.), а именно: „Който наруши разпоредбите на глава седма се наказва с глоба в размер от 100 до 500 лева., при повторно нарушение глобата е в размер от 500 до 1000 лева.“

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here