Община Рила набира асистенти за предоставяне на грижа по механизма за лична помощ. От услугата може да се възползват 11 души, а асистентите са 3- ма.
Изискванията към кандидатите са да са дееспособни, да не са поставени под запрещение, да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер и да не са им налагани мерки за защита по Закона за защита от домашно насилие по отношение на ползвател на лична помощ.
В общината очакват кандидатите да представят заявление декларация по образец, автобиграфия, копие от трудов договор, ако кандидатът работи или декларация, че няма сключен такъв. Също така декларация, че срещу него не са налагани мерки за защита по Закона за защита от домашно насилие по отношение на ползвател на лична помощ. Могат да се входират също документи за преминат успешно курс на обучение за асистент и/или документ, удостоверяващ подходяща за позицията образования.
Документи се набират до 16 април включително.
Задълженията на асистентите включват ежедневна почасова подкрепа в домашна среда, на деца и лица с трайни увреждания и на лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here