С постановеното решение Окръжен съд-Благоевград осъжда община Благоевград да заплати на Е. Н. сумата в размер на 7548.18 лева

Въззивните съдии след съвкупния анализ на събраните доказателства по делото и въз основа на закона, признаха наложеното „уволнение“, обективирано в Заповед № 490/ 26.08.2020 г. на Кмета на община Благоевград, за незаконно и отмениха Заповедта като незаконосъобразна.

С постановеното решение Окръжен съд-Благоевград осъжда  Община Благоевград да заплати на Елена Николова сумата в размер на 7548.18 лева (седем хиляди петстотин четиридесет и осем лева и 18 стотинки), ведно със законната лихва върху посочената сума, считано от 15.10.2020 г., до окончателното изплащане на главницата, представляваща обезщетение за времето, през което ищцата е останала без работа за срока от 26.08.2020 г. до 26.02.2021 г. включително.

Освен това Община Благоевград е осъдена да заплати разноските по делото и в двете съдебни инстанции.

Решението на Окръжен съд – Благоевград подлежи на обжалване пред ВКС в едномесечен срок.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here