ОбС Дупница реди съвет, който да анализира и организира социалните услуги в общината

Методи Чимев, Костадин Костадинов, Йонко Гергов.

Съвет по въпросите на социалните услуги ще създават в Дупница. Общинският съвет ще трябва да утвърди предложения от кмета състав на съвета. За председател е предложен зам.- кметът Крум Милев.
Съветът ще анализира потребностите от социални услуги на общинско ниво, състоянието и ефективността на тези услуги, ще разработва предложения за подобряване на качеството и ефективността. В състав трябва да участват представители на местните структури на Министерството на труда и социалната политика, Министерството на здравеопазването, Министерството на вътрешните работи, Министерството на образованието и науката, частни доставчици на социални услуги на територията на общината и областта, юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност, лица, ползващи социални услуги и др.
Съветът ще си сътрудничи с д9руги общини, структурите на МТСП, Министерството на здравеопазването, Министерството на образованието и науката, Министерството на вътрешните работи и други държавни органи и др.
За членове са предложени съветникът Димитър Крекманов, Таня Кирилова – Директор на Дирекция „Социално подпомагане” -Дупница; Виолина Лазова – Алхадж Ахмад – Директор на Дирекция „Бюро по труда” – гр. Дупница; Хайда Паризова – Старши експерт в Дирекция „Обществено здраве“ при РЗИ – Кюстендил; Йорданка Кацарска – Полицейски инспектор при РУ Дупница; Гергана Паргова – Старши експерт по обществени науки, гражданско образование и религия към РУО – Кюстендил; Таня Петрова – Директор на Дирекция “Хуманитарни дейности” в Община Дупница; Стефи Илиева – Началник на Отдел „Здравеопазване, социална политика и секретар на МКБППМН” в Община Дупница; Нина Александрова – Гл. специалист “Социална политика” в Община Дупница; Георги Костадинов – Председател на Сдружение на диабетиците „Здравец“ – гр. Дупница; Малина Спасова – Родител на дете, ползващо социална услуга;
Бойчо Митев – Лице, ползващо социална услуга.
Вижте видеоканала ни:


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here