Тотомилионерът Николай Динков се обиди за 50 000 лв. на „4Власт“ и заведе дело за обида. Той се обиди заради заглавие „Тотомилионерът Нинджата лее бетон за 428 000.00 лв. в Струмяни с благословията на кмета Емил Илиев при сняг и живак под нулата“. Статия по сигнал на жители на Струмяни. Първото заседание беше днес, но делото беше отложено, тъй като се оказа, че защитата няма доказателства, че статията е писана от главния редактор на сайта. Николай Динков не дойде, но беше изпратил работник от фирмата си, който да свидетелства. На излизане от съдебната зала журналист на медията чу както адвокатът на Динков нахъсва свидетеля „не се плаши, ще кажеш каквото ти казвам, за да й вземем парите. Ако не може да й вземем парите, поне да спре да пише.“ Човекът видимо се притесняваше и не искаше да влезе в залата. По този повод „4ВЛАСТ“ изпраща сигнал до прокуратурата, постъпил в редакцията от жителите на Струмяни със съмнения за опорочена процедура.

Става въпрос за трескава обществена поръчка за рехабилитация на улична мрежа през месец декември. Въпросът е, успя ли кмета на община Струмяни Емил Илиев да сключи договор до края на 2020 година, а ако офертата на фирмата не отговаря на изискванията и трябва да се проведе нова поръчка, и дали тотомилионера има достатъчно техника и хора, за да изпълни поръчката? Дали средствата ще се усвоят за 2020 година или ще се върнат на държавата? Защо господин Емил Илиев цяла година не е провел тази поръчка, а в края на годината са решили да я обявяват с риск средствата да се загубят?

Статията на читателите ни не е насочена срещу фирмата на тотомилионерът Николай Динков, а въпросът е, дали отговаря офертата, която представят отговаря на изискванията по закон. Разбираме, че фирмата е спечелила поръчки много, но не винаги това, което се попълва в документите, отговаря на изискванията на възложителя. Можем да си представим, че е пропуснато нещо и вече в електронен вариант не се разрешава допълване и поправка, например.

Средствата от държавната субсидия са за договори, сключени преди края на 2020 година. Министерство на финансите отпуска тази сума след като бъде сключен договор с фирма изпълнител и се подаде заявка за превод на средствата, в която заявка по образеца на министерството се вписва и номера на договора. Такава заявка не би могла да се подаде към края на годината, тъй като няма сключен договор. А Министерство на финансите приключват с превода на средства до 5-то число всеки месец.

Затова публикацията беше питане – ако не се сключи договор, какво става с тези  средствата. В тази връзка се пита какво става със средствата от Министерство на финансите? Всички тези въпроси и още толкова изпратихме по електронната поща на кмета на Струмяни Емил Илиев и Николай Динков.

Към фирмата на Николай Динков не е отправена обида, а просто питане, защото хората се чудят, защо се провежда процедурата за изпълнител в последната минута, средата на месец декември, дали една фирма може да отговори на изискванията по закон, не трябва ли да има поне две, и тъй като разпределението на средствата е още през месец март, защо се чака месец декември?

Второ, за което населението се чуди е, а 4ВЛАСТ направи разследване е:

Защо след като през 2018 година община Струмяни е изпълнила обществена поръчка за бетониране на улици: „Васил Левски”, „Пирин”, „Свети Трифон” с 4800 кв.м. площ, сега същите улици отново се включват в обществена поръчка за бетониране. Това значи ли, че част от договора от 2018 година не е изпълнен, но изплатен, отнася се за улица „Пирин” и „Свети Трифон” в село Илинденци.

Би трябвало, както е описано в процедурата за избор на изпълнител, ВСЕКИ участник да заяви и направи оглед на място и да провери в какво състояние са улиците.

Ако фирмата кандидат, както е в случая „ВИП ТРЕЙД ЕНД БИЛД“ ЕООД, гр.Благоевград е направила огледа на място, какво е установила, че улицата не е направена ли? Защото същата фирма е била и участник в процедурата за същите улици през 2018 година.

ЦИТИРАМЕ поръчка от 2018година, до която всички имаме достъп през същата година:

Утвърдил: /П*/ Емил Илиев Кмет на община Струмяни Дата на утвърждаване:23.10.2018г.

П Р О Т О К О Л

Днес: 12.10.2018г. комисия назначена със Заповед № З-260/12.10.2018г. на кмета на община Струмяни, за провеждане на обществена поръчка по реда на чл. 20, ал. 3 от ЗОП, чрез събиране на оферти с обява, в състав: Председател: Анна Бистричка – юрист; Членове: 1. Катерина Жегова – главен счетоводител в община Струмяни; 2. Мария Ангелова – специалист в дирекция «МПОСООСФСТРЗО», отдел ТСУ в община Струмяни; 3. Вера Боянска – гл. Специалист в дирекция «МПОСООСФСТРЗО», отдел ТСУ в община Струмяни; 4. Василка Панкова – ст. експерт в дирекция «МПОСООСФСТРЗО» в община Струмяни; Резервен член: Димитър Сарадинов – специалист в дирекция «МПОСООСФСТРЗО», отдел ТСУ в община Струмяни; Петя Тасева – зам. кмет по стопанските дейности в община Струмяни; се събра в 11.00 часа за разглеждане и оценка на подадените оферти в обществена поръчка с предмет: “Основен ремонт на улици в с.Микрево и с.Илинденци, община Струмяни”, открита с обява № ОП-11/21.09.2018г. на кмета на община Струмяни. Председателят на комисията откри заседанието в 11.00 часа, провери присъствието на членовете на комисията и определи за секретар Василка Панкова – ст. експерт в дирекция «МПОСООСФСТРЗО» в община 2 Струмяни. Комисията се убеди, че са налице всички условия за протичане на заседанието. При започване работата на комисията в заседателната зала на община Струмяни нямаше присъстващи от страна на участниците и средствата за масово осведомяване.

Председателя на комисията представи на комисията приемо – предавателен протокол по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП и подадените оферти, видно от който в определения в обявлението срок са подадени три оферти, както следва:

  1. „Вантроник“ ЕООД, гр.Симитли, ул. „Победа“ № 7, оферта вх. № 66ф-165/03.10.2018г., получена в 12:44 часа.
  2. „ВИП ТРЕЙД ЕНД БИЛД“ ЕООД, гр.Благоевград, ул. „Д-р Христо Татарчев“ № 25, ет. 5, ап. 10, оферта вх. № 66ф167/08.10.2018г., получена в 10:30 часа.
  3. „БИ 59“ ЕООД, с.Градево, общ.Симитли, обл.Благоевград, оферта вх. № 66ф-168/08.10.2018г., получена в 10:32 часа.

Оферта 2 – вх. № 167/08.10.2018г. от „ВИП ТРЕЙД ЕНД БИЛД” ЕООД, гр. Благоевград Не са представени всички необходими документи, в съответствие с изискванията на възложителя. Участникът не е представил техническо предложение за изпълнение на поръчката, по образец на възложителя. В публикуваната обява в раздел „Друга информация“, възложителят е изискал от участниците да представят техническо предложение и е одобрил образец на такова. Дружеството е представило оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката, които условия изискват представяне на посочените от възложителя документи, в това число и техническо предложение. 4 По отношение на техническото предложение е недопустимо прилагането на реда по чл. 54, ал. 8 от ППЗОП. Предвид гореизложеното, на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП комисията единодушно отстранява дружеството от участие в обществената поръчка.

Дружество е било отстранено, както всички виждаме, и поради тази причина е питането, ДАЛИ ТАЗИ ГОДИНА ФИРМА „ВИП ТРЕЙД ЕНД БИЛД” ЕООД, гр. Благоевград ЩЕ ОТГОВАРЯ НА ИЗИСКВАНИЯТА ИЛИ ЩЕ СЕ ЗАГУБЯТ СРЕДСТВАТА.

Защото, ако фирмите имат поръчки и тази сума не е важна за тях, то тя е важна за жителите на община Струмяни, а тя не е никак малко. Жителите на тази община също живеят в стрес защото средствата, с които разполагат не стигат всеки месец да ремонтират автомобилите си, за това, че шофират на улици, които би трябвало да са ремонтирани още през 2018 година.

А, така също, ако фирмата кандидат се е запознала с поръчката от 2018 година и е направила оглед на място, за да види състоянието им, тази година не им ли стана интересно, че посещават същите улици; при провеждане на процедурата имат право на въпроси към Възложителя. Защо не е отправен въпроса, какво точно отново се мисли да се ремонтира.

Така също, фирмата кандидат през 2018 година се е запознала с издаденото Разрешение за строеж №10 / 23.08.2018 година за обект: „Основен ремонт на ул.”Васил Левски” – участък от ОТ15 до ОТ244; ул.”Пирин” – участък от ОТ15 до ОТ33 и ул.”Св. Трифон” – участък от ОТ15 до ОТ82 по регулационния план на с.Илинденци”, при кандидатстването през 2020 година виждат приложено Разрешение за строеж №30 / 24.09.2020 година за обект: „Основен ремонт на пътната настилка на ул.”Пирин” от ОТ15 до ОТ33 по регулационния план на с.Илинденци” и Разрешение за строеж №31 / 24.09.2020 година за обект: „Основен ремонт на пътната настилка на ул.”Св. Трифон” от ОТ15, ОТ 89 до ОТ82 по регулационния план на с.Илинденци” .

При този случай какво би си помислил външен човек или фирма:

– Ако фирмата кандидат след като кандидатства за едно и също нещо два пъти, наистина ли е  конкурираща се фирма?

– Защо не е задала въпроса за повтарящите се строителни книжа?

– Не би ли трябвало през 2018 година обекта вече да е изпълнен и приет?

– Защо при действащо Разрешение за строеж от 2018 година са се издали нови две Разрешения за строеж за същите обекти? /съгласно Закона за устройство на територията при действащо разрешение за строеж се разрешава единствено поправка – съществени промени по чл.154, а не както е в случая да се издава ново разрешение за строеж/

– Сезирани ли са контролиращите органи, в случая Дирекция за национален строителен контрол, които контролират издаваните строителни книжа от общини, че за един и същ обект са издадени две разрешения за строеж?

И В ДОПЪЛНЕНИЕ, ЗА ДА СЕ ОТГОВОРИ НА ВЪПРОСА ОТ СТАТИЯТА – ДАЛИ ФИРМАТА КАНДИДАТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА ЩЕ ОТГОВАРЯ НА ИЗИСКВАНИЯТА И ЩЕ СЕ СКЛЮЧИ ЛИ ДОГОВОР ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ, СЕ ЗАПОЗНАХМЕ ПОДРОБНО С ПРОВЕДЕНИТЕ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ОТ ОБЩИНА СТРУМЯНИ ЗА:

„Основен ремонт на пътна настилка на ул. „Пирин“ и ул. „Св. Трифон“, с.Илинденци “, разделена на подобекти, както следва: подобект № 1 – Основен ремонт на пътната настилка на улица „Св.Трифон“ от О.Т. 15, О.Т. 89 до О.Т. 82 по РП на с.Илинденци, общ.Струмяни, одобрен със Заповед №573/1973 г.“;  подобект № 2 – „Основен ремонт на пътната настилка на улица „Пирин“ , от О.Т. 15 до О.Т. 33 по РП на с.Илинденци, общ.Струмяни, одобрен със Заповед №573/1973г.“

Със Решение № Р-37 / 21.12.2020 година, Кмета на Община Струмяни е решил да избере за изпълнител „ВИП ТРЕЙД ЕНД БИЛД” ЕООД, гр. Благоевград.

–  „Изграждане на пътна настилка на територията на Община Струмяни по одобрени проекти“, разделена на подобекти, както следва: подобект № 1 – „Изграждане на пътна настилка на улица „Мраморна“, с.Струмяни от ОТ 41 до ОТ 49“; подобект № 2 – „Изграждане на пътна настилка на улица „Св.Неделя“, с.Струмяни от ОТ 49 до ОТ 50; Улица от ОТ 50 до ОТ 51“; подобект № 3 – „Изграждане на пътна настилка на улица „Врабче“, с.Струмяни от ОТ 55 – ОТ 60“; подобект № 4 – „Изграждане на пътна настилка на улица „Струма“ от ОТ 134 до ОТ 64 между кв.11 и кв.12 и улица „Петър Берон“ от ОТ 127 до ОТ 134 между кв.65 – 13 и кв.10-11, с.Микрево“; подобект № 5 – „Изграждане на пътна настилка на улица „Баба Тонка“ от ОТ 12 до ОТ 111 между кв.58 и кв.67 и улица „Екзарх Антим“ I от ОТ 111 до ОТ 194 между кв.58 и кв.61, 62 и 60, с.Микрево“; подобект № 6 – „Изграждане на пътна настилка на улица „Хан Омуртаг“ от ОТ 17 до ОТ 12 между кв.58 и кв.59, с.Микрево“

Със Решение № Р-36 / 18.12.2020 година, Кмета на Община Струмяни е решил да избере за изпълнител „ВИП ТРЕЙД ЕНД БИЛД” ЕООД, гр. Благоевград.

Решенията са съгласно констатации на комисиите, назначени от Кмета на община Струмяни за провеждане на обществените поръчки. Но ето и въпроса, комисиите запознали ли са се подробно с предоставените документи към офертите? Явно не са се запознали, тъй като констатирахме нередности, които не са описани в протоколите на комисията и фирмата кандидат не е отстранена.

ЦИТИРАМЕ:

  1. СЪГЛАСНО Документация за участие в обществена поръчка чрез публично състезание по чл.18, ал.1, т.12 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Основен ремонт на пътна настилка на ул. „Пирин“ и ул. „Св. Трифон“, с.Илинденци “, разделена на подобекти, както следва: подобект № 1 – Основен ремонт на пътната настилка на улица „Св.Трифон“ от О.Т. 15, О.Т. 89 до О.Т. 82 по РП на с.Илинденци, общ.Струмяни, одобрен със Заповед №573/1973 г.“ подобект № 2 – „Основен ремонт на пътната настилка на улица „Пирин“ , от О.Т. 15 до О.Т. 33 по РП на с.Илинденци, общ.Струмяни, одобрен със Заповед №573/1973г.“:

3.3) Финансиране: Финансирането на настоящата обществена поръчка е с отпуснати средства от Държавния бюджет на Р България – целева субсидия в обща прогнозна стойност в размер на 80 000 лева без ДДС. 3.4) Формиране на цени: Участниците представят ценовите си предложения, съобразно предложения от Възложителя образец. Към ценовото си предложение участниците представят попълнена в продходящ за отваряне формат, Excel Количествено-стойностна сметка. Всички участници предлагат обща цена за изпълнението на дейностите, включени в предмета на поръчката без вкючен ДДС. Прогнозната общата стойност на поръчката като цяло е максималния финансов ресурс, който Възложителят може да заплати на Изпълнителя, тъй като финансовите средства са осигурени от Държавния бюджет – целева субсидия. Предложената от всеки участник обща стойност за изпълнение на поръчката, включително непредвидените разходи, не трябва да надвишава заложената прогнозна стойност. В ценовото си предложение, всеки участник посочва цени, които следва да включват всички технологични дейности, необходими при изпълнението на всеки отделен вид СМР, включително обезопасяване на работната площадка в изпълнение на изискванията за осигуряване на безопасни условия на труд за изпълнителския състав на строителя и осигуряване на обществената безопасност и временна организация на движението, поддържане и почистване на строителната площадка, транспортни разходи за доставка на строителни материали и работна ръка, събиране, третиране, натоварване и изхвърляне на стротелните отпадъци, разходи за слокация на обекта на необходимата техника и др. Възложителят изисква, а участниците са длъжни да представят анализи за предложените цени в КСС. Анализите се представят за всички посочени видове работи, коректно изготвени в съответствие с нормативната база за ценообразуване в строителството, като се представят в хода на процедурата, с оглед законосъобразното й провеждане. Непредставянето на анализи за предложените единични цени, води до отстраняване на участника от процедурата. Всяка предложена цена следва да бъде посочена до втори знак след десетичната запетая. Ако участника в обществената поръчка представи ценово предложение, което не отговаря на поставените изисквания в документацията на процедурата, то това води до отстраняване на участника от процедурата.

  1. СЪГЛАСНО Документация за участие в обществена поръчка чрез публично състезание по чл.18, ал.1, т.12 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изграждане на пътна настилка на територията на Община Струмяни по одобрени проекти“, разделена на подобекти, както следва: подобект № 1 – „Изграждане на пътна настилка на улица „Мраморна“, с.Струмяни от ОТ 41 до ОТ 49“; подобект № 2 – „Изграждане на пътна настилка на улица „Св.Неделя“, с.Струмяни от ОТ 49 до ОТ 50; Улица от ОТ 50 до ОТ 51“; подобект № 3 – „Изграждане на пътна настилка на улица „Врабче“, с.Струмяни от ОТ 55 – ОТ 60“; подобект № 4 – „Изграждане на пътна настилка на улица „Струма“ от ОТ 134 до ОТ 64 между кв.11 и кв.12 и улица „Петър Берон“ от ОТ 127 до ОТ 134 между кв.65 – 13 и кв.10-11, с.Микрево“; подобект № 5 – „Изграждане на пътна настилка на улица „Баба Тонка“ от ОТ 12 до ОТ 111 между кв.58 и кв.67 и улица „Екзарх Антим“ I от ОТ 111 до ОТ 194 между кв.58 и кв.61, 62 и 60, с.Микрево“; подобект № 6 – „Изграждане на пътна настилка на улица „Хан Омуртаг“ от ОТ 17 до ОТ 12 между кв.58 и кв.59, с.Микрево“:

3.3) Финансиране: Финансирането на настоящата обществена поръчка е с отпуснати средства от Държавния бюджет на Р България – целева субсидия в обща прогнозна стойност в размер на 356 666,67 лева без ДДС. 3.4) Формиране на цени: Участниците представят ценовите си предложения, съобразно предложения от Възложителя образец. Към ценовото си предложение участниците представят попълнена в продходящ за отваряне формат, Excel Количествено-стойностна сметка. Всички участници предлагат обща цена за изпълнението на дейностите, включени в предмета на поръчката без вкючен ДДС. Прогнозната общата стойност на поръчката като цяло е максималния финансов ресурс, който Възложителят може да заплати на Изпълнителя, тъй като финансовите средства са осигурени от Държавния бюджет – целева субсидия. Предложената от всеки участник обща стойност за изпълнение на поръчката, включително непредвидените разходи, не трябва да надвишава заложената прогнозна стойност. В ценовото си предложение, всеки участник посочва цени, които следва да включват всички технологични дейности, необходими при изпълнението на всеки отделен вид СМР, включително обезопасяване на работната площадка в изпълнение на изискванията за осигуряване на безопасни условия на труд за изпълнителския състав на строителя и осигуряване на обществената безопасност и временна организация на движението, поддържане и почистване на строителната площадка, транспортни разходи за доставка на строителни материали и работна ръка, събиране, третиране, натоварване и изхвърляне на стротелните отпадъци, разходи за слокация на обекта на необходимата техника и др. Възложителят изисква, а участниците са длъжни да представят анализи за предложените цени в КСС. Анализите се представят за всички посочени видове работи, коректно изготвени в съответствие с нормативната база за ценообразуване в строителството, като се представят в хода на процедурата, с оглед законосъобразното й провеждане. Непредставянето на анализи за предложените единични цени, води до отстраняване на участника от процедурата. Всяка предложена цена следва да бъде посочена до втори знак след десетичната запетая. Ако участника в обществената поръчка представи ценово предложение, което не отговаря на поставените изисквания в документацията на процедурата, то това води до отстраняване на участника от процедурата.

 

КОНСТАТИРАХА СЕ ЕВЕНТОАЛНИ НАРУШЕНИЯ НА ПРОВЕДЕНАТА И НЕПРЕКРАТЕНА ПРОЦЕДУРА, А ИМЕННО:

  1. Съгласно Списъка на обектите, финансирани със средства от капиталови разходи на община Струмяни за 2020 година, одобрен с Решение № 61, от Протокол № 6 от 12.02.2020година на Общински съвет Струмяни, одобрените средства за този обект са 80 000,00 лева с ДДС, а в случая е обявена поръчка за 80 000.00 лева без ДДС. Кой ще гарантира изпълнението и разплащането на обекта? Има ли Решение на Общински съвет за увеличаване на стойността на поръчката?

/Прилагам решението на Общински съвет и Списъка на обектите, финансирани със средства от капиталови разходи/

  1. Защо към приложените документи и образци на обектите са приложени Количествено – стойностни сметки? Това е в нарушение, тъй като са видими стойностите на всяка една позиция. Към образците се прилагат единствено количествени сметки, а не такива със стойности, а именно:

Към част пътна за ул.”Петър Берон” с.Микрево, в публикувана папка „документи” към обяснителната записка са сканирани Обобщени количествено – стойностни сметки с описани единични цени, които са публикувани към документацията за участие. Това е в нарушение на проведената обществена поръчка, така няма конкуренция.

/Прилагам обявените Обобщени количествено – стойностни сметки/

  1. Приложените анализни цени, от които се образува единичната цена на вида работа са некоректни и с пропуски, а именно: за видове работи не са включени цени на механизация, а именно:

За улици в с.Струмяни и с.Микрево:

– доставка и полагане на уличен бордюр 15/25/50 – как и с какво се доставят бордюрите, след като в анализа не е описана доставка?

– подложен бетон С12/15 за бордюри 15/25/50 – как и с какво се доставя бетона, след като в анализа не е описана доставка?

– доставка и полагане на бетон клас С20/25 за улично платно с деб. 10 см – как и с какво се доставя бетона, след като в анализа не е описана доставка?

– доставка и монтаж стоманена стойка 3,50м за вертикална маркировка на ф60 см – как и с какво се доставят стойките, след като в анализа не е описана доставка?

– мременна организация на движението /2 броя комплекти/ – защо като единична цена е описан Проект за ВОД? Както се вижда от приложения за проектиране договор към документацията, проекта ВОД  е съгласно друг договор или под това перо за изпълнение не се разбира какво точно се включва? Проекта Временна организация на движението не е част от изпълнение на строителство, което води до мисълта, че този анализ не съответства на описаното перо за изпълнение, част от количествената сметка.

– изкоп в земни почви вкл. превоз на депо – как и с какво се превозва до депо, след като в анализа не е описана механизация – самосвал?

– доставка и полагане на основа от трошен камък 0/40 с деб. 25см. – как и с какво се превозва, след като в анализа не е описана механизация – самосвал?

За улици в с.Илинденци:

– Почистване на терена в рамките на обхвата на строежа и отстраняване на всички отпадъци, включително транспорт до депо  – как и с какво се превозва до депо, след като в анализа не е описана механизация – самосвал?

– Разкъртване на асфалтови пластове от съществуваща настилка с дебелина до 10 см., вкл. изкоп, натоварване, транспорт на определено разстояние, разтоварване и оформяне на депо – защо е описана една цена за машиносмяна, на която е обща за багер и самосвал, а не е описана в отделни позиции, както са образците на анализи съгласно СЕК?

– доставка и полагане на градински бордюри 10/18/50, включително всички разходи – как и с какво се доставят бордюрите, след като в анализа не е описана доставка?

– доставка и полагане на бетон В20 за улично платно с деб. до 10 см, включително всички разходи – как и с какво се доставя бетона, след като в анализа не е описана доставка?

 

Съгласно гореописаното и видно от предоставените документи от проведената обществена поръчка съгласно ЗОП, все пак става ясно, че е избрана фирма изпълнител,  и тя не отговаря на изискванията на Възложителя, но това трябва да бъде категорично доказано и от прокуратурата и компетентните органи официално. Факт е, че Николай Динков и кметът на Струмяни Емил Илиев мълчат и отказват да отговарят на въпроси.

 Въпросът е, дали един кандидат е сигурно, че може да изпълни условията на възложителя, което в случая показва, че участникът, най вероятно, не отговаря на изискванията на възложителя, като предположение от жителите на общината и разследването, което направихме по документи.

След като се констатират некоректни анализни цени, с кого ще се сключи договора за изпълнение на СМР и защо комисията е обявила фирмата за изпълнител?

След като предварително са обявени количествено – стойностни сметки в процедурата, защо същата не е прекратена?

Ще бъдат ли сезирани контролните органи – Дирекция за национален строителен контрол за издаване на дублиращи се Разрешения за строеж за един и същ обект?

Ще бъдат ли сезирани контролните органи – Агенция за държавна финансова инспекция за некоректно избран изпълнител и предварително обявени цени на видове дейности?

Ще се самосезира ли Прокуратурата за евентоално некоректно проведени обществени поръчки? Ако не се самосезират от публикацията, 4ВЛАСТ ще изпрати официален сигнал до всички институции.
Вижте видеоканала ни:


ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here