Директорът на централата инж. Любомир Спасов.

Фотоволтаичен парк Каменик ще бъде е с обща инсталирана мощност 1,15 MWp. Намира се в землището на община Бобов дол, и е разположен върху терен от 70 000 м2. Съоръжението се предвижда да бъде пуснато в експлоатация до две години. Годишното производство на електроенергия е изчислено на приблизително 1 419 126 kWh.

Поетапно, до година- две, ще реализираме няколко грандиозни проекта, един от които е именно този парк, имаме пълна проектна готовност.

Каза в интервю за 4ВЛАСТ директорът на ТЕЦ- Бобов дол инж. Любомир Спасов. Той оглави централата преди четири месеце с нова програма за управление.

„Депо „Каменик „е проектирано на базата на средногодишно количество
пепелина от ТЕЦ максимално на 1 433 333 т при работа на трите енергийнни
блока при електрическа мощност 630 MW. Общият капацитет на депото е
43 000 000т.

Планираният годишен капацитет на Каменик е 950 000 т. и е изчислен на
база необходимото количество въглища за планирано електропроизводство.
При разрешени 2 800т / 24ч за отчетната 2010 г. са депонирани средно по
1 982,35 т/24 ч. Общото количество депониран отпадък е 723 559,2 т.
При електропроизводството в ТЕЦ “Бобов дол” се генерират значителни
количества твърди отпадъци – пепел и сгурия. Ценралата има добре работеща
система за събиране, транспортиране и депониране на твърдият отпадък от
горенето на въглищата. Съоръженията за отстраняване на пепелтта и шлаката
съставят Сгуропепелоизвоза на централата.
Пепелта от бункерите на електрофилтъра се транспортира с
пневматичновакуумна система в силози, а от там с гуменолентов транспорт и
смивен канал се депонира в депо Каменик. От края на лентата сгуропепелината
се подава в смесителна шахта, където се осъществява смесването й с вода.
Водата се подава от две помпени станции свързани каскадно. Образуваната
суспензия се транспортира гравитачно чрез смивен канал дълъг 2320м до
основната стена. Тук в чашата на депото, сгуропепелината се утаява, а
избистрената вода се извежда чрез водоотливна система от кули и колектори и
се връща за повторно използване.
Депото е въведено в експлоатация през 1997г.,то е сгуроотвал от язовирен
тип с две секции условно разделени на лява и дясна, които се запълват
последователно. Със запълването депото поетапно се надгражда.
Водите се отвеждат от района на депото със следните системи:
Условно замърсени води които са били в контакт с отпадъка:
• Водоотливна система – състои се от водоотливни кули и колектори
които отвеждат избистрените води от чашата на депото в дневен
долен изравнител разположен непосредствено под основната стена;
• Дренажна система- състои се от дренажи и колектори които отвеждат
просмукалите се в тялото на депото води в долния изравнител.
Събраните в долния изравнител условно замърсени води при нормална
експлоатация, чрез гравитачен тръбопровод се довеждат до ПС „Каменик”1 и
отново се използват.
Чисти повърхностни води:
Чрез система от отбивни язове, предпазни канали и колектори оттока от
чисти води който се формира в площите над депото се улавя и отвежда под
депото и се зауства в р.Каменишка.
Водоотливната, дренажната и системата за чисти води са изградени така,
че двата вида води – чисти и условно замърсени да нямат никакъв контакт
помежду си.
Облицовъчни огнеупорни материали се извозват до депото с автомобилен
транспорт и се измерват на автокантар на площадката на ТЕЦ.
Основните съоръжения при транспортирането и депонирането работят в
режим на периодично натоварване. Продължителността на работата им зависи
от количеството на отпадния продукт, което е функция на пепелното съдържание
на изгаряните въглища и степента на натоварване а енергийните мощности.“- каза Спасов и обяви, че всичко това вече отива в историята.

 

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here