Общинските съветници от ГЕРБ в Сапарева баня

Общински съвет в Сапарева баня приема бюджета на Община Сапарева баня за 2021 година в общ размер на 8 519 164. на насрочената за четвъртък сесия.  Делегирани от държавата дейности средства са в общ размер на 3 635 336  лв. Обща субсидия за делегираните от държавата дейности в размер на 3 599 052  лв. Преходен остатък от 2020 година в размер на 732 414 лв. Приходи за местни дейности, общо в размер на 4 883 828 лв. в това число са включени: Местни приходи от дейност 4 042 000 лв., от тях: Данъчни приходи в размер на 720 000 лв. Приходи от собственост в размер на 1 655 000 лв. Общински такси в размер на  1 290 000 лв. Неданъчни и други приходи  /вкл. платени данъци /, в размер на 377 000 лв. Трансфери от ЦБ за местни дейности в общ размер на 780 200 лв. в т.ч.Обща изравнителна субсидия 442 500 лв. Средства  за зимно поддържане и снегопочистване 65 800лв. Целева субсидия за капиталови разходи 271 900 лв. Трансфери м/у бюджети /получени и вътрешни/ 650 000 лв. Временни безлихвени заеми м/у бюджетни и извънбюджетни сметки  995 608 лв. Финансиране   247 696 лв., в т.ч. поемане и обслужване на дълг по дългосрочни и краткосрочни заеми, наличности по сметки и преходни остатъци, дофинансиране на държавни дейности с местни приходи  в размер на 58 200 лв. По разходите в общ размер на 8 519 164 лв., разпределени по функции, дейности и параграфи. За делегираните от държавата дейности в размер на 3 635 336  лв. За местни дейности в размер на 4 883 828 лв., в т.ч. дофинансиране на делегираните от държавата дейности със средства от собствените приходи 58 200 лв. Утвърждава общо положително бюджетно салдо по бюджета на общината в размер на 247 696 лв. Приема план-сметката за разходите от такса битови отпадъци за 2021 г. по Приложение № 4. Приема инвестиционната програма за 2020 година /поименен списък на обекти/ в общ размер на 4 231 107 лв., разпределени по обекти и източници на финансиране. Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи в общ размер на 271 900 лв. С приходите от постъпления от продажби на общински нефинансови активи могат да се финансират само изграждане, основен и текущ ремонт на социална и техническа инфраструктура, както и погасяване на заеми за финансиране на проекти на социалната и техническа инфраструктура. Одобрява индикативен годишен разчет на сметките за средства от Европейския съюз в размер на 2 308 642 лв. по прихода и 2 308 642 лв. по разхода. Утвърждава разходите за заплати през 2021 г. за възнаграждение в делегираните от държавата дейности във функциите “Общи държавни служби”, “Отбрана и сигурност”, “Здравеопазване”, “Социално осигуряване подпомагане и грижи”, “Почивно дело, култура, религиозни дейности” /без читалищата/, както и в местните дейности в размера по Приложение № 1. Числеността в делегираните и местните дейности да се съгласува с кмета на общината, като същите се определят в рамките на средствата определени по единни разходни стандарти и според предоставените бюджетни кредити. Целеви разходи и субсидии са: Членски внос за сдружения, в които участва община Сапарева баня 5000 лв. Обезщетения и помощи по решение на Общински съвет – общо 40000 лв., от тях помощи за погребение, други помощи за социално слаби жители на общината и помощи за новородени деца в общината. Читалища 80 388 лв., определени в общ размер за 7 субсидирани бройки, според единните разходни стандарти съгласно приложение № 10 . За оркестри и ансамбли, регистрирани като организации с нестопанска цел на територията на община Сапарева баня, за културни мероприятия , празници и фестивали 15 000 лв., планирани като субсидии  за организации с нестопанска цел в дейност 738 “ Култура”.съгласно Приложение № 6  Субсидии за спортни клубове за развитие на масовия спорт в общ размер на 42 000 лв. Упълномощава кмета на общината при финансова възможност и при спазване на принципа разходите да се извършват до размера на приходите, да направи мотивирано предложение до ОбС-гр. Сапарева баня за увеличение на обезщетенията и помощите, както и да договори и предостави допълнителни субсидии на организации, регистрирани като лица с нестопанска цел на територията на община Сапарева баня, като извърши съответните корекции на общинския бюджет. СБКО в размер до 3% от начислените трудови възнаграждения, и при условие, че са реализирани целесъобразни икономии от други разходи по бюджетите на второстепенните разпоредители, след мотивирано искане и издадена заповед на кмета на общината. Разходи за представителни цели на кмета на общината – 6000 лв. Утвърждава индикативен списък на лицата – пътуващ педагогически персонал, които имат право на транспортни разходи за сметка на целеви и бюджетни средства в организацията, в която работят, по Приложение № 7, с право на възстановяване в рамките на 100% от действителните разходи. Упълномощава кмета на общината текущо при промяна на лицата, да утвърждава поименен списък по т. Одобрява актуализираната бюджетна прогноза за местни дейности за периода 2021-2023 г. Определя второстепенните разпоредители с бюджет.

Максимален размер на поетият общински дълг, в т.ч. главници и лихви общ размер 956 680 лв. Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2021 г. в размер на 800 000 лв, но не повече от правилото наличните към края на годината задължения за разходи да са до 15% от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години. Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2021година в размер на 3 500 000 лв., но не повече от правилото наличните към края на годината поети ангажименти за разходи да са до 50% от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години. Определя размера на просрочените задължения от минали години, които ще бъдат разплатени от бюджета за 2021 година в размер на не по-малко от 40% от общия размер на просрочените задължения към 31.12.2020 г., или не по-малко от 115 700 лв. Оределя размера на просрочените вземания от наеми и клиенти, които се предвижда да бъдат събрани през 2020 година, в размер на не по-малко от 40% от размера на вземанията, или не по-малко 400 000 лв. Оказа се, че сметките на общината са запорирани от фирма „Сима“, собственост на съпругата на бившият кмет, вече пойкойник Сашо Иванов за дълг с натрупани лихви над 350 000 лв за ремонт на водопровод в Ресилово от преди 10 г.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here