Калин Гелев

„Постъпило е заявление от Иванка Костова от гр.Дупница в община Сапарева баня за закупуване на урегулиран поземлен имот, представляващ парцел VI, кв.6 по плана на с.Паничище, общ.Сапарева баня. Продажба на имоти и вещи – частна общинска собственост, се извършва след решение на общинския съвет.“ -информира  кметът Калин Гелев, който иска организирането на търг. Имотът е включен в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2021 г. Има площ 321,00 кв.м. Собстеникът се обявява след провеждането на публичен търг с тайно наддаване.

Общински съвет Сапарева баня приема пазарна оценка на целият имот от 28 300 лв. без ДДС, изготвена от лицензиран оценител – инж. Димитър Митов, но допълнително ще определи размера на началната тръжна цена на насрочената за четвъртък общинска сесия. Съветниците предстои да възложат на кмета на Община Сапарева баня да проведе публичен търг с тайно наддаване и да сключи договор за продажбата на недвижимия имот с кандидата спечелил търга.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here