В община Костенец стартира изпълнението на дейностите по проект „Патронажна грижа+ в община Костенец“, процедура за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа +“, със срок на продължителност 31.12.2021 г. Целта на проекта е продължаване на дейностите и разширяване на техния обхват, заложени в проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Костенец – Компонент 3“, приключил на 31.12.2021 г.
Много възрастни хора с увреждания и лица в риск от гр. Костенец, гр. Момин проход, с. Костенец, с. Горна Василица, с. Пчелин и с. Очуша започнаха да получават почасови услуги от и до дома си. Предоставяните услуги могат са:
1. Предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги за нуждаещи се лица с увреждания и възрастни хора /почистване и дезинфекция на дома, помощ при приготвяне на храна, съдействие на най-нуждаещите се при посещение при личен лекар, съдействие при постъпване в болнично заведение, съдействие при излизане извън дома и поддържане на социални контакти, когато това е необходимо/
2. Предоставяне на психологическа подкрепа, консултиране /тази услуга включва също така: измерване на кръвно, измерване на кръвна захар, поставяне на инжекции, смяна на превръзка при извършена интервенция. Тази подкрепа се извършва от медицински специалист, назначен по проекта/
3. Доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, вкл. лекарства /закупени със средства на потребителите или с други средства, различни от тези по настоящата операция/, заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни и битови услуги /със средства на потребителите или с други средства, различни от тези по настоящата операция/.
За получаване на административни услуги, служителите по проекта могат да съдействат на гражданите за: предоставяне на рецептурни книжки (НЗОК) при личния лекар, помощ за попълване или представяне на заявления, бланки или формуляри за получаване на социални услуги от Дирекция „Социално подпомагане”, за услуги извършвани от Общинска администрация- гр. Костенец и др.
4. Транспорт на персонала, предоставящ патронажна грижа, от/до домовете на лицата.
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020“
Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05М9ОP001-2.101
Проект “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Костенец – Компонент 3”
Проектът няма ограничение на броя на потребителите. Гражданите на община Костенец, които искат да се включат в дейностите, трябва да отговарят на едно от следните изисквания: хора с увреждания, възрастни хора в невъзможност от самообслужване; лица над 54 години; други уявими групи, вкл. лица поставени под карантина във връзка с COVID-19; лица от рисковите групи за заразяване с COVID-19.
За целта в община Костенец бяха назначени 8 служители. Те извършват дейността си всеки работен ден на седмицата в рамките на 8 часа – от 08:00 ч. до 17:00 ч. Назначените служители са обезпечени с лични предпазни средства и дезинфекциращи препарати.
Лицата, които попадат в обхвата на целевите групи по проекта и имат необходимост от предоставяните по проекта услуги, могат да заявят своето желание и да получат допълнителна информация на телефон: 0876/345940; 0879/ 59 13 41
Стойността на проекта е 96 687, 36 лв. със срок на изпълнение 31.12.2021 г.

 

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here