До месец ОбС Дупница ще трябва отново да дискутира темата с инвестицията.

Шок за село Яхиново! Съдия Иван Демиревски от Административен със Кюстендил върна на Общински съвет Дупница решението относно разрешението за изработване на Подробен устройствен план- План за застрояване на имота в селото, където добилото популярност бизнес семейство Божкови искат да правят автосервиз и склад. До месец казусът трябва да бъде подложен на ново гласуване от местния парламент. Искането е да се разреши промяна предназначението на земята от земеделска в неземеделска за устройване на обект с производствено – обслужващо предназначение „Автосервиз и Склад за нехранителни стоки“.

Жителите на Яхиново събраха подписка срещу намерението да се прави предприятие за топене на пластмаса.

Предишното решение от септември 2020 г е отменено от съда с мотива, че е взето от съветиците като е нарушено правилото за мотивираност по чл. 124б ал. 5 изр. 1 от ЗУТ. „Мотивите на органа трябва да включват правни и фактически основания за отказа. В случая по делото, мотивите на ОбС не изпълняват изискванията на закона.“, пише в решението от днес на съдия Демиревски. Искането на Божкови беше отхвърлено от ОбС Дупница с 18 гласа „против”, 2 „въздържали се” и 6 За“, от присъстващите общо 26 съветници.

Около 100 човека се събраха на събрание в Яхиново по повод проекта, включващ пласмасата, в края на 2019 г.

Припомняме, че в края на 2019 г. стана ясно, че Ирина и Николай Божкови искат да правят цех за топен на пластмаса на терен в местността Полето в селото. Яхинци се вдигнаха на протест,като обявиха, че не желаят да се претопява пластмаса до домовете им, събраха и подписка. Заради общественото напрежение Божкови се отказаха от намерението си. Миналата година обаче обявиха планове да правят на мястото автосервиз със склад. В Яхиново обаче са притеснени, че бизнес семейството може да се върне към първоначалната си идея, включваща пластмасата.
На сесията на ОбС, когато въпросът се обсъждаше, съветникът Вергил Кацов, който е от селото, попита какво ще произвеждат в автосервиза и склада, че искат земята да е за производствени нужди? „Това ще е дупнишкото Алепу. (припомняме, че на плажа край известната подпорна стена- хотел беше открито сметище б.а.). Ние сме съгласни да се направи автосервиз и склад, но не искаме до къщите ни да се топи пластмаса. Искаме избистряне на инвестиционното намерение. Искането е за промяна предназначението на земята от земеделска в такава за предимно производствена дейност. Защо не е за обществено обслужване, нали ще има автосервиз? Какво ни гарантира, ако ние днес гласуваме „за“ сервиз и склад, че утре няма да се върнат към първоначалната си идея с пластмасата?“, обяви Вергил Кацов. Щом ОбС даде зелена светлина на проекта и одобри промяната в предназначението на земята, в последствие губи думата си за това какво може да се случва на преотредения терен, който вече ще е със статут за производство. Промяната в плановете ще минава само през одобрението на РИОСВ. Инвеститорите Божкови са били уведомени за решението на Общинския съвет на 3 ноември 2020 г. и са го обжалвали на 10 ноември. При проведена среща между инвеститорите и жителите на село Яхиново до консенсус по темата не се стигна. Хората от Яхиново продължават да се страхуват, че Божкови ще се върнат към първоначалната си идея за цех за топене на пластмаса, въпреки че инвеститорите са категорични, че това няма да стане и искат да правят само автосервиз и склад.
„Посочените в решението на ОбС фактически основания не касаят въпроса по същество. Отсъства преценка дали заданието и проектите за планове към него отговарят на нормативните изисквания за тяхното изготвяне. В действителност, заявлението и документите към него не са преценявани за съответствие с изискванията на ЗУТ и специалните правила. Становището на общинските съветници е по целесъобразност, но дори целесъобразността не е подкрепена с конкретни факти и обстоятелства. Налице са само предположения въз основа на изразени становища от общински съветници. Въпреки несъгласието на отделни общински съветници обаче, ОбС не е счел за нужно да използват възможността за изготвяне на експертиза или провеждане на консултация със специалисти, още повече, че към заявлението са представени достатъчно писмени доказателства, че инвестиционното намерение отговаря на законовите изисквания. При това положение становището на ОбС за вредни последици от реализиране на инвестиционното намерение на възложителя се явява необосновано. Същото не може да служи за формиране на мотивиран отказ, тъй като не почива на допустими доказателствени средства, събрани редовно по правилата на закона. Органът е формирал решението в нарушение на правилото по чл. 35 от АПК, тъй като не е изяснил фактите и обстоятелствата от значение за случая, като по този начин е нарушил принципа за истинност по чл. 7 от АПК. Това е довело до превратно упражняване на власт. Формираното отрицателно становище на органа е при пълно отсъствие на мотиви за релевантните по спора фактически обстоятелства и тяхната връзка с приложимия материален закон. Мотивите за отказа на органа не се съдържат и в решението на ПК към ОбС в качеството на ПК като помощен орган.“, пише в решението на съдия Демиревски.
Общината е осъдена да плати и 1220 лв. разноски по делото. Решението може да се обжалва пред Върховен административен съд в 14 – дневен срок.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here