Към настоящия момент Министерство на здравеопазването разполага с изготвен инвестиционен проект за Филиал за спешна медицинска помощ (ФСМП) – гр. Костенец, за който има издадено и влязло в сила разрешение за строеж № 20/22.10.2018г. Във връзка с изпълнението на дейностите по големия инвестиционен проект „Подкрепа за развитие на системата за спешна медицинска помощ“, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 са обявени следните три обществени поръчки за обектите на територията на Софийска област и София град, където се намира ФСМП-Костенец:
1. Обществена поръчка за избор на изпълнител за упражняване на авторски надзор по време на строително монтажните работи. Предстои сключване на договор с избрания изпълнител.
2. Обществена поръчка за избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор по време на строително монтажните работи за обособена позиция 3, в която попада ФСМП-Костенец има избран изпълнител, с който има сключен договор.
3. Обществена поръчка за избор на изпълнител за извършване на строително монтажни работи за нуждите на извънболничните структури на спешната помощ на територията на Софийска област и София град. Оценителната комисия е приключила своята работа и има издадено Решение РД-11-428/31.08.2020г. на възложителя за класиране и избор на изпълнители. Съгласно него, Обособена позиция № 3, включваща 8 обекта, включително ФСМП-Костенец, се прекратява поради това, че единствената подадена оферта не отговаря на условията за представяне, включително за форма. Предстои в началото на 2021г. прекратените обособени позиции да бъдат преобявени. Очаква се срока за провеждането на новата обществена поръчка да е около 6 месеца и при наличие на оферти, отговарящи на условията на възложителя, в рамките на този срок да бъде избран изпълнител на СМР и да бъде сключен договор.
За да започнат строително-монтажните дейности на обекта е необходимо да има сключени договори с избраните изпълнители на Авторски надзор, Строителен надзор и СМР. Ако след провеждането на нова обществена поръчка за избор на изпълнител на СМР, се стигне до подписване на договор с изпълнител за обект ФСМП-Костенец, се очаква строителството да стартира в периода м. Юли-м. Август 2021г. Предвижда се максималния срок за изпълнение на строително-монтажните работи на обекта да е 5 месеца.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here