Мащабен проект за ремонт на общински пътища на стойност 5 793 978,12 лв. приключи община Костинброд. Жителите на 6 населени места на общината с общо 14 351 се радват вече на новите отсечки. Проектът обслужва населението в гр. Костинброд, с. Петърч, с. Градец, с. Царичина, с. Безден и с. Богьовци. Ремонтирани са „Ломско шосе“ до кв. „Шияковци“, т.нар. „Ценково“ с обща дължина 1,165 км. от село Безден до с. Богьовци с обща дължина 1,332 км. от село Петърч до гара Петърч, I- ви етап с дължина на участъка 2,550 км. от село Градец посока село Царичина, I- ви етап с дължина на участъка 2,064 км. от „Ломско шосе“ посока промишлената зона на гр. Костинброд до прелеза „на Джиев“ с дължина 1,568 км.


Ремонтът е осъществен по проект „Реконструкция на общинска пътна мрежа в община Костинброд“, финансиран по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020, с подкрепата на Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони – Европа инвестира в селските райони.
Консултантските услуги при подготовката и реализацията на проекта бяха възложени на „Консултантска къща Решения“ ЕООД с управител Нели Керезова. Проектирането и авторският надзор по време на строителството беше поверено на „Геоков-М“ ЕООД с управител инж. Христо Христов, независим строителен надзор – ДЗЗД „Техно Левъл – С Консулт“, представлявано от Костадинка Панайотова. Строителството осъществи ДЗЗД „Костинброд пътстрой 2018″ с партньори – „Уаитфиилд Финанс“ ЕООД, „Атлас Балкан“ ООД, „Универсал продукт“ ЕООД и представляващ Никола Христов.

 

 

 

 

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here