СРЕДСТВАТА ПО ПРОЕКТИ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ НУЖДИ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ В ОБЩИНАТА ДОСТИГНАХА БЛИЗО 1 МИЛИОН ЛЕВА
На официална церемония в сградата на Община Радомир днес беше подписан трети административен договор по процедура за безвъзмездна финансова помощ BG05M2OP001-3.009 на СНЦ “МИГ-Радомир-Земен, мярка 2.4.1. „Осигуряване на достъп до качествено образование в малките населени места и в трудно достъпните райони“, който се финансира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.
Бенефициент по проекта, който носи името „За нови компетентности“, е СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – Радомир. Общата стойност на безвъзмездната финансова помощ възлиза на 366 077,82 лева, при финансиране от 100 % на допустимите разходи по проекта. Срокът за изпълнение на дейностите по проекта е 24 месеца.
Договорът беше подписан от изпълнителния директор на СНЦ “МИГ-Радомир-Земен” Радослав Йорданов и директора на СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – Радомир Маргарита Ананиева, в присъствието на кмета на Община Радомир Пламен Алексиев.
Партньори по проекта са Община Радомир, НУ „Архимандрит Зиновий“ – Радомир, ОУ „Христо Ботев“ – село Дрен и ОУ „Иван Вазов“ – село Извор.
Общата цел на проекта е повишаване качеството на образователните услуги и подобряване на достъпа до образование, за да се повиши мотивацията на ученици от маргинализирани групи в община Радомир за включване в системата на професионалното образование, като в същото време се постигне и намаляване на процента на отпадащите или преждевременно напусналите училище ученици. Това ще се осъществи посредством внедряването на комплекс от иновативни методи и подходи, като коучинг, игрови техники и др. По този начин се цели традиционният учебен процес „преподаване-изпитване“ да бъде трансформиран в интерактивен завладяващ обмен на знания и опит. С настоящия проект Община Радомир си поставя за цел да надгради експертния и инфраструктурен капацитет в общинските училища, като внедри и приложи тези иновативни практики в учебния процес.
Припомняме, че това е третият административен договор, подписан в рамките на два дни по Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г., след като вчера бяха подписани други две споразумения на обща стойност над 600 000 лв., чийто бенефициенти са Община Радомир и Детска градина “Радомирче”.
Радослав Йорданов, изпълнителен директор на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“, заяви след подписването на договора днес, че “благодарение на успешното партньорство между представляваната от него структура и Община Радомир, в лицето на Пламен Алексиев, както и доброто взаимодействие с директорите на училищата и детските градини, с реализирането на този проект, средствата за образователните нужди на децата и учениците на територията на община Радомир, ще достигнат над 976 000 лева”.
От своя страна Маргарита Ананиева, директор на СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – Радомир, изрази увереност, че “децата от маргинализираните групи в общината ще получат по-добър достъп до образование, а чрез закупуването на компютърни конфигурации по проекта, ще бъде насърчен процесът за търсене и получаване на информация, като в същото време ще бъдат постигнати и по-добри резултати в обучителната дейност”.

 

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here