„Авариен склад“ с площ 72 кв.м. към язовир „Сопот“ се отдава под наем

О Б Я В Л Е Н И Е

„Напоителни системи“ ЕАД, на основание Приложение № 1 към чл.29, ал.2 от ППЗПП, във връзка с чл.29, ал.3–5 от ППЗПП, решение на Съвета на директорите по Протокол от 21.08.2020 г. и Решение на изпълнителния директор № РД-11-217/26.08.2020 г.,
Обявява: Търг с тайно наддаване при закрито заседание на Комисия за провеждането му, за отдаване под наем на обект, стопанисван от клон „Среден Дунав“ гр.Плевен, за срок от 3 /три/ години:
Сграда „Авариен склад“ с площ 72 кв.м. към язовир „Сопот“ , построена в ПИ с идентификатор 43325.9.859 по КК и КР на с.Лесидрен, общ. Угърчин, обл.Ловеч, за склад
Начална тръжна цена: 1 139 /хиляда сто тридесет и девет/ лева годишно без ДДС, определена от лицензиран оценител.
Търгът ще се проведе от 11:00 часа в сградата на „Напоителни системи“ ЕАД, град София, бул. „Цар Борис III № 136, ет.3 на 17.09.2020 г. Повторна дата: 29.09.2020 г. , 11:00 часа на същия адрес;
Депозит за участие: парична вноска в размер на 10 % от началната тръжна цена, внесена по банковата сметка на „Напоителни системи“ ЕАД, ЕИК: 831160078 – IBAN: BG90 IORT 80481090567901; BIC код: IORTBGSF, Инвестбанк АД, всеки работен ден до деня, предхождащ датата на търга.
Тръжна документация може да бъде закупена в брой в касата на „Напоителни системи“ ЕАД град София, бул. бул.„Цар Борис III № 136, ет.3 или в касата на клона до 16:00 ч. всеки работен ден до деня, предхождащ датата на търга в размер на 100 /сто/ лева без ДДС.
В случай че документацията бъде изтеглена от интернет страницата на „Напоителни системи“ ЕАД, горната сума се превежда по посочената банкова сметка.
Закупилите документация могат да участват в повторния търг без да подават ново заявление и без повторно закупуване, в случай че не са отстранени на първоначалния търг. Тръжна документация за повторното провеждане на търга /от нови кандидати/ може да бъде закупена при горните условия и на същата цена.
Заявленията за участие в търга се подават до 16:00 часа на работния ден, предхождащ датата на търга в „Напоителни системи“ ЕАД, град София, бул. „Цар Борис III № 136, ет.3. по условия и Образец – приложение, посочени в Тръжната документация, с мотивирана обосновка за намеренията за ползване на обекта.
Общите и специални условия, изисквания към участниците и списък на документите за участие в търга са посочени в Тръжната документация.
Адрес на организатора: „Напоителни системи“ ЕАД град София, бул. „Цар Борис III № 136, ет.3. Телефон: 0887 400 590.
Вижте видеоканала ни:


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here