Прокурорската колегия проведе периодично атестиране на Пиринка Аспарухова Костадинова – административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура – Петрич и Жана Иванова Захова – Божкилова – заместник на административния ръководител – заместник-районен прокурор на Районна прокуратура – Сандански, и прие, на основание чл. 206, ал. 1 от ЗСВ, комплексни оценки от атестирането им „Много добра“.

Прокурорската колегия повиши на място в по-горен ранг „прокурор в ОП“, считано от датата на вземане на решението: Георги Иванов Иванов – прокурор в Районна прокуратура – Петрич, Татяна Иванова Найденова – прокурор в Районна прокуратура – Смолян, Стефка Антонова Стоянова – прокурор в Районна прокуратура – Свиленград, Кирил Тодоров Мавродиев – прокурор в Районна прокуратура – Карлово, Велислава Владимирова Патаринска – прокурор в Районна прокуратура – Русе, Стефка Георгиева Георгиева – прокурор в Районна прокуратура – Добрич, Стела Милева Мешова – прокурор в Районна прокуратура – Бургас, Мария Тошкова Стефанова – прокурор в Районна прокуратура – Сандански, Мария Маринова Вълчева–Цветкова и Владимир Пламенов Радоев – прокурори в Районна прокуратура – Плевен.

На посоченото основание, на място в по-горен ранг „прокурор в АП“, считано от датата на вземане на решението са повишени  Анастасия Мариянова Топалова – Монова, Николай Стоянов Николов – прокурори в Софийска районна прокуратура; Антон Христов Кондов – прокурор в Окръжна прокуратура – Варна, Димитър Здравков Беличев, Владимир Петров Вълев, Гинка Георгиева Лазарова – прокурори в Окръжна прокуратура – Пловдив, Ива Рашкова Рангелова – прокурор в Окръжна прокуратура – Разград,  Ивайло Альошев Филипов – прокурор в Окръжна прокуратура – Благоевград.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here