Румяна Николова и съпругът й.

Върховният административен съд потвърди заповед на РДНСК, с която е наредено премахване на бензиностанцията на ЕТ „Руман Николова Даци- Р“ в Бобов дол на бизнес дамата Румяна Николова. Санкцията е потвърдена още през януари тази година и от Административен съд Кюстендил, чието решение обаче е обжалвано пред ВАС.
Спорната бензиностанцията се състои от надземен резервоар с обем 10 куб.м., разделен на две клетки – за нафта и за бензин, разположен върху метална шина, която е закрепена с метални шпилки върху излята бетонова площадка с дебелина 10 см. На място са монтирани бензиноколонка с шест пистолета. Бензиностанцията е изградена за нуждите на фирмата, която осъществява превози.
Жалбата срещу санкцията се опира на доводи, че решението на съда в Кюстендил е неправилно, като се подчертава, че неправилно строежът е определен като първа категория. ВАС обаче отсъжда, че обжалваното решение в частта за премахване на обекта е законосъобразна. За другия описан в заповедта строеж „подземен резервоар за нафта с обем около 15 куб.м.“, тя е отменена с необжалваната част от решението.
„Съдът е приел фактическата констатация, че процесният обект представлява строеж по смисъла на § 5, т. 38 ДР ЗУТ и е изпълнен без предвиждане по действащия ПУП и без разрешение за строеж. Това го квалифицира като незаконен по смисъла на чл. 225, ал. 2, т. 1 и т. 2 ЗУТ. Тази му характеристика, както правилно първоинстанционният съд е установил, е основание за началника на РДНСК – Югозападен район да издаде оспорената заповед за премахване на строежа.“, пише в решението на съда.
Детайлно е разнищен основният казус дали в случая се касае за строеж от първа категория. Магистратите пишат, че строежи от първа категория са тези, криещи опасност от взрив, от значително вредно въздействие върху околната среда или от разпространение на отровни или вредни вещества. Според действащ класификатор на тези строежи в наредбата фигурират бензиностанции, нафтораздавателни пунктове, газостанции и пунктове за пълнене с газ.
„При правилно приложение на закона административният орган и съдът са съотнесли бензиностанцията към строежите от споменатата категория.“, е записано в решението. Според ВАС представените строителни книжа не отговарят за този тип обект, защото водещото за класификацията е неговото предназначение, респективно възможните последици от съществуването и функционирането му. „Той не е и в кръга на изключенията, за които не се изисква разрешение за строеж, и при обсъдената категория на общо основание за него е бил необходим изричен разрешителен акт от главния архитект на общината. От доказателствата по делото се установява, че процесният обект е изпълнен без предвиждане по действащия ПУП и без разрешение за строеж, поради което е незаконен строеж – чл. 225, ал. 2, т. 1 и т. 2 ЗУТ и подлежи на премахване, както правилно и в съответствие с приложимите материалноправни норми приемат административният орган и съдът.“, става ясно от решението.
Припомняме, че във връзка с бензиностанцията има няколко производства. Казусът за втори път се озовава във ВАС. В края на юни тази година Върховен административен съд вече потвърди друго решение на съда в Кюстендил, с което се потвърждаваше заповед на Национален строителен контрол за забрана за експлоатацията на бензиностанцията. Месец преди това районен съд Дупница пък отмени акт от 1000 лв. на ДНСК, написан след същата проверка.
Цялата сага започва, след като от пожарната издават уведомително писмо на 01.06.2018 г., че строежът се ползва, без да е приет по установения закон. Така идва и проверката от строителния контрол, след която е издаден протокол на 18.07.2018 г., че не са представени строителни книжа и документи. Представени били копия на разрешение за поставяне, издадено от кмета на община Бобов дол; приемо – предавателен протокол за модулна инсталация за бензиностанцията, паспорт за годност за работа на монтираната инсталация и др. Така тръгва спорът за категорията на обекта и дали той е преместваем.
След проверка са издадени констативни актове от служителите на РО “НСК” Кюстендил, като с акта от 29.01.2019 г. е започнато административно производство за забрана ползването на строежа и прекъсване на захранването му с електричество и вода.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here