През лятото на миналата година беше направена първа копка накомпостираща инсталация и инсталация за предварително третиране на отпадъци, а през ноември беше открита четвърта клетка на регионалното депо за неопасни и инертни отпадъци на община Петрич.

Обединението ДЗЗД „Еко Петрич“ не успяха да преборят математиката в битката да станат оператор на депото в местността Тумбите край Петрич срещу 4 500 000 лв. без ДДС за срок от 5 години.
Както съобщихме, при отварянето на офертата на ДЗЗД „Еко Петрич“, в която влизат „Ес Ер Технолоджис“ ООД с управител Антон Павлов и „Комуналефект сервиз“ ЕООД от Русе, беше отчетено несъответствие от 117,94 лв. Заради това те бяха отстранени, а за победител беше обявена фирма „Тео Морис – България“ ЕООД на Асен Опренов.
Казусът замина в Комисията за защита на конкуренцията, но от ДЗЗД „Еко Петрич“ не са успели да ги убедят в своите закони на математиката. Жалбата е отхвърлена, а фирмите ще трябва да платят и 200 лв. за юристконсултско възнаграждение. Все пак решението не е окончателно и подлежи на обжалване пред Върховния административен съд.
В жалбата си ДЗЗД „Еко Петрич“ се опитват да оборят мотива на комисията в община Петрич, че са отстранени заради аритметична грешка в офертата. Оказва се, че представената крайна сума се разминава с получената при сумирането на цената за събиране и транспортиране на зелени отпадъци, компостиране и предварително третиране на 1 тон за срока от 5 години. Крайната стойност на офертата на участника възлизала на 3 829 695, 95 лв. без ДДС, а не както било записано в образеца на ценовото предложение, представен от участника, 3 829 813,89 лв. без ДДС.
Двете фирми се опитват да убедят КЗК, че разминаването идва, тъй като крайните суми за закръглявани.
Също така от ДЗЗД „Еко Петрич“ твърдят, че, тъй като офертата на „Тео Морис“ е значително по- ниска от тяхната, от община Петрич са били длъжни да изискат подробна писмена обосновка за начина на ценообразуване, което не е направено. И това обаче е отхвърлено като мотив.
Иначе поръчката е за избор на оператор за експлоатация и стопанисване на инсталация за компостиране и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за община Петрич и събиране и транспортиране на зелени отпадъци.
Основните дейности, включени в обхвата на поръчката включват експлоатация на инсталацията за предварително третиране на битови отпадъци и инсталацията за компостиране. Приемане и предварително третиране на отпадъци. Приемане и компостиране на разделно събрани зелени отпадъци. Водене на отчетност и докладване съгласно. Поддържане на сградите, конструкциите, инсталациите, съоръженията, елементите на техническата инфраструктура и мобилното експлоатационно оборудване. Охрана. Събиране и транспортиране на разделно събрани зелени отпадъци.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here