Румяна Николова и съпругът й.

Върховен административен съд подпечата решение на съда в Кюстендил, което потвърждава заповед на Национален строителен контрол за забрана за експлоатацията на бензиностанцията на бизнес дамата от Бобов дол Румяна Николова. Тя оспорва заповедта, според която обектът, който се води на фирмата й ЕТ „Румяна Николова“, е първа категория и не е въведен в експлоатация според разписания закон. На фона на това решение на върховните магистрати по- рано този месец районен съд Дупница отмени акт от 1000 лв. на ДНСК, написан заради проблем със строителните книжа за същото съоръжение. В Дупница бензиностанцията се оказа преместваема. Административният съд, а в последствие и Върховният обаче потвърждават издадената заповед на началника на РО “НСК”- Кюстендил, с която е забранено ползването и експлоатацията на бензиностанцията в Бобов дол.
От решението на съда в Кюстендил става ясно, че имотът е закупен от Емил Николов. През 2008 г. пък те са закупили модулната инсталация за горива с резервоар 10 м3, разделен на клетки по 5 м3, с монтирана двойна бензиноколонка. От пожарната издават уведомително писмо на 01.06.2018 г., че строежът се ползва без да е приет по установения закон. Така идва и проверката от строителния контрол, след която е издаден протокол на 18.07.2018 г., че не са представени строителни книжа и документи. Представени били копия на разрешение за поставяне, издадено от кмета на община Бобов дол; приемо – предавателен протокол за модулна инсталация за бензиностанцията, паспорт за годност за работа на монтираната инсталация и др. Според проверяващите обаче строежът е първа категория. Надземният резервоар бил разположен върху метална шина, която е закрепена с метални шпилки върху излята бетонова площадка. Бензиноколонката пък била монтирана върху метална ниша, а подземният резервоар вкопан в терена. Строежът се захранвал с ток и служил за зареждане на служебни автомобили с бензин и дизел.
Въз основа на резултатите от проверката са издадени констативни актове от служителите на РО “НСК” Кюстендил, като с акта от 29.01.2019 г. е започнато административно производство за забрана ползването на строежа и прекъсване на захранването му с електричество и вода. Констативните актове са обжалвани през февруари миналата година с мотива, че мобилната инсталация е поставена въз основа на издадено от компетентния орган разрешение и при спазване Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми съоръжения на територията на община Бобов дол. Със заповед от 12 февруари началникът на РО “НСК” Кюстендил при РДНСК е забранил ползването и експлоатацията на строежа, оправил е покана за доброволно изпълнение на разпоредената забрана в 14 – дневен срок от получаване на заповедта, като при липса на доброволно изпълнение е указал, че ще се предприеме принудително такова.
И вещо лице се произнася в хода на делото, че строежът е първа категория и е била изискуема проектна документация за поставянето му. Според него представените документи са били необходима, но недостатъчна част от изискуемия проект. Съдът приема, че отразеното в констативния акт от 29.01.2019 г. относно начина на захващане на металната шина върху бетоновата настилка е посредством метални шпилки, т.е. налице е трайно съединяване към повърхността на земята, което се потвърждава и от вещото лице. Подземният пък е изпълнен от бетон, което сочи, че не е налице преместваем обект. В самата обяснителна записка, приложена по делото, било посочено, че за конструкцията на мобилната инсталация са спазени изискванията на българските и европейски норми и стандарти, както и изискванията за строеж на бензиностанция.
Така жалбата на Николова е отхвърлена. Делото стига до Върховния съд, който обаче потвърждава решението на съдия Иван Демиревски.
„Решението е валидно, допустимо и правилно. Видът и характеристиката на процесния обект са установени правилно въз основа на събраните доказателства и задълбочената им преценка от съда. От неоспореното от страните заключение на вещо лице се установява, че процесният обект представлява модулно съоръжение, което е поставено върху бетонова настилка, която е част от общата настилка в имота. Състои се от надземен резервоар и бензиноколонка, монтирани върху метална рамка. В случая правилно административният орган е преценил, че се касае за строеж I-ва категория“, пишат и върховните магистрати, подчертавайки, че за процесният строеж не се твърди и доказва издаването на разрешение за ползване. Така решението на Административен съд Кюстендил остава в сила. Решението на ВАС не подлежи на обжалване.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here