Официалната копка е на 1 юни, а целта на проекта е да се намали количеството депонирани битови отпадъци в регионите

На 01.06.2020 г. в гр. Гоце Делчев ще бъде даден старт на значим екологичен проект – чрез Официална церемония „Първа копка“ и Встъпителна пресконференция.
Община Гоце Делчев в партньорство с общините Гърмен и Хаджидимово, сключи Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (АДПБФП) № BG16M1OP002-2.002-0010 за изпълнение на проект: „Изграждане на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци и инсталация за компостиране на зелени отпадъци за РСУО Гоце Делчев“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“
Целта на проектa е да се намали количеството депонирани битови отпадъци за региона на община Гоце Делчев, община Гърмен и община Хаджидимово чрез осигуряване на допълнителен капацитет за предварително третиране на смесено събрани битови отпадъци и за разделно събиране и рециклиране чрез компостиране на зелени и/или биоразградими отпадъци.
Обща сума на проекта: 9 147 276.52 лв.
– от които: 5 840 128,74 лв от ЕФРР – Европейски фонд за регионално развитие
– 1 030 610,95 лв. от държавния бюджет на Република България
– 765 112, 38 лв. – собствен принос на бенефициента

Начална дата на проекта: 18.12.2017 г.
Крайна дата: 18.11.2020 г.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here