Новите жилища бяха открити през лятото на миналата година.

Софийската „Строителство и саниране- инженеринг консулт“, „Браво Строй“ на Димитър Янков и ДЗЗД ВИПС с участници „Стилстрой-М“ ООД на Михаил Камбитов и фирмата от Банско „ВИП-2004“ ЕООД на К. Обецанов са изпълнителите на поръчката

 

Административен съд Благоевград потвърди глобата на общината Багоевград в размер на 1 701 205, 65 лв. с ДДС по проекта за изграждане на новите социални жилища. Делото стартира след жалба от новия кмет Румен Томов срещу санкция, наложена от Министерство на регионалното развитие и благоустройството и управляващия орган по ОП „Региони в растеж“. Финансовата тесла е заради открити нередности при провеждането на обществената поръчка, стартирала през октомври 2016 г, договорите със строителите са факт през лятото на следващата година, макар да се оказва, че фирмите не са изпълнили някои от поставените изисквания към състава на екипа, също е установено, че те не са представени и изискуемите сертификати за качеството на материалите, които ще се влагат в строителството. Наложени са санкции и по трите договора, сключени за строителството.

Новия кмет Румен Томов посети през април обекта.

553 669.65 лв. с ДДС ще трябва да се платят по договора със софийската фирма „Строителство и саниране- инженеринг консулт“ ЕООД, който е на обща стойност 1 845 565.50 лв. без ДДС. Управител на фирмата е Борислав Тодоров. Най- солена, в размер на 661 350 лв. с ДДС, е глобата по договора с благоевградската „Браво Строй“ ООД на Димитър Янков на стойност 2 204 500 лв. без ДДС. 487 186 лв. с ДДС е глобата по договора с ДЗЗД ВИПС с участници „Стилстрой-М“ ООД на Михаил Камбитов и фирмата от Банско „ВИП-2004“ ЕООД на Константин Обецанов. Договорът на дуото е 1 620 620 лв. без ДДС.


От община Благоевград оспорват решението от 24 януари на МРРБ за налагането на финансовата корекция в размер на 25% от допустимите разходи по договори с изпълнители. Общият размер на получения по проекта финансов ресурс е 9 506 000 лева.
Общо 4 са нарушенията, които са открити от управляващия орган по проекта при провеждането на обществената поръчка, които се отчитат като газещи принципите на равнопоставеност, свободна конкуренция и пропорционалност, с което се ограничава участието на лицата в процедурата. Като нарушение е квалифицирано изискването към участниците в поръчката да са изпълнили през последните пет години от датата на подаване на офертата минимум две дейности с подобен предмет и обем. Санкцията е и заради изискването в екипа да има проектант, който да бъде електроинженер, да притежава пълна проектантска правоспособност и диплом за завършено висше образование, образователна степен „магистър“, специалност „ел.техника“, “ел.снабдяване“, “ел.енергетика“. В решението на съда е записано, че третата констатирана от органа нередност се изразява в недостатъчно определен предмет на обществената поръчка. В обявлението за поръчката, както и в останалата документация, липсвала информация, касаеща броя на жилищата, които следва да бъдат проектирани и построени, както и относно видовете на жилищата – едностайни, двустайни или многостайни, липсвала информация и относно складовите помещения, гаражи, паркоместа и обслужващи персонала помещения. Липсвали и данни за количествата материали, които трябва да се вложат в СМР-та.


Четвъртото констатирано от органа нарушение се изразява в незаконосъобразен избор на изпълнител. Според управляващия орган обществената поръчка по обособена позиция 1 е възложена за изпълнение на „Строителство и саниране- инженеринг консулт“ ЕООД, въпреки че този изпълнител не отговарял на включеното в обявлението и документацията на поръчката изискване за електроинженера. Същото било и при обособена позиция 2, възложена на „Браво Строй“ ООД. Фирмата обаче била класирана на първо място, въпреки непълната информация и без да се изиска от този участник да представи документи,установяващи съответствие с изискванията за подбор, а и такива не били представени по инициатива на самия участник.
И тримата изпълнители по отделните обособени позиции „Строителство и саниране- инженеринг консулт“ ЕООД, „Браво Строй“ и ДЗЗД ВИПС с участници „Стилстрой-М“ ООД на Михаил Камбитов и фирмата от Банско „ВИП-2004“ ЕООД на Константин Обецанов при сключването на договорите за обществени поръчки не представили сертификати за съответствие на материали, въпреки че такова е било условието на възложителя. Според съда това превръща офертите им в отговарящи на обявените условия на поръчката, което е предпоставка за отстраняването им от процедурата.
Така съдия Димитър Узунов отхвърля жалбата на общината, която ще трябва да плати и 17 560.34 лв. адвокатски разноски на МРРБ. Решението може да се обжалва в четиринадесетдневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here